EN start
volume_up
{isim}

Twenty per cent by 2020 was a start - but only a start.
Dwadzieścia procent do 2020 roku to był początek - ale zaledwie początek.
This is therefore the start of a new phase for the Aviation Safety Agency.
Jest to zatem początek nowego etapu działalności Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego.
For a start, we should be cutting unnecessary waste and expenditure.
Na początek powinniśmy ograniczyć wydatki, które są przykładem marnotrawstwa.
start (ayrıca: off)
Let this strategy be a genuine new start for sustainable development in Africa.
Niech ta strategia stanowi prawdziwy nowy start w dziedzinie zrównoważonego rozwoju w Afryce.
It helps to give them an equal start in life and to eradicate poverty.
Dzięki nim dzieci mogą liczyć na równy start w życiu i likwidację ubóstwa.
When you’re looking to migrate to IP surveillance, give yourself a head start.
Jeśli poszukujesz łatwego sposobu migracji do nadzoru IP, pozwól sobie na dobry start.

"start" için eşanlamlılar (İngilizce):

start

"start" için eşanlamlılar (Lehçe):

start
Polish

Lehçe' de "start" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishAnd I think when you synthesize this research, you start with three key insights.
Myślę, że dokonując syntezy tej pracy, zaczyna się od 3 kluczowych spostrzeżeń.
EnglishThe recommended start dose is 5 mg for patients of Japanese and Chinese ancestry.
U pacjentów pochodzących z Japonii lub Chin zalecana dawka początkowa wynosi 5 mg.
EnglishThere is little value in helping start-ups if SMEs are then blocked from growth.
Wspieranie zakładania MŚP nie ma sensu, jeżeli potem blokuje się ich wzrost.
English(EL) I should like to start by thanking Mr Peillon for the work he has done.
(EL) Na początku chciałbym podziękować panu posłowi Peillonowi za wykonaną pracę.
EnglishYou see the holding patterns that start to develop in the bottom of the screen.
Widzicie utrzymujące się wzory, które zaczynają się rozwijać na dole ekranu.
EnglishAnd some people say it's because, in 9th grade, boys start dropping out of school.
Niektórzy mówią, że to dlatego, że w 9. ~~~ klasie chłopcy zaczynają rzucać szkołę.
English. - Madam President, I will start by thanking the rapporteur.
komisarz. - Pani przewodnicząca! Na początku chciałbym podziękować sprawozdawcy.
EnglishRejecting this attempt to quash the British opt-out would be a good place to start.
Odrzucenie tej próby uchylenia brytyjskiego opt-outu byłoby dobrym początkiem.
EnglishThe clock will start from the first Monday after the date of announcement of the
Rozpoczęcie zbierania danych do pierwszego raportu okresowego PSUR nastąpi
EnglishThe SIS II clearly cannot start operating until these issues have been solved.
Jest jasne, że SIS II nie będzie działać, dopóki problemy te nie zostaną rozwiązane.
EnglishSurely this should be defined before we start on the formulation of the content.
Z pewnością należy go określić, zanim przejdziemy do formułowania treści porozumienia.
EnglishJust over one week ago we witnessed the start of an extraordinary movement there.
Zaledwie tydzień temu byliśmy świadkami rozpoczęcia niezwykłego przełomu w tym kraju.
EnglishIndeed the Commission has already made a start on that, which is to be welcomed.
Komisja w istocie już zrobiła pierwszy krok w tym kierunku i należy się z tego cieszyć.
EnglishIf you take the camera above, you start thinking about these numbers again.
Jeśli spojrzycie z tej kamery z góry, zaczniecie myśleć znowu o tych liczbach.
EnglishBut I want to start with my work on romantic love, because that's my most recent work.
Zacznę od pracy nt. romantycznej miłości, ponieważ tym zajmowałam się ostatnio.
EnglishThey are going to come from private investment enterprise and new business start-ups.
Będą je tworzyć prywatne przedsiębiorstwa inwestycyjne i nowo otwierane firmy.
EnglishThe divergences identified at the start of the referral have been resolved.
Rozbieżności przedstawione na początku niniejszego dokumentu zostały usunięte.
EnglishIn any case, my clear answer is: start with the disarmament of Hezbollah.
W każdym razie moja jasna odpowiedź brzmi: zacznijmy od rozbrojenia Hezbollahu.
EnglishPresident Karzai made a welcome promise of a new start in his inaugural address.
W swoim exposé prezydent Karzaj obiecał, że rozpocznie wszystko od nowa.
EnglishNevertheless we should start our discussion, not knowing yet why they have not arrived.
Rozpoczniemy jednak naszą dyskusję, mimo że nie znamy przyczyny ich nieobecności.