"test" için İngilizce-Lehçe çeviri

EN

"test" Lehçe çeviri

volume_up
test {sıf.}
PL

"test" İngilizce çeviri

EN test
volume_up
{isim}

1. genel

test (ayrıca: evaluation, exam, questionnaire, quiz)
volume_up
test {er.}
Helicobacter Test INFAI is a breath test for single administration.
Test INFAI Helicobacter to test oddechowy do jednorazowego podania.
The proportionality test is not a political test; it is a legal test.
Test proporcjonalności nie jest testem politycznym, lecz prawnym.
This is a test of the credibility of the European Union's human rights standards.
Stanowi to test wiarygodności standardów praw człowieka Unii Europejskiej.
test (ayrıca: assay, attempt, audition, bid)
volume_up
próba {diş.}
This is now the second test of the annual procedure under the Treaty of Lisbon.
Jest to druga próba procedury rocznej przewidzianej w traktacie lizbońskim.
The current crisis is a test over Moldova's resolve in this regard.
Obecny kryzys jest swoistą próbą zdeterminowania Mołdawii w tym kierunku.
The first test will be to monitor the flags of convenience belonging to European countries.
Pierwszą próbą będzie monitorowanie tanich bander należących do państw europejskich.
test (ayrıca: exam, examination, investigation)
Deutsch-Test für Zuwanderer (German Test for Immigrants, with exam guidelines and model exam
Egzamin Deutsch-Test für Zuwanderer, z podręcznikiem egzaminacyjnym i modelowym testem
This is a stern test for Europe, one that we cannot afford to fail.
To poważny egzamin dla Europy i nie możemy sobie pozwolić na to, by go nie zdać.
(NL) Mr President, this crisis is a test for Europe.
Aktualny kryzys stanowi egzamin dla Europy.
test (ayrıca: competition, contest, quiz)
test (ayrıca: acid test, exam, trial)
2009 can be regarded as a key test year for the functioning of the Human Rights Council.
Rok 2009 można uznać za kluczowy sprawdzian funkcjonowania tego gremium.
The European regional policy has already passed the subsidiarity test.
Europejska polityka regionalna zdała już sprawdzian z pomocniczości.
This will be the first test of the effectiveness of the President of the European Council, Mr Van Rompuy.
Będzie to pierwszy sprawdzian skuteczności pana przewodniczącego van Rompuya.

2. Eğitim

test (ayrıca: pop quiz, short test)
test

Lehçe' de "test" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThe litmus test for a constructive role is that finance serves the real economy.
Sprawdzianem dla konstruktywnej roli jest to, że finanse służą realnej gospodarce.
EnglishDrawing up a new constitution will be the first important test, in that respect.
Zredagowanie nowej konstytucji będzie w tym względzie pierwszym ważnym testem.
EnglishWe have ensured that the human factor is widely represented in the test criteria.
Zadbaliśmy o to, by czynnik ludzki odgrywał istotną rolę wśród kryteriów testu.
EnglishIf a repeat test is required, it should not be carried out until the following day.
Jeżeli konieczne jest powtórzenie testu, powinno mieć miejsce w ciągu 48 godzin.
EnglishThis is why for me the human factor was an important component of the stress test.
Dlatego sądzę, że czynnik ludzki jest ważnym komponentem testu warunków skrajnych.
EnglishIn addition, your doctor may identify changes in your blood or urine test results.
Ponadto lekarz prowadzący może wykryć zmiany w wynikach badań krwi lub moczu.
EnglishHydroxycarbamide is unequivocally genotoxic in a wide range of test systems.
Hydroksymocznik wykazuje wyraźne działanie genotoksyczne w wielu systemach badań.
Englishform of gastritits), because this might interfere with the urea breath test.
żołądka, ponieważ może to wpływać na wyniki testu oddechowego z użyciem mocznika.
EnglishRaloxifene was not genotoxic in any of the extensive battery of test systems applied.
W szerokim zestawie testów genetycznych raloksyfen nie wykazywał genotoksyczności.
EnglishRaloxifene was not genotoxic in any of the extensive battery of test systems applied.
W szerokim zestawie testów genetycznych raloksyfen nie wykazywał genotoksyczno ci.
EnglishThe main measure of effectiveness was how clear the images obtained in the test were.
Główną miarą skuteczności była czytelność obrazów uzyskanych podczas badania.
EnglishLaboratory adverse events ZIMULTI has not been shown to alter laboratory test values.
pu Nie stwierdzono wpływu preparatu ZIMULTI na wyniki testów laboratoryjnych.
EnglishThe use of cefuroxime axetil may be accompanied by a false positive Coombs test.
Stosowanie aksetylu cefuroksymu może być przyczyną fałszywie dodatniego odczynu Coombsa.
Englishincrease of certain white blood cells, detected by blood test (eosinophilia).
zwiększenie liczby niektórych krwinek białych wykrywane badaniem krwi (eozynofilia)..
EnglishThere is a lot more to do to test these theories, and to test any other theories.
Zbadanie tej teorii, jak i wszystkich innych, wymaga jeszcze wiele pracy.
EnglishMoreover, this test is very detailed; the proposal is lacking in flexibility.
Ponadto badanie jest bardzo szczegółowe, a propozycja - niezbyt elastyczna.
EnglishInvestigations Common (≥ 1/ 100 to < 1/ 10): liver function test abnormal
Badania Często (≥1/ 100 do < 1/ 10): nieprawidłowe wyniki testów czynności wątroby
EnglishThe current crisis is an acid test, and we must understand its full significance.
Obecny kryzys jest sprawdzianem i musimy zrozumieć jego pełne znaczenie.
EnglishAfter an interval of a few years, it is important to put it to the test.
Po kilkuletniej przerwie, ważne jest, by to prawodawstwo zostało przetestowane.
EnglishIn this sort of situation, a government of this kind will test out how far it can go.
W takiej sytuacji eurosceptyczny rząd będzie sprawdzał, jak daleko może się posunąć.