"speedy" için İngilizce-Lehçe çeviri

EN

"speedy" Lehçe çeviri

PL

EN speedy
volume_up
{sıfat}

speedy (ayrıca: fast, fast-moving, fast-paced, high-speed)
volume_up
szybki {sıf. er.}
Laurent Gbagbo must give way and there should be support for the speedy return of refugees to their homes.
Laurent Gbagbo musi ustąpić i należy wspierać szybki powrót uchodźców do domu.
Now is the time for speedy and effective implementation of the agreed measures.
Nadszedł czas szybkiej i efektywnej realizacji uzgodnionych działań.
It is also in the interest of the victims to have a speedy trial so that their rights are respected.
Szybki proces leży również w ich interesie, przyczyniając się do poszanowania ich praw.

"speedy" için eşanlamlılar (İngilizce):

speedy
English

Lehçe' de "speedy" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThe Commission made its proposals in 2002 and undertook to see speedy action.
W 2002 roku Komisja sporządziła własne wnioski i obiecała szybkie działanie.
EnglishNow is the time for speedy and effective implementation of the agreed measures.
Nadszedł czas szybkiej i efektywnej realizacji uzgodnionych działań.
EnglishI doubt that the markets and our citizens would believe in speedy but superficial solutions.
Wątpię, aby rynki i obywatele uwierzyli w szybkie, lecz powierzchowne rozwiązania.
EnglishI think this is imperative and we must do everything we can to promote speedy ratification.
Moim zdaniem jest to konieczne i musimy zrobić wszystko dla poparcia szybkiej ratyfikacji.
EnglishThe speedy accession of the European Union to the Convention is a high priority for the Commission.
Szybkie ratyfikowanie konwencji przez Unię Europejską jest dla Komisji priorytetem.
EnglishSpeedy ratification of the amendment is in the EU's interest and I therefore commend it to the House.
Szybka ratyfikacja zmiany leży w interesie UE i dlatego zalecam ją tej Izbie.
EnglishCitizens and business people are entitled to speedy answers.
Obywatele i podmioty gospodarcze mają prawo do uzyskiwania niezwłocznych odpowiedzi.
EnglishThe EU must take a leading role in the quest for a speedy solution.
UE musi objąć wiodącą rolę w poszukiwaniu szybkiego rozwiązania.
EnglishI will end by wishing Mr Bowis a speedy recovery.
Na zakończenie chciałabym życzyć Johnowi Bowisowi szybkiego powrotu do zdrowia.
EnglishI would have liked us to have reached speedy agreement on this with the Council, but that has not been possible.
Chciałam szybkiego porozumienia z Radą w tym względzie, ale nie było ono możliwe.
EnglishAs advocated in your draft resolution, a speedy implementation of Basel III is of crucial importance.
Jak zalecano w projekcie rezolucji, niezwykle ważne jest pilne wdrożenie pakietu Bazylea III.
EnglishI thank all the groups for their support and I thank the Commissioner very much for her speedy response.
Dziękuję wszystkim grupom za wsparcie i bardzo dziękuję pani komisarz za szybką odpowiedź.
EnglishThat concludes our new 'speedy catch-the-eye' procedure.
Na tym zakończymy naszą nową szybką procedurę zadawania pytań z sali.
EnglishI must end by wishing Commissioner Dimas a speedy recovery.
Kończąc, życzę komisarzowi Dimasowi szybkiego powrotu do zdrowia.
EnglishOf course, we must properly discuss all the solutions, including the speedy introduction of the euro.
Oczywiście musimy należycie omówić wszystkie rozwiązania, w tym przyspieszone wprowadzenie euro.
EnglishWe stand ready to continue supporting Georgia in carrying out these duties in a speedy and in a thorough way.
Jesteśmy gotowi, aby nadal wspierać Gruzję w szybkiej i gruntownej realizacji tych zadań.
EnglishI thank the rapporteur, Mr Bowis, for all the work he has done and wish him a speedy recovery.
Dziękuję sprawozdawcy, Johnowi Borisowi, za całą pracę, jaką wykonał, i życzę mu szybkiego powrotu do zdrowia.
EnglishI would like to wish Mr Bowis a speedy return to health.
Panu Johnowi Bowisowi życzę szybkiego powrotu do zdrowia.
EnglishNo obstacle appeared to a speedy approval.
Nie pojawiły się żadne przeszkody na drodze do szybkiego przyjęcia.
EnglishWe need to finalise the details in order to allow for a speedy adoption and entry into force of this regulation.
Musimy sfinalizować szczegóły by umożliwić szybkie przyjęcie i wejście w życie tego rozporządzenia.