EN shrink
volume_up
{isim}

1. günlük dil

shrink (ayrıca: psychiatrist, alienist)

"shrink" için eşanlamlılar (İngilizce):

shrink

Lehçe' de "shrink" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThey finally hit a wall; they couldn't shrink the vacuum tube any more and keep the vacuum.
Aż doszli do ściany. ~~~ Nie umieli zmniejszyć lampy i zachować w niej próżni.
EnglishWe seek to eliminate these differences, or at least to shrink them.
Dążymy do wyeliminowania tych różnic lub przynajmniej do ich zmniejszenia.
EnglishNow, in a few years time, by 2015, we will shrink transistors so much.
Za kilka lat, do roku 2015 tranzystory będą znacznie mniejsze.
EnglishYou've got to shrink it down and be about one issue.
Musieliście ograniczyć swoje zainteresowania i skupić się na jednym.
EnglishBut what electronic miniaturization has done is that it has allowed people to shrink technology into a cell phone.
Miniaturyzacja elektroniczna umożliwiła zmniejszenie technologii tak, by zmieściła się w telefonie.
EnglishAnd to the extent you believe I didn't shrink the lines, which I didn't, I've proven to you that your eyes were deceiving you.
Wierzycie że ich nie skurczyłem, czego nie zrobiłem ale udowodniłem wam, że wasz wzrok was zwodzi.
EnglishInitially we said, what can we do to shrink the fudge factor?
EnglishIt is used to kill cancer cells, shrink the size of the tumour, delay the growth of the tumour, and extend your survival.
Lek niszczy komórki rakowe, zmniejsza wielkość guza i opóźnia jego rozrost oraz wydłuża czas przeżycia pacjenta.
EnglishWe will not shrink from this responsibility.
EnglishNow, mathematicians thought this was very strange because as you shrink a ruler down, you measure a longer and longer length.
Matematycy myśleli, że to bardzo dziwne, bo, gdy pojedynczy odcinek maleje, cała krzywa ma coraz większą długość.
EnglishWe do not want a dispute with Canada but we have to insist that we will not shrink from facing inconvenient truths.
Nie chcemy wchodzić w spór z Kanadą, natomiast musimy obstawać przy tym, iż nie będziemy cofać się przed konfrontacją z niewygodną prawdą.
English. ~~~ They couldn't shrink them and keep the vacuum.
Np., zmniejszano lampy elektronowe coraz bardziej, do momentu gdy nie można było ich zmniejszyć ze względu na próżnię.
Englishto shrink from responsibility
EnglishIt elevates MOOTW -- how we pronounce that acronym -- from crap to grand strategy, because that's how you're going to shrink that gap.
A to prowadzi do działań wojennych innych niż wojna z bagna do wielkiej strategii, ponieważ tak właśnie zmniejsza się przepaść.
EnglishIn other words, some of the proposals may be an excuse to shrink SMEs and inordinately expand large fishing enterprises.
Innymi słowy, niektóre propozycje mogą być pretekstem do ograniczenia liczby małych i średnich firm kosztem dużych przedsiębiorstw połowowych.
EnglishIf you inject yourself too often at the same site, fatty tissue under the skin at this site may shrink (lipoatrophy) or thicken (lipohypertrophy).
Je li zbyt cz sto wykonuje si wstrzykni cia w to samo miejsce, tkanka tłuszczowa pod skór mo e si kurczy (lipoatrofia) lub zag ci
EnglishVarious Member States are considering arrangements to shrink their national debts by tying pension funds to their debts.
Różne państwa członkowskie rozważają kroki związane z ograniczeniem zadłużenia finansów publicznych poprzez powiązanie funduszy emerytalnych z zadłużeniem.
EnglishI hope that during the current financial crises the EU does not shrink away from tackling any of the current shortfalls concerning supervision.
Mam nadzieję, że w czasie trwania obecnego kryzysu finansowego UE nie ugnie się pod ciężarem aktualnych problemów związanych z nadzorem.
EnglishThis is why our share of world GDP continues to shrink and how my country has shackled itself to a cramped and confined regional bloc.
Dlatego właśnie wciąż maleje nasz udział w światowym PKB i dlatego mój kraj dał się zakuć w kajdany sztucznego i ograniczonego bloku regionalnego.
EnglishOur imagination might shrink; our hearts might dwindle, and our humanness might wither if we stay for too long inside our cultural cocoons.
Nasza wyobraźnia może się skurczyć, nasze serca słabnąć, a nasza ludzkość więdnąć, jeśli za długo się trzymamy wewnątrz naszych kulturowych kokonów.