"the following year" için İngilizce-Lehçe çeviri

EN

"the following year" Lehçe çeviri

"the following year" için örnek kullanımlar

Lehçe de "the following year" için benzer çeviriler

the tanımlık
the bağlaç
Polish
following sıfat
to follow fiil
year isim
Polish

Lehçe' de "the following year" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

Englishise of the studies) on smoking cessation, and on relapses in the following year.
do Jakie korzyści ze stosowania preparatu ZIMULTI zaobserwowano w badaniach?
EnglishThe adjusted key shall apply with effect from the first day of the following year.4.
Dostosowany klucz wywiera skutek od pierwszego dnia następnego roku.4.
EnglishAnd, the following year, set out on the second stage of the Pacific, from Hawaii down to Tarawa.
I następnego roku wyruszyłam w drugi etap rejsu przez Pacyfik, z Hawajów do Tarawa.
EnglishThat can be rectified the following year by subsoiling and repairing the damage to the soil.
Można to jednak poprawić w następnym roku poprzez głęboszowanie i naprawianie zniszczeń w glebie.
EnglishSmart Cities are planned for the following year.
Uruchomienie inicjatywy "Inteligentne Miasta” planuje się na kolejny rok.
EnglishWe expect that to change in the report for the following year.
Oczekujemy, że to się zmieni w sprawozdaniu za kolejny rok.
EnglishSo, the following year, I set out and, fortunately, this time made it safely across to Hawaii.
Tak więc, następnego roku wyruszyłam i na szczęście, tym razem udało mi się bezpiecznie dotrzeć na Hawaje.
EnglishSo, based on that success, the following year we did the proper mechanical design starting from kinematics.
W oparciu o ten sukces, rok później stworzyliśmy projekt mechaniczny, zaczynając od kinematyki.
EnglishBy the summer of the following year I was a working journalist.
Następnego lata pracowałam już jako dziennikarka.
EnglishFurthermore, it is important to set out the conditions under which unspent funds would be transferred to the following year.
Ponadto ważne jest określenie warunków, pod którymi niewykorzystane środki są przenoszone na kolejny rok.
EnglishAnd I didn't think anything more of it until the following year, when it happened again, and then the year after that, and then the year after that.
Potem zniknęły i nie myślałem o nich, póki nie wróciły za rok i rok później, i tak co roku.
EnglishLet us not forget that the budget is not just an instrument to be approved when there has to be a forecast for the following year.
Nie zapominajmy, że budżet to nie tylko instrument, który zatwierdza się w przypadku sporządzania prognoz na kolejny rok.
EnglishThere was so much ice in 1992, the following year, that there was a bumper crop of polar bear cubs who were known as the Pinatubo cubs.
W rok później, czyli w 1992 roku, było tyle lodu, że nastąpił ogromny wysyp młodych niedźwiedzi polarnych, znanych jako niedźwiadki Pinatubo.
EnglishI agree with the rapporteur that it is important to provide for the conditions under which unspent funds are transferred to the following year.
Zgadzam się ze sprawozdawcą, że istotne jest określenie warunków, na jakich niewydatkowane środki mają być przesunięte na kolejny rok.
EnglishI also believe that it is important for the Centre to improve the programming and the monitoring of activities with a view to reducing carry over to the following year.
Uważam też, że Centrum powinno usprawnić programowanie i monitorowanie swych działań w celu zmniejszenia liczby przeniesień na kolejny rok.
English. ~~~ And the following year they sent me this one, which I thought was kind of funny.
Młodszy brat ma 86, starszy 95; chcieli pokazać mi jak elastyczni byli, tego roku wysłali mi tą, co uważam za dość zabawne.
EnglishWe need to take into account that 2006 was the first year that it was actually in operation and that in the following year it showed that it could spend its whole budget.
Musimy uwzględnić fakt, że rok 2006 był pierwszym, w którym agencja ta naprawdę pracowała i że w następnym roku udowodniła, że potrafi wydać cały swój budżet.
EnglishWe must take into account that there are migratory species such as tuna there and that every year the following year's stock is established using scientific criteria.
Musimy mieć na uwadze, że występują tam takie gatunki migrujące jak tuńczyk, i że co roku ustala się zasoby na kolejny rok, opierając się przy tym na kryteriach naukowych.
EnglishIn this sense it is an issue requiring delicate handling not only with regard to the payments for the following year, but also with regard to implementation of the 2011 budget for the current year.
W tym znaczeniu jest to kwestia wymagająca delikatnego podejścia nie tylko w odniesieniu do płatności na kolejny rok, ale również w odniesieniu do wykonania budżetu na bieżący rok 2011.
EnglishIt is noted that the Agency has made a commitment to reduce the carryover of unspent funds to the following year and to limit those carryovers to a considerably lower level as compared to 2008.
Odnotowuję zobowiązanie Agencji do ograniczenia przeniesienia niewykorzystanych środków na następny rok oraz do znacznego zmniejszenia kwoty środków przenoszonych w porównaniu z rokiem 2008.

Sözlükte diğer kelimeler

English
  • the following year

Daha çok çeviri bab.la Almanca-Türkçe sözlüğünde.