"resistance" için İngilizce-Lehçe çeviri

EN

"resistance" Lehçe çeviri

EN resistance
volume_up
{isim}

1. genel

resistance (ayrıca: endurance, resilience, robustness, stamina)
to such a region as Xolair may weaken your resistance to such infections.
Lek Xolair może zmniejszać odporność pacjenta na takie zakażenia.
It has worn down the resistance of Greek society and the economic strength of the Greeks.
Nadwyrężono odporność greckiego społeczeństwa i siłę gospodarczą Greków.
Our farmers need certain plant protection products if they are to combat resistance.
Nasi rolnicy potrzebują pewnych środków ochrony roślin, jeżeli mają zwalczyć odporność.
resistance (ayrıca: contumacy, defiance, drag, pushback)
Electrical resistance, or Ohm's resistance, which is important in the transmission of electrical energy.
Opór elektryczny, tzw. opór Ohma, istotny przy przesyle energii elektrycznej.
You will feel a slight resistance as the needle passes through the stopper.
Przy przechodzeniu igły przez korek wyczuwalny będzie niewielki opór.
Barriers still exist and resistance to removing barriers is still very strong.
Bariery nadal istnieją, a opór przed ich usunięciem jest nadal bardzo duży.
resistance
Cross-resistance among the currently registered NNRTIs is broad.
Pomiędzy aktualnie zarejestrowanymi NNRTI występuje często oporność krzyżowa.
Cross-resistance in vitro in viruses resistant to other protease inhibitors:
Oporność krzyżowa in vitro wirusów opornych na inne inhibitory proteazy:
Additional mutations observed which may contribute to resistance were:
Dodatkowymi zaobserwowanymi mutacjami, które mogą wpływać na oporność, były:
resistance (ayrıca: defiance, deprecation, dissent, objection)
Resistance is growing now that everyone realises how inefficient and disastrous his policy is.
Obecnie rośnie sprzeciw, bowiem wszyscy zdają sobie sprawę, jak niewydajna i tragiczna jest jego polityka.
My second point is that significant fundamental resistance to the intermediate category still exists within the political groupings.
Moja druga uwaga jest taka, że w grupach politycznych wciąż obecny jest istotny i zasadniczy sprzeciw wobec kategorii pośredniej.
There was also opposition from the Commission - which had been offering resistance on hedge funds and other sectors for a long time - and from within this House.
Sprzeciwiała się także Komisja - która przez długi czas wyrażała sprzeciw w sprawie funduszy hedgingowych i innych sektorów - a także wysoka Izba.
resistance (ayrıca: basement, cellar, subway, underground)

2. Fizik

resistance
KS: As this paper is bending, the resistance of the ink changes.
KS: W trakcie zginania tego papieru rezystancja atramentu zmienia się.

"resistance" için eşanlamlılar (İngilizce):

resistance

Lehçe' de "resistance" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThere is no target-based cross-resistance between ertapenem and these substances.
Nie stwierdzono występowania oporności krzyżowej na ertapenem i te substancje.
EnglishCross-resistance between tylvalosin and other macrolides cannot be excluded.
Nie można wykluczyć porności krzyżowej pomiędzy tylwalozyną i innymi makrolidami.
EnglishOver the entire period of observation, one case of didanosine resistance was seen.
Podczas całego okresu obserwacji zanotowano jeden przypadek oporności na didanozynę.
EnglishThe YMDD mutation confers resistance to both emtricitabine and lamivudine.
Mutacja YMDD jest przyczyną oporności zarówno na emtrycytabinę jak i lamiwudynę.
EnglishA decrease in peripheral vascular resistance may contribute to this effect.
Do tego efektu może przyczyniać się zmniejszenie obwodowego oporu naczyniowego.
EnglishResistance in Iran is extremely difficult and fraught with the risk of death.
Stawianie oporu w Iranie jest niesłychanie trudne i naraża na ryzyko śmierci.
EnglishCross-resistance between tylvalosin and other macrolides cannot be excluded.
Nie można wykluczyć oporności krzyżowej pomiędzy tylwalozyną i innymi makrolidami.
EnglishThese isolates developed higher levels of resistance to the other protease inhibitors.
Izolaty te rozwijały wyższe poziomy oporności wobec innych inhibitorów proteaz.
EnglishAll in-vitro mechanisms of resistance are commonly observed in clinical isolates.
Wszystkie mechanizmy oporności in vitro występują powszechnie w izolatach klinicznych.
EnglishThis is somewhat against resistance and caginess on the part of the interviewee.
Robi się je jak gdyby wbrew oporowi i nieufności po stronie osoby udzielającej wywiadu.
EnglishWe are absorbing antibiotics in our food, which is resulting in increased resistance.
Przyjmujemy antybiotyki w naszym jedzeniu, co skutkuje podwyższoną opornością.
EnglishNo other pathways of resistance to emtricitabine or tenofovir have been identified.
Nie zidentyfikowano innych dróg powstawania oporności na emtrycytabinę lub tenofowir.
EnglishThe resistance forces are still shouting on Tahrir Square and I am shouting with them.
Manifestanci nadal skandują to hasło na placu Tahrir i czynię to wraz z nimi.
EnglishPioglitazone effects may be mediated by a reduction of insulin resistance.
Działanie pioglitazonu może zachodzić dzięki zmniejszeniu insulinooporności.
EnglishMethicillin-resistant S. aureus very commonly express co-resistance to fluoroquinolones.
Metycylinooporne szczepy S. aureus są bardzo często oporne na fluorochinolony.
EnglishSomatropin may induce a state of insulin resistance and in some patients hyperglycaemia.
Somatropina może wywoływać insulinooporność, a u niektórych pacjentów hiperglikemię.
EnglishAs Mr Cohn-Bendit rightly said, there are indeed many last-minute resistance fighters.
Jak słusznie powiedział pan poseł Cohn-Bendit, mamy wielu bojowników ostatniej chwili.
EnglishThis is a definite success, especially in view of the General Assembly's initial resistance.
Jest to niewątpliwy sukces, zważywszy na początkowe opory Zgromadzenia Ogólnego.
EnglishNone of these substitutions was either necessary or sufficient for resistance.
Żadna z tych zamian nie była ani konieczna, ani nawet wystarczająca do wywołania oporności.
EnglishThat kind of resistance is terrorism, and it is non-negotiable as far as we are concerned.
Taki rodzaj oporu to terroryzm i z naszego punktu widzenia nie podlega negocjacjom.