"revision" için İngilizce-Lehçe çeviri

EN

"revision" Lehçe çeviri

EN revision
volume_up
{isim}

revision (ayrıca: alteration, amendment, change, changing)
volume_up
zmiana {diş.}
Is this revision of the criteria adequate to deal with the issues?
Czy ta zmiana kryteriów jest odpowiednia, by rozwiązać dane problemy?
Mr Potočnik is currently working on a revision of the EIA Directive.
Pan komisarz Potočnik pracuje obecnie nad zmianą dyrektywy środowiskowej.
Revision of the Treaty: you know what was the position of the Commission.
Zmiana Traktatu: znają Państwo stanowisko Komisji.
revision (ayrıca: correction, emendation, proof, proofreading)
volume_up
korekta {diş.}
Therefore, this revision of Protocol (No 36) is worthwhile.
Dlatego też przedmiotowa korekta protokołu nr 36 jest warta zachodu.
The changes which have been introduced by way of revisions to the conventions are absolutely essential.
Zmiany wprowadzane za pomocą korekt w konwencjach są jak najbardziej konieczne.
For this reason, I would like at this point to say once again that without adjustments, reviews and revisions, nothing can be done.
Z tego powodu chciałbym tutaj powtórzyć, że bez korekt, przeglądów i rewizji nie da się zrobić niczego.
revision (ayrıca: update, updating, upgrade)
revision (ayrıca: recall, rehash, repeat, repetition)
revision (ayrıca: audit, inspection, review, search)
volume_up
rewizja {diş.}
Moreover, the recent revision of the infamous Article 301 is a step forward.
Ponadto niedawna rewizja niesławnego artykułu 301 to krok naprzód.
Revision of Rule 139 of the Rules of Procedure (vote)
Rewizja art. 139 Regulaminu PE - przepis przejściowy dotyczący jezyków (głosowanie)
Second revision of the ACP-EU Partnership agreement (Cotonou agreement) (debate)
Druga rewizja umowy o partnerstwie AKP-WE ("Umowa z Kotonu”) (debata)

"revision" için eşanlamlılar (İngilizce):

revision

Lehçe' de "revision" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishIs the Presidency sensitive to all aspects of the potential impact of the revision?
Czy prezydencja bierze pod uwagę wszystkie aspekty potencjalnych skutków zmian?
EnglishI know the European Parliament would like this revision to take place quite soon.
Wiem, że Parlament Europejski chciałby, aby przegląd ten odbył się jak najszybciej.
EnglishParliament is also prepared for a revision of the medium-term financial programme.
Parlament jest też przygotowany na zmianę średnioterminowego programu finansowego.
EnglishIt is imperative that this revision is carried out, and as soon as possible.
Koniecznie należy przeprowadzić tego typu zmianę, i to w dodatku jak najszybciej.
EnglishFirstly, there must be no revision, however small, under any circumstances.
Po pierwsze, nie może być żadnej zmiany, nawet najmniejszej, pod żadnym pozorem.
EnglishIf necessary, this should be clearly defined during the revision of the directive.
W razie konieczności należy to jasno zdefiniować w trakcie zmiany dyrektywy.
EnglishThe inadequacy of the revision to the Stability and Growth Pact has also become clear.
Widoczna stała się także nieodpowiedniość zmian do paktu stabilności i wzrostu.
EnglishThis is also true for the upcoming revision of the Multiannual Financial Framework.
Dotyczy to również zbliżającego się przeglądu wielorocznych ram finansowych.
EnglishWe hope that we will make some progress in the revision of the directive.
Mamy nadzieję, że uda nam się osiągnąć pewien postęp, poprawiając tę dyrektywę.
EnglishThe key challenges for the revision will be to define the scope of the directive.
Największym wyzwaniem dotyczący przedmiotowej zmiany jest określenie zakresu dyrektywy.
EnglishFurthermore I disagree with the choice of the simplified Treaty revision procedure.
Ponadto nie zgadzam się z wybraniem uproszczonej procedury zmiany Traktatu.
EnglishI do not endorse the directive in its present form because it requires radical revision.
W obecnej formie nie popieram dyrektywy, która wymaga radykalnego przeredagowania.
EnglishThis revision of the directive would also include solvency rules for pension funds.
Przegląd dyrektywy uwzględniałby więc także zasady wypłacalności funduszy emerytalnych.
EnglishThe ordinary Treaty revision procedure should have been required for the ESM.
W przypadku ESM należałoby domagać się zwykłej procedury zmiany Traktatu.
EnglishMoreover, I do not agree with the choice of the simplified Treaty revision procedure.
Ponadto nie zgadzam się z wybraniem uproszczonej procedury zmiany Traktatu.
EnglishSimplified revision procedure concerning internal Union policies and action
Uproszczona procedura zmiany dotycząca polityk i działań wewnętrznych Unii
EnglishWe look forward to the revision of the Toys Directive, which you have already mentioned.
Oczekujemy rewizji dyrektywy w sprawie zabawek, o której już pani wspominała.
EnglishWe are in favour of a revision of the system of VAT and special consumption taxes.
Popieramy rewizję systemu podatku VAT i specjalne podatki konsumpcyjne.
EnglishNow, with the very first revision of the Treaty, we are doing the opposite.
Teraz, dokonując pierwszej zmiany Traktatu, czynimy coś wręcz przeciwnego.
EnglishHowever, as we have moved on, Parliament has called repeatedly for a revision.
Jednakże wraz z rozwojem sytuacji Parlament wielokrotnie wzywał do przeprowadzenia zmiany.