"satisfaction" için İngilizce-Lehçe çeviri

EN

"satisfaction" Lehçe çeviri

EN satisfaction
volume_up
{isim}

satisfaction (ayrıca: content, contentment)
I wish to express my satisfaction with this first text on the future of the CAP.
Chciałbym wyrazić zadowolenie z brzmienia pierwszego dokumentu na temat przyszłości WPR.
Mr President, I must express my deep satisfaction regarding the debate that has taken place.
Pragnę wyrazić głębokie zadowolenie z toczącej się debaty.
(FI) Madam President, firstly I wish to express my satisfaction with this report.
Po pierwsze pragnę wyrazić moje zadowolenie z treści przedstawionego sprawozdania.
satisfaction (ayrıca: content, gratification, fulfillment, fulfilment)
The situation is changing, and this should be noted with satisfaction and stated positively.
Należy to odnotować z satysfakcją i pozytywnie stwierdzić, że sytuacja się zmienia.
You will be able to end your mission in two weeks' time with complete satisfaction.
Może pan z pełną satysfakcją kończyć za kilkanaście dni swoją misję.
Therefore, it should be greeted with satisfaction.
Powinniśmy to zatem przyjąć z satysfakcją.
satisfaction (ayrıca: appeasement, satiation)
It proposes combined satisfaction of grassroots needs in accordance with the wealth produced in our country.
Proponuje ona zaspokojenie podstawowych potrzeb zależnie od dóbr wytworzonych w naszym państwie.
. - (LT) The satisfaction of the needs of the individual, the consumer, is one of the key objectives of EU economic integration.
. - (LT) Zaspokojenie potrzeb jednostki, konsumenta, jest jednym z kluczowych celów integracji gospodarczej UE.

"satisfaction" için eşanlamlılar (İngilizce):

satisfaction

Lehçe' de "satisfaction" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

English. - (BG) This is to express my deep satisfaction with Mr. Adamou's report.
na piśmie. - (BG) Chciałbym wyrazić głęboką satysfakcję ze sprawozdania pana Adamou.
EnglishI would not, however, like to hide my satisfaction at what we have achieved.
Ale nie kryję zadowolenia z tego faktu, że na razie są one takie, jakie są.
EnglishIt is to my satisfaction that Mr Schwab prepared such an excellent report.
Z zadowoleniem przyjmuję to doskonale przygotowane sprawozdanie pana posła Schwaba.
EnglishIt is therefore with satisfaction that I am voting in favour of this resolution's motion.
Dlatego z zadowoleniem głosuję za przyjęciem przedmiotowego projektu rezolucji.
EnglishWould this really fill the various Parliament groups with a sense of satisfaction?
Czy to rzeczywiście da różnym grupom w Parlamencie poczucie satysfakcji?
EnglishThis gives them the satisfaction of knowing that they are useful and needed in society.
Daje im to satysfakcję, ponieważ wiedzą, że są użyteczni i potrzebni w społeczeństwie.
EnglishIt turns out, merely watching a romantic comedy causes relationship satisfaction to plummet.
Samo oglądnie romantycznych komedii, wpływa na spadek satysfakcji w związku.
EnglishWe have solved every difficulty to everyone's complete satisfaction.
Rozstrzygnęliśmy wszystkie trudności ku pełnemu i powszechnemu zadowoleniu.
EnglishLet us remember this when expressing the satisfaction that is so widespread in this Chamber today.
I pamiętajmy o tym, wyrażając tę satysfakcję, która dzisiaj na tej sali panuje.
EnglishIt remains to be seen whether the system works to everyone's satisfaction.
Pozostaje sprawdzić, czy system jest satysfakcjonujący dla każdego.
EnglishIt uses indicators which include prices, complaints, satisfaction and switching.
Posługuje się ona takimi wskaźnikami jak: poziom cen, skargi, poziom satysfakcji, zmiany dostawców.
EnglishHowever, their feeling of satisfaction would probably overpower their feeling of amazement.
Jednakże ich uczucie satysfakcji byłoby prawdopodobnie silniejsze niż ich uczucie zdziwienia.
English(PL) Mr President, we do indeed have a new Treaty, and this alone is cause for satisfaction.
Panie Przewodniczący! Mamy zatem nowy traktat i już sam ten fakt jest powodem do zadowolenia.
EnglishThe question is: what chance do they have of receiving satisfaction?
Powstaje pytanie: jaką mają szansę na to, że zostaną wysłuchani?
EnglishWe know something about what controls satisfaction of the happiness self.
Wiemy co nieco na temat tego, co zadowala jaźń szczęścia.
EnglishThe Agency will seek feedback on the level of satisfaction with the new procedure for veterinary medicines.
Agencja zbada poziom zadowolenia z nowej procedury dotyczącej leków weterynaryjnych.
EnglishI would like to join many of my fellow Members in expressing my satisfaction.
Podobnie jak wielu moich kolegów posłów, cieszę się.
English. - (PT) It was with enormous satisfaction that I voted in favour of the Brok report.
na piśmie. - (PT) Z ogromnym zadowoleniem głosowałem za przyjęciem sprawozdania pana posła Broka.
EnglishHow to improve agent satisfaction and retention in Contact Centres
W jaki sposób można podnieść poziom zadowolenia agenta oraz zatrzymanie ich w centrach kontaktowych
EnglishDuring 2006, 64 cases were settled by the institution concerned to the satisfaction of the complainant.
W ciągu 2006 r. zainteresowane instytucje rozpatrzyły 64 sprawy ku satysfakcji skarżących.