"rigorous" için İngilizce-Lehçe çeviri

EN

"rigorous" Lehçe çeviri

PL

EN rigorous
volume_up
{sıfat}

1. genel

rigorous (ayrıca: accurate, deep, exact, exhaustive)
volume_up
dokładny {sıf. er.}
Our expectation that cost of capital would decline is based on a rigorous study carried out by London Economics in 2002.
Nasze oczekiwanie, że koszt kapitału zmniejszy się oparte jest na dokładnym badaniu przeprowadzonym przez London Economics w 2002 r.

2. "strict"

rigorous (ayrıca: austere, harsh, heavy-handed, intemperate)
volume_up
surowy {sıf. er.}
Our Assembly must therefore be more rigorous, and it needs a higher profile.
Nasze Zgromadzenie musi zatem być bardziej surowe i musi mieć wyższy profil.
While our selection process is not as rigorous as NASA, it's nonetheless thorough.
Chociaż selekcja nie dorównuje tej w NASA, i tak jest dość surowa.
If we have to choose between being very strict and rigorous or being more generous, I would err on the side of being more generous.
Jeśli mamy do wyboru być bardzo surowi i zasadniczy albo wspaniałomyślni, byłbym w błędzie opowiadając się za zbytnią wspaniałomyślnością.
rigorous (ayrıca: abstemious, exact, precise, rigid)
volume_up
ścisły {sıf. er.}
This must be counterbalanced by the fundamental and rigorous protection of personal data.
Takie odstępstwa zakładają, w charakterze przeciwwagi, fundamentalną i ścisłą ochronę danych osobowych.
Not solve it like, you know, in rigorous fashion, but build a model, an electro-model, using some coordinates of, you know, length, all that sort of stuff from x-ray photographs.
Nie rozwiązywać problemu w sposób ścisły lecz zbudować model. ~~~ Elektro-model wykorzystując pewne dane jak długość, wszystko to co ukazały zdjęcia rentgenowskie.
rigorous (ayrıca: exacting, rigid, strict, stringent)
volume_up
rygorystyczny {sıf. er.}
I would not want the European Parliament to be anything less than rigorous in this area.
Chciałbym, aby Parlament Europejski był w tej kwestii bardzo rygorystyczny.
So, I started a very rigorous scientific process.
Miałem rygorystyczny transekt.
In any case, we must be very attentive and rigorous on certain points.
Tak czy inaczej, w określonych punktach musimy przyjąć postawę uważną i rygorystyczną.

3. "careful"

rigorous (ayrıca: fussy, meticulous, niggling, petty)
volume_up
drobiazgowy {sıf. er.}
rigorous (ayrıca: acute, astute, deep, incisive)
volume_up
wnikliwy {sıf. er.}
There is a need for rigorous study of their impact, and also of the best ways to make the forest more resistant to this group of biotic and abiotic threats.
Potrzebna jest wnikliwa analiza ich skutków, jak również najlepszych sposobów zwiększenia odporności lasów na tę grupę biotycznych i abiotycznych zagrożeń.
These new authorities must provide rigorous and effective oversight of the financial sector to avoid the mistakes of the past and it is regrettable that the status of candidates was not higher.
Nowe organy muszą zapewnić wnikliwy i skuteczny nadzór nad sektorem finansowym, by nie powtórzyć błędów przeszłości i szkoda, że status kandydatów nie był wyższy.
In other words, it is good to hold very rigorous broad consultations to identify the strong points and the obstacles to be removed while making the most of all the good ideas available.
Innymi słowy, należałoby przeprowadzić bardzo wnikliwe, szerokie konsultacje w celu określenia mocnych stron i przeszkód, jakie trzeba usunąć urzeczywistniając te wszystkie dobre pomysły.

"rigorous" için eşanlamlılar (İngilizce):

rigorous
rigor

Lehçe' de "rigorous" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishI repeat: we demand transparency, and we want clear and rigorous legislation.
Powtarzam: domagamy się przejrzystości oraz czytelnych i rygorystycznych przepisów.
EnglishThey go through two to three weeks of rigorous curriculum-based education, training.
Przechodzą przez dwu-trzytygodniowe szkolenie oparte na specjalnym programie.
EnglishOur Assembly must therefore be more rigorous, and it needs a higher profile.
Nasze Zgromadzenie musi zatem być bardziej surowe i musi mieć wyższy profil.
EnglishThat will ensure that the decisions made are rigorous, right and fair.
To zaś zapewni, że podjęte decyzje będą rygorystyczne, prawidłowe i uczciwe.
EnglishWe must avoid data being stored and therefore we need a rather rigorous level of control.
Musimy unikać przechowywania danych, więc potrzebujemy raczej rygorystycznej kontroli.
EnglishIn any case, we must be very attentive and rigorous on certain points.
Tak czy inaczej, w określonych punktach musimy przyjąć postawę uważną i rygorystyczną.
EnglishWhile our selection process is not as rigorous as NASA, it's nonetheless thorough.
Chociaż selekcja nie dorównuje tej w NASA, i tak jest dość surowa.
EnglishThis approach seems to me to be both fair and rigorous in legal terms.
To podejście wydaje mi się zarówno sprawiedliwe, jak i rygorystyczne pod względem prawnym.
EnglishRegarding the issue of being careful and rigorous, I agree with you.
Jeżeli chodzi o kwestię zachowania ostrożności i rygoryzmu, to zgadzam się z panią poseł.
EnglishYou can put social innovation to the same rigorous, scientific tests that we use for drugs.
Nowe rozwiązania można poddać rygorystycznym testom naukowym, których używamy przy lekach.
EnglishOnly the rigorous work on the details of the matter takes place here in this Parliament.
Tyle tylko, że żmudna praca nad szczegółami całego zagadnienia odbywa się tutaj, w tym Parlamencie.
EnglishThe work is certainly rigorous and of good quality, and I would like to thank him for that.
Praca ta jest z pewnością wymagająca i charakteryzuje ją wysoka jakość, za którą pragnę podziękować.
EnglishThis must be counterbalanced by the fundamental and rigorous protection of personal data.
Takie odstępstwa zakładają, w charakterze przeciwwagi, fundamentalną i ścisłą ochronę danych osobowych.
EnglishThey must resume the rigorous pursuit of this path.
Oba te narody powinny ponownie zadbać o jak najpełniejsze realizowanie takiej polityki.
EnglishI know we will have time to debate this in the future, but it must be a rigorous and vigorous debate.
Wiem, że będzie czas na tę debatę w przyszłości, ale musi to być debata zdyscyplinowana i ożywiona.
EnglishIt is crucial that the controls carried out are rigorous.
Wnikliwość przeprowadzanych kontroli ma zasadnicze znaczenie.
EnglishIs there, in fact, a European basis for the rigorous tightening-up of the sanctions against the Iranian regime?
Czy istnieją podstawy do rygorystycznego zaostrzenia sankcji przeciwko reżimowi irańskiemu?
EnglishThe new protocol now put to us by the Commission represents very rigorous cuts compared with the old one.
Nowy protokół, jaki przedłożyła nam Komisja, przewiduje w porównaniu ze starym bardzo ostre cięcia.
EnglishIn such cases, in fact, disposal must be even more rigorous and careful.
Unieszkodliwianie w takich przypadkach musi wręcz odbywać się z zachowaniem jeszcze większych rygorów i staranności.
EnglishHowever, it does not fail to have a rigorous approach to the effective use of available resources.
Jednakże nie brakuje w nim rygorystycznego podejścia do sprawy efektywnego wykorzystania dostępnych zasobów.

Sözlükte diğer kelimeler