EN

spring {isim}

volume_up
spring (ayrıca: springtime)
We adopted the proposal on the Statutes of the Agency in the spring of this year.
Wniosek w sprawie Statutu Agencji przyjęliśmy wiosną tego roku.
That will be decided by the Spanish Presidency later next spring.
Decyzję w tej sprawie podejmie prezydencja hiszpańska wiosną przyszłego roku.
Personally, I would like it to be prepared earlier - maybe in the spring.
Osobiście chciałabym, żeby ta reforma została przygotowana wcześniej - może wiosną.
This is the target site, the world's deepest hydrothermal spring at Cenote Zacaton in northern Mexico.
To nasz cel, największe na świecie hydrotermalne źródło w Cenote Zacaton w Meksyku.
[As] a troubled fountain, and a corrupted spring, [So is] a righteous man that giveth way before the wicked.
Jako źródło nogami pomącone, albo zdrój zepsuty: tak sprawiedliwy, który upada przed niezbożnym.
Izażeś przyszedł aż do źródeł morskich, a po dnie przepaści przechodziłeś się?
spring (ayrıca: mainspring)
And this is quite interesting, to find evolutionary origins of visual signals on what's really, in all species, their spring.
To interesujące, znaleźć ewolucyjne źródła sygnałów wizualnych na czymś, co u wszystkich gatunków, jest ich sprężyną.
And interestingly, this turns out -- the stomatopod saddle turns out to be the first described biological hyperbolic paraboloid spring.
Co więcej, okazuje się - że siodło ustonogów jest pierwszą opisaną bilogiczną sprężyną o kształcie paraboloidy hiperbolicznej.
And they can be modeled by a spring-mass system that we call the spring mass system because we're biomechanists. ~~~ It's actually a pogo stick.
Można je modelować jako układ sprężyna-masa który nazywamy układem sprężyna-masa gdyż jesteśmy biomechanikami, ale to właściwie coś jak kij pogo.
spring (ayrıca: source)
[As] a troubled fountain, and a corrupted spring, [So is] a righteous man that giveth way before the wicked.
Jako źródło nogami pomącone, albo zdrój zepsuty: tak sprawiedliwy, który upada przed niezbożnym.
and Jehovah will guide thee continually, and satisfy thy soul in dry places, and make strong thy bones; and thou shalt be like a watered garden, and like a spring of water, whose waters fail not.
Bo cię Pan ustawicznie poprowadzi, i nasyci pod największą suszą duszę twoję, a kości twoje utuczy, i będziesz jako ogród wilgotny, a jako zdrój wód, którego wody nie ustawają.
spring (ayrıca: fount)
spring

Lehçe' de "spring" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishI can hear them sing the sounds of the car alarms like they were songs of spring.
Słyszę je śpiewające dźwięki alarmów samochodowych jakby to były wiosenne piosenki.
EnglishIn any case, the spring European Council marks the beginning, not the end, of the process.
W każdym razie wiosenna Rada Europejska wyznacza początek, a nie koniec procesu.
EnglishWhen we found the structure of DNA, I gave my first talk at Cold Spring Harbor.
Kiedy odkryliśmy strukturę DNA, wygłosiłem wykład w Cold Spring Harbor.
EnglishWe have been debating this subject in the European Parliament since spring 2006.
Debatujemy nad tym tematem w Parlamencie Europejskim od wiosny 2006 r.
EnglishIt also asked for forgiveness for the GDR's involvement in crushing the Prague Spring.
Ponadto parlament poprosił o przebaczenie za udział NRD w stłumieniu praskiej wiosny.
EnglishTwo questions spring to mind when you look at this particular agreement.
Kiedy przyglądamy się poszczególnym postanowieniom, na myśl przychodzą dwa pytania.
EnglishRachel Carson was thinking of these, and came out with "Silent Spring," way back.
Rachel Carson o tym pomyślała i dużo wcześniej wydała "Cichą wiosnę".
EnglishThey do not spring up from the ground fully formed at the stroke of a bureaucrat's pen.
Nie wyrastają od razu w pełni rozwinięte za pociągnięciem pióra biurokraty.
EnglishThe third annual spring European Council is held in Brussels, Belgium.
Trzecie doroczne wiosenne posiedzenie Rady Europejskiej w Brukseli w Belgii.
Englishand they shall spring up among the grass, as willows by the watercourses.
I rozkrzewią się jako między trawą, i jako wierzby przy ciekących wodach.
EnglishIn Slovenia we call the 1980s and early 1990s the Slovenian spring.
W Słowenii lata 80. i wczesne lata 90.jest określany mianem słoweńskiej wiosny.
EnglishBottomless wonders spring from simple rules, which are repeated without end.
Zdumiewające rzeczy powstają z prostych reguł powtarzanych bez końca.
EnglishThey spring from the fact that a social Europe is becoming overshadowed by a 'market Europe'.
Wynikają one z faktu, że Europę socjalną zaczyna przyćmiewać "Europa rynkowa”.
EnglishLet us be ready before the spring Council to create new financial stimuli.
Bądźmy gotowi do stworzenia nowych bodźców finansowych przed wiosennym posiedzeniem Rady.
EnglishFirstly, there is the Spring European Council, which will focus on the Lisbon Strategy.
Po pierwsze, odbędzie się wiosenna Rada Europejska, która zajmie się strategią lizbońską.
EnglishThe results relating to the Member States' performance should clearly improve this spring.
Tej wiosny wyniki państw członkowskich zdecydowanie powinny się poprawić.
EnglishShe escaped, and returns every spring to take revenge on Hades, with her Spring powers.
Uciekała i powracała każdej wiosny aby zemścić się na Hadesie dzięki swoim wiosennym siłom.
EnglishThe Arab peace initiative was affirmed, unanimously, last spring.
Arabska inicjatywa pokojowa została jednogłośnie potwierdzona zeszłej wiosny.
EnglishAnd I did go out, and I did this picture of grasses coming through in the spring, along a roadside.
Wyszedłem kiedyś i zrobiłem to zdjęcie wiosennych traw wschodzących przy drodze.
EnglishThat suspension could well be long, lasting until the spring of 2010.
To zawieszenie może równie dobrze potrwać długo, aż do wiosny 2010 roku.