"stumbling block" için İngilizce-Lehçe çeviri

EN

"stumbling block" Lehçe çeviri

EN stumbling block
volume_up
{isim}

stumbling block (ayrıca: block, blockade, blocking, stoppage)
volume_up
blokada {diş.}
stumbling block (ayrıca: bar, barrier, drag, hurdle)
The biggest stumbling block in the negotiations with the Council was precisely nanomaterials.
Największą przeszkodą w negocjacjach z Radą były właśnie nanomateriały.
The only stumbling block in this matter remains the horizontal issue of delegated acts.
Jedyną przeszkodą w tym zakresie pozostaje przekrojowe zagadnienie aktów delegowanych.
That could be a future stumbling block which I hope could be cleared up.
W przyszłości może to być przeszkodą, która, mam nadzieję, będzie mogła zostać usunięta.
stumbling block (ayrıca: difficulty, hardness, obstacle, stickler)
stumbling block (ayrıca: bugbear, hitch, snag)
stumbling block (ayrıca: block, log, caber)
volume_up
kłoda {diş.}
The real stumbling block is the relationship between Turkey and Cyprus and the unsolved problem of Cyprus.
Prawdziwą kłodą pod nogami są tu relacje pomiędzy Turcją a Cyprem i nierozwiązany problem Cypru.
stumbling block (ayrıca: block, encumbrance, hindrance, obstruction)
volume_up
zawada {diş.}
stumbling block (ayrıca: bum, idler, loafer, lumber)
volume_up
zawalidroga {er./diş.} [gün. dil]

Lehçe de "stumbling block" için benzer çeviriler

to stumble fiil
block isim
to block fiil

Lehçe' de "stumbling block" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishI think we all know that the nuclear issue is the huge stumbling block at this moment.
Uważam, że wszyscy wiemy, że kwestia jądrowa stanowi obecnie główną przeszkodę.
EnglishThe main stumbling block was the cut-off date for that State aid.
Głównym problemem okazała się data zaprzestania pomocy państwa.
EnglishAnd he will say, Cast ye up, cast ye up, prepare the way, take up the stumbling-block out of the way of my people.
Bo rzeką: Wyrównajcie, wyrównajcie, zgotujcie drogę, uprzątnijcie zawady z drogi ludu mojego.
EnglishWhat was once the engine of European integration is today a stumbling block to a liberal European economy.
To, co napędzało kiedyś integrację europejską, stało się hamulcem liberalizacji gospodarki europejskiej.
Englishthen hath the stumbling-block of the cross been done away.
EnglishFor me, a major stumbling block has been the WTO.
EnglishThere is no doubt that security is a stumbling block where the strengthening of the EU political integration process is concerned.
Kwestie bezpieczeństwa bez wątpienia stoją na przeszkodzie procesom rozwoju integracji politycznej UE.
EnglishIn this report, major software developers have also tried to incorporate a stumbling block for smaller developers.
Duże podmioty projektujące oprogramowanie próbowały też zawrzeć w przedmiotowym sprawozdaniu przeszkody dla mniejszych projektantów.
EnglishThere is, however, a problem here: the lack of financial resources is a major stumbling block in achieving the Convention's goals.
Jednak istnieje pewien problem: brakuje odpowiednich środków finansowych niezbędnych do osiągnięcia celów konwencji.
EnglishBut he turned, and said unto Peter, Get thee behind me, Satan: thou art a stumbling-block unto me: for thou mindest not the things of God, but the things of men.
A on obróciwszy się, rzekł Piotrowi: Idź ode mnie, szatanie
EnglishCommissioner, you have met MEPs on a number of occasions and we appreciate that the stumbling block has not been of your making.
Pani Komisarz! Spotykała się Pani z posłami do PE wiele razy i doceniamy to, że to nie Pani była odpowiedzialna za pojawienie się przeszkody.
EnglishWhile we are moving in the right direction, I would therefore like to focus on the major stumbling block on our road to a positive DAS.
Ponieważ podążamy we właściwymi kierunku, chciałbym raczej skupić się na najważniejszej przeszkodzie stojącej na drodze uzyskania korzystnego DAS.
EnglishAs I more or less said just now, I see the lack of consistency and solidarity on the Council's part as the biggest stumbling block to achieving a common asylum and immigration policy.
Jak już nejako dałem do zrozumienia, brak spójności i solidarności ze strony Rady uważam za główną przeszkodę w budowaniu wspólnego systemu polityki azylowej i imigracyjnej.