EN sample
volume_up
{isim}

1. genel

sample (ayrıca: example, instance, instantiation)
You see one sample of a prisoner teaching a class.
Zobaczcie jeden przykład więźnia nauczającego klasę.
Przykład indeksu map witryn w formacie XML.
Sample body weights at 10 kg increments are listed.
Zestawiono przykładowe wartości dla masy ciała co 10 kg.
sample (ayrıca: section, segment, snippet, specimen)
And he developed a technique which essentially will let us look at sample DNA and, eventually, a million spots along it.
Odkrył on technikę która dosłownie pozwoliła nam spojrzeć na wycinek DNA i dalej na miliony cząsteczek w nim zawartych.
sample (ayrıca: assay, attempt, audition, bid)
volume_up
próba {diş.}
Finally, I would like to mention another Eurobarometer survey, which was about new technologies and was carried out in 2005 on a sample of 25 000 people.
Wreszcie, chciałbym wspomnieć o innym badaniu Eurobarometru, które dotyczyło nowych technologii i zostało przeprowadzone w 2005 r. na próbie 25 000 osób.
The European pilot programmes referred to for the victims of terrorist attacks are a positive sample in terms of relieving the wounds, but a great deal still needs to be done.
Wspomniane europejskie programy pilotażowe na rzecz ofiar ataków terrorystycznych stanowią pozytywną przykład jako próba zaleczenia ran, wciąż jednak trzeba uczynić bardzo wiele.
sample (ayrıca: swatch, test sample)
volume_up
próbka {diş.}
You had to register a sample sheet of text out of the typewriter.
wraz z próbką jej tekstu. ~~~ wraz z próbką jej tekstu.
The sample taken for the audit included six states and 250 transactions.
Próbka pobrana do rozpatrzenia przy kontroli obejmowała 6 krajów, czyli 250 transakcji.
JA: So this is a sample of what we do sort of every day.
JA: To próbka tego, co robimy właściwie każdego dnia.

2. Müzik

sample

"sample" için eşanlamlılar (İngilizce):

sample

Lehçe' de "sample" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishSo every 10 years we do germination tests on every sample of seeds that we have.
Dlatego co 10 lat przeprowadzamy testy kiełkowania dla każdej próbki nasion, którą mamy.
EnglishMinimum of 3 replicate analyses of one and the same sample during operation
co najmniej 3- krotnie powtórzenie analizy tej samej próbki podczas pomiaru
EnglishWe're going to do something that in recent years we've started: take a mucus sample.
Zrobimy też coś, co zaczęliśmy w ostatnim czasie: pobierzemy próbkę śluzu.
EnglishWe take the blood sample and do the blood work and hair work on the mice.
Pobieramy próbkę krwi, a następnie badamy krew i sierść z tejże myszki.
EnglishMinimum of 3 replicate analyses of the same sample during operation
co najmniej 3- krotnie powtórzenie analizy tej samej próbki podczas pomiaru
EnglishMinimum of 3 replicate analyses on the same sample during operation
co najmniej 3- krotnie powtórzenie analizy tej samej próbki podczas pomiaru
EnglishWe're not killing the colony; we're taking a small core sample out of the top.
Nie zabijamy kolonii; zbieramy małą próbkę rdzeniową z wierzchu.
EnglishFor introduction of the carbon dioxide into the analyser many sample inlet systems are available.
Dostępnych jest wiele różnych systemów wprowadzania dwutlenku węgla do analizatora.
EnglishAnd so one of the tools that we can use to sample the oceans is acoustics, or sound waves.
Jednym z narzędzi do badania oceanów jest akustyka - fale dźwiękowe.
EnglishSo one of the tools that we use to sample the deep ocean are remotely operated vehicles.
Jednymi z narzędzi do pobierania próbek z głębin oceanów są zdalnie sterowane pojazdy głębinowe.
EnglishThe Court looked at a sample of 19 regions in 2006, and found none to be fully effective.
W 2006 r. Trybunał zbadał próbkę 19 regionów i stwierdził, że żaden nie jest w pełni skuteczny.
EnglishIn other words, it is not 36% of the payments that are in error, but 36% of the payments in the sample.
Inaczej mówiąc, błędy występują nie w 36 % płatności, ale w 36 % płatności w próbce.
EnglishBreathe out through your mouth, using a straw, into the sample tube. iii.
Wydychać przez usta do probówki przy użyciu słomki. iii.
EnglishJuliet accidentally pricked her thumb on the needle after it slipped when she was taking a sample.
Juliet przypadkowo ukłuła się igłą w kciuk, kiedy ta ześlizgnęła się podczas pobierania krwi.
EnglishWe either draw in a liquid sample, or we can actually take a solid core from the wall.
Próbkę albo w postaci płynnej, albo kawałek skały.
EnglishNow the patient breathes gently through the straw until the inner surface of the sample tube steams up.
Równomiernie wdmuchiwać powietrze do próbówki przez słomkę, aż jej ścianki wewnętrzne zaparują.
EnglishSo to our global TED audiences, I want to say that this was a U.S. sample.
Zwracam się do publiczności na całym świecie: chcę podkreślić, że badanie było przeprowadzone na rynku amerykańskim.
EnglishRemove the stopper from one of the sample tubes, unwrap the straw and place the straw into the container.
Zdjąć nakrętkę z próbówki i włożyć do niej rozpakowaną słomkę.
EnglishThe stopper is removed from one of the sample containers, the straw unwrapped and placed into the container.
Zdjąć nakrętkę z próbówki i włożyć do niej rozpakowaną słomkę.
EnglishBefore you start taking Avaglim you will have a blood sample taken to check your liver function.
Przed rozpoczęciem stosowania leku Avaglim lekarz zaleci wykonanie badania krwi w celu oceny czynności wątroby.