"the form" için İngilizce-Lehçe çeviri

EN

"the form" Lehçe çeviri

"the form" için örnek kullanımlar

Lehçe' de "the form" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

English(RO) It is true that air transport is the safest out of every form of transport.
(RO) To prawda, że transport lotniczy jest najbezpieczniejszą formą transportu.
EnglishI believe what Mr Klute says should form part of a strategy in the outside world.
Uważam, że to, co mówi pan Klute, powinno stać się częścią strategii zewnętrznej.
EnglishOne ml solution contains 7.5 mg atosiban free-base in the form of atosiban acetate.
ml roztworu zawiera 7, 5 mg atozybanu (wolna zasada) w postaci octanu atozybanu.
EnglishThese questions form part of the general policies on energy, climate and research.
Kwestie te stanowią część ogólnej polityki w zakresie energii, klimatu i badań.
EnglishAs we have said already, human trafficking is perhaps the very worst form of crime.
Jak już powiedzieliśmy, handel ludźmi jest bodaj najgorszą formą przestępczości.
EnglishI wanted to make sure that it can be returned in the form of a small present.
Chciałam być pewna, że może zostać odwzajemnione w formie niewielkiego prezentu.
EnglishEconor 0.5 % premix contains valnemulin in the form of valnemulin hydrochloride.
Econor 0, 5 % premiks zawiera walnemulinę w formie chlorowodorku walnemuliny.
EnglishThe reports which we have just discussed form a good foundation for this process.
Sprawozdania, które właśnie omówiliśmy, stanowią solidną podstawę dla tego procesu.
EnglishOnly computer programs expressed in the proper form should be subject to protection.
Tylko wyrażony we właściwej formie program komputerowy winien podlegać ochronie.
EnglishWe also both face threats in the form of international terrorism and fundamentalism.
Ponadto obie strony są zagrożone terroryzmem międzynarodowym i fundamentalizmem.
EnglishIt's creating, and it's most visible when we see it as a new form of competition.
Tworzy i jest najbardziej widoczne, gdy postrzegamy je jako nową formę konkurencji.
EnglishRisperidone plus 9-hydroxy-risperidone form the active antipsychotic fraction.
Rysperydon i 9- hydroksyrysperydon tworzą aktywną frakcję przeciwpsychotyczną.
Englishform of gastritits), because this might interfere with the urea breath test.
żołądka, ponieważ może to wpływać na wyniki testu oddechowego z użyciem mocznika.
EnglishWe're very aware of this in the form of more cognitive attributes, like language.
Jesteśmy tego bardzo świadomi w formach atrybutów poznawczych, na przykład w języku.
EnglishAnd in this slide you see the neurons and the synapses of the brain don't form.
Na tym slajdzie widzicie, że neurony i synapsy w mózgu nie rozwijają się prawidłowo.
EnglishThe Court of Justice shall form chambers consisting of three and five Judges.
Trybunał Sprawiedliwości powołuje izby składające się z trzech lub pięciu sędziów.
EnglishWe actually have the capacity to do that, thanks to a new form of customs technology.
Tak naprawdę to mamy już taką możliwość dzięki nowej technologii odprawy celnej.
EnglishRisperidone plus 9-hydroxy-risperidone form the active antipsychotic fraction.
Rysperydon i 9- hydroksyrysperydon tworzą czynną frakcję przeciwpsychotyczną.
EnglishLevodopa and entacapone may form chelates with iron in the gastrointestinal tract.
Lewodopa i entakapon mogą tworzyć chelaty z żelazem w przewodzie pokarmowym.
EnglishI know that the original Amendment 138 did not have the optimal form judicially.
Wiem, że pierwotna poprawka 138 nie miała optymalnej formy z prawnego punktu widzenia.

Sözlükte diğer kelimeler

English
  • the form

İngilizce-Türkçe sözlüğünde daha fazla çeviri bulacaksınız.