"to stand for" için İngilizce-Lehçe çeviri

EN

"to stand for" Lehçe çeviri

EN to stand for
volume_up
{fiil}

1. genel

to stand for (ayrıca: to denote, to imply, to mean, to signify)
What was said in Ireland should stand; in other words 'no' means 'no'.
To, co powiedziano w Irlandii powinno zostać utrzymane; innymi słowy: "nie” znaczy "nie”.
Now, "ecstasy" in Greek meant simply to stand to the side of something.
Ekstaza, w języku greckim, znaczyła tyle, co stać obok czegoś.
This is the story of the rise and rise of stand-up comedy in the Middle East -- a stand-up uprising, if you will.
Jest to opowieść o wzroście znaczenia stand-up'owej sceny kabaretowej na Bliskim Wschodzie -- stand-up'owe powstanie, jak kto woli.

2. "initials"

to stand for (ayrıca: to denote, to indicate, to mean, to signalize)
volume_up
oznaczać {imper. fi.}
If this prize is to mean anything, you need to stand up against these human rights abuses.
Jeżeli ta nagroda ma cokolwiek oznaczać, trzeba sprzeciwiać się tym naruszeniom praw człowieka.
It can stand as a symbol that the wearer has the power to create whatever it is that they want to create in that space.
Może oznaczać, że osoba, która jej używa, posiada moc stworzenia w tym konkretnym miejscu czegokolwiek zapragnie.
PPE is easy to translate, but DE seems to us to stand for European confusion.
PPE jest łatwe do rozszyfrowania, ale wydaje nam się, że DE oznacza europejski zamęt.

3. "ideal"

to stand for (ayrıca: to espouse)
volume_up
opowiedzieć się za {dönş. fi.} (czymś)
The European Parliament must stand up for a strong, fair and well-financed CAP.
Parlament Europejski musi opowiedzieć się za mocną, sprawiedliwą i dobrze finansowaną WPR.
The international community must stand firm behind this Comprehensive Peace Agreement.
Społeczność międzynarodowa musi mocno opowiedzieć się za tym całościowym porozumieniem pokojowym.
Will the Commission and the Council undertake to attend legal proceedings and stand up for human rights?
Czy Komisja i Rada podejmą się uczestniczyć w procesie i opowiedzieć się za prawami człowieka?
to stand for (ayrıca: to espouse)
volume_up
opowiadać się za {dönş. fi.} (czymś)

4. "cut, reduction"

to stand for (ayrıca: to abide, to put up with, to tolerate, to brook)
volume_up
tolerować {imper. fi.}
A whole continent written off -- we do not have to stand for this.
Cały kontynent spisany na straty -- nie musimy tego tolerować.
What is important, however, is the message that Europe as a whole and Parliament will no longer stand for its violence.
Ważny jest jednak komunikat, że cała Europa i Parlament nie będą już tolerować stosowanej przez ten kraj przemocy.
to stand for (ayrıca: to drift, to undergo, to forbear, to do away with)
We hate this mortar, to stand hours and hours.
Nie znosimy tych moździerzy - godziny stania.
And a lot of it ends up washing into the ocean, which is a great story if you attach a couple characters to it, especially if they can't stand each other, like these two.
To dobry zaczątek historii jeśli dołączyć do tego kilka postaci, zwłaszcza jeśli się nie znoszą.
In addition, market operation is improving, the barriers which stand in the way of entrepreneurship, of businessmen, and of production-oriented investment, are being removed.
Ponadto, poprawiają się operacje rynkowe, znoszone są bariery dla podejmowana działalności gospodarczej, prowadzenia działalności oraz nakierowanych na produkcję inwestycji.
to stand for
volume_up
godzić się na {dönş. fi.} (coś)

Lehçe de "to stand for" için benzer çeviriler

stand isim
to stand fiil
for edat
for bağlaç
for
see isim
see
Polish

Lehçe' de "to stand for" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishRealities distorted by the media stand at the centre of Vontobel's directing work.
Medialne przetwarzanie rzeczywistości jest osią pracy inscenizacyjnej Vontobela.
EnglishGo ye, and stand and speak in the temple to the people all the words of this Life.
Idźcież, a stawiwszy się, mówcie do ludu w kościele wszystkie słowa tego żywota.
EnglishLabelling and traceability were really the minimum on which we had taken a stand.
Etykietowanie i identyfikowalność naprawdę stanowiły minimum, którego broniliśmy.
EnglishStand in awe, and sin not: Commune with your own heart upon your bed, and be still.
Wiedzcież, żeć Pan odłączył sobie pobożnego; wysłucha Pan, gdy zawołam do niego.
EnglishIt was certainly salutary to find the Union taking a firm stand on that occasion.
Z pewnością zbawienny był fakt, że Unia zajęła w tej kwestii zdecydowane stanowisko.
EnglishIs he prepared to stand on that platform in the elections in three years' time?
Czy jest Pan gotów z takim stanowiskiem wystartować za trzy lata w wyborach?
EnglishWe stand next to our fellow citizens; we are involved in their day-to-day problems.
Jesteśmy blisko naszych obywateli, uczestniczymy w ich codziennych problemach.
EnglishWe must stand on our principles but work together to achieve our common goals.
Musimy bronić naszych zasad, ale współpracować w realizacji naszych wspólnych celów.
EnglishWe stand up for their rights, and on 17 December social Europe will emerge empowered.
Opowiadamy się po stronie ich praw, a 17 grudnia Europa socjalna powstanie silna.
EnglishIn the face of these, we can only succeed and attain results if we stand together.
Sukces i wyniki w tym względzie osiągniemy jedynie, jeśli będziemy działali wspólnie.
EnglishAs things stand today, they are bound to feel like second- or third-class victims.
W dzisiejszym stanie rzeczy muszą czuć się jak ofiary drugiej lub trzeciej kategorii.
EnglishFor us, the fact that we can stand here today is an act of historic justice.
Dla nas fakt, że możemy dziś tutaj stanąć, jest aktem sprawiedliwości historycznej.
EnglishThey abhor me, they stand aloof from me, And spare not to spit in my face.
Brzydzą się mną, a oddalają się odemnie, i na twarz moję plwać się nie wstydzą.
EnglishLet us stand together for parliamentary democracy and against its incapacitation.
Musimy wspólnie walczyć o demokrację parlamentarną i stawić czoła jej zniedołężnieniu.
EnglishIn a European election, you can only vote and stand as a candidate in one country.
W wyborach europejskich możesz głosować i kandydować tylko w jednym kraju.
EnglishIn this connection it is also relevant to ask how things stand with regard to safety.
W tym kontekście istotne jest także pytanie o aktualny poziom bezpieczeństwa.
EnglishRecently Mr Lukashenko expressed the desire to stand again for the Presidency.
Ostatnio pan Łukaszenka ogłosił chęć kolejnego kandydowania na prezydenta.
EnglishWe stand helpless, faced by a situation like we once faced in Afghanistan.
Jesteśmy bezradni wobec takiej sytuacji, jaka miała kiedyś miejsce w Afganistanie.
EnglishWill we stand with Russia and say that we do not want a US defence shield?
Czy poprzemy pozycję Rosji i powiemy, że nie chcemy amerykańskiej tarczy obronnej?
EnglishPPE is easy to translate, but DE seems to us to stand for European confusion.
PPE jest łatwe do rozszyfrowania, ale wydaje nam się, że DE oznacza europejski zamęt.