"the forces of nature" için İngilizce-Lehçe çeviri

EN

"the forces of nature" Lehçe çeviri

"the forces of nature" için örnek kullanımlar

Lehçe de "the forces of nature" için benzer çeviriler

the tanımlık
the bağlaç
Polish
forces isim
to force fiil
force isim
of edat
Polish
nature isim

Lehçe' de "the forces of nature" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

English(PL) Mr President, the current situation makes us realise and testifies to our impotence before the forces of nature.
(PL) Panie przewodniczący! Obecna sytuacja uświadamia nam i potwierdza naszą niemoc wobec sił natury.
EnglishLearning to control one of the most elemental forces in nature is a pivotal moment in any child's personal history.
Uczenie się panowania nad jedną z podstawowych sił przyrody jest przełomowym wydarzeniem z dzieciństwa.
EnglishA second possibility is that there will be evolution of the traditional kind, natural, imposed by the forces of nature.
Drugą możliwością jest że będzie miała miejsce tradycyjna ewolucja, naturalna, wywołana siłami natury.
English. ~~~ Just 12 particles of matter, stuck together by four forces of nature.
Dzisiaj składa się z następujących rzeczy, 12 cząsteczek materii, utrzymywanych razem przez 4 siły natury.
EnglishSo matter and the forces of nature all are put together under the rubric of vibrating strings.
Tu widzimy jednolitość: Z tego samego budulca powstają cząsteczki materii, elektrony i kwarki, czy promieniowania - fotony i grawitony.
EnglishThere's another issue, which is that the forces in nature -- it's quite beautiful, actually -- seem, as you go back in time, they seem to change in strength.
Jest następna kwestia, siły natury - to właściwie całkiem piękne - wydają się zmieniać moc na przestrzeni czasu.
EnglishWe're moving, we're all moving here, to a world where the forces of nature come closer together to technology, and magic and technology can come closer together.
Wszyscy zdążamy ku światu, w którym siły natury łączą się z technologią, gdzie technologia, splata się z magią.
EnglishIf people live inside of the green barrier they can help support the trees, protect them from humans, and from some of the forces of nature.
Jeśli ludzie zamieszkają wewnątrz zielonego muru mogą pomagać w utrzymaniu drzew, chronić je przed ludźmi i przed niektórymi żywiołami.
EnglishBut actually, with this theory, we find that the forces of nature do seem to unify together, back at the Big Bang -- absolutely beautiful prophecy.
Jednak, według tej teorii, udaje się wykazać, że siły unifikują się na samym początku podczas Wielkiego Wybuchu. ~~~ Absolutnie piękne proroctwo.
English. - Madam President, let me express my admiration for the stoic Japanese resilience in the face of these mighty forces of nature.
w imieniu grupy ECR - Pani Przewodnicząca! Chciałbym wyrazić uznanie dla stoickiej odporności Japończyków w obliczu tych potężnych sił przyrody.
EnglishWhen we add to this the industrial catastrophes caused by forces of nature, then we see a picture of Europe whose citizens stand helplessly before the destructive power of nature.
Jeśli do tego dodamy spowodowane siłami natury katastrofy przemysłowe, to otrzymamy obraz Europy, w której obywatele stają się bezradni wobec niszczących sił przyrody.

Sözlükte diğer kelimeler

English
  • the forces of nature

İngilizce-Türkçe sözlüğünde daha fazla kelime ara.