EN release
volume_up
{isim}

1. genel

release (ayrıca: discharge, exemption, removal, excusal)
Name and address of the manufacturer responsible for batch release for the vials
Nazwa i adres wytwórcy odpowiedzialnego za zwolnienie serii fiolek
Name and address of the manufacturer responsible for batch release for syrup
Nazwa i adres wytwórcy odpowiedzialnego za zwolnienie serii syropu
The immediate release of political prisoners is quite difficult.
Natychmiastowe zwolnienie wszystkich więźniów politycznych jest dość trudne.
release
GnRH regulates the release of gonadotrophins (luteinising hormone (LH) and FSH).
GnRH reguluje uwalnianie gonadotropin (hormonu luteinizującego LH i FSH).
Animal studies have shown that pramipexole inhibits dopamine synthesis, release, and turnover.
Badania na zwierzętach wykazały, że pramipeksol hamuje syntezę, uwalnianie i przemianę dopaminy.
It is releasing methane from the tundra, and could also release it from the seabed.
Powoduje uwalnianie metanu z tundry i może też uwalniać go z dna morskiego.
release (ayrıca: vent)
release (ayrıca: expulsion)
Name and address of the manufacturerresponsible for batch release
Nazwa i adres wytwórcy odpowiedzialnego za wypuszczenie serii
Essential preconditions for restoring confidence are the setting up of an inquiry into the recent events and the release of those imprisoned.
Kluczowe warunki przywrócenia stabilizacji to analiza ostatnich wydarzeń i wypuszczenie na wolność zatrzymanych.
The EU must fight much more strongly, however, for the release of the opposition leaders and human rights activists who have disappeared.
UE musi jednakże znacznie bardziej walczyć o wypuszczenie zaginionych przywódców opozycji i działaczy praw człowieka.
release (ayrıca: publication)
The first release of the adjusted statistics will take place at the end of September 2012 with the release of the monetary data for August 2012.
Pierwsze wydanie skorygowanych statystyk ukaże się z końcem września 2012 r. wraz z publikacją danych monetarnych za sierpień 2012 r.
 Editorials, available in 22 languages  All Monthly Bulletins since 1999 and release calendar
 Artykuły wstępne, dostępne w 22 językach  Wszystkie „Biuletyny Miesięczne” od 1999 r. i kalendarz ich publikacji
JA: Not that we have seen with anything we have released.
JA: Dotychczas nic takiego nie miało miejsca wskutek naszych publikacji.

2. IT

release
Będą chcieli nowe wydanie.
The first release of the adjusted statistics will take place at the end of September 2012 with the release of the monetary data for August 2012.
Pierwsze wydanie skorygowanych statystyk ukaże się z końcem września 2012 r. wraz z publikacją danych monetarnych za sierpień 2012 r.
release
volume_up
wersja {diş.}
Software is subject to another primal force: the mandate to release more and more versions.
Oprogramowanie podlega innej pierwotnej sile: nakazowi wydawania coraz większej ilości wersji.
Read about the latest improvements to the Origin client in our Release Notes section.
W informacjach o zmianach w nowej wersji klienta Origin znajdziesz informacje o wszystkich wprowadzonych usprawnieniach.
The official line was that they had not been released because they had not been arrested, merely 'interviewed'.
Oficjalna wersja była taka, że nie zostali zwolnieni, ponieważ nie byli aresztowani, a tylko rozmawiano z nimi.

Lehçe' de "release" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishTake the prolonged-release capsules immediately following removal from the blister.
Przyjmować kapsułki o przedłużonym uwalnianiu natychmiast po wyjęciu z blistra.
EnglishWe continue to request the release of all those being detained on political grounds.
Wciąż wzywamy do uwolnienia wszystkich osób zatrzymanych z powodów politycznych.
EnglishAdditional insulin inhaler, insulin release units and chamber packages are available.
Blistry z dawką jednostkową wolno stosować jedynie z inhalatorem insulinowym. cz
EnglishAdditional insulin inhaler, insulin release units and chamber packages are available.
e torebki), 1 inhalator insulinowy, 1 dodatkową komorę oraz 2 dodatkowych głowic
EnglishThis is why we continue to push for the release of all political prisoners.
Właśnie dlatego wciąż nawołujemy do uwolnienia wszystkich więźniów politycznych.
EnglishWe have to demand Dawit Isaak's immediate release in exchange for financial aid.
Musimy zażądać natychmiastowego uwolnienia Dawita Isaaka w zamian za pomoc finansową.
EnglishWe must denounce the detention of prisoners of conscience and demand their release.
Musimy potępiać fakt przetrzymywania więźniów sumienia i żądać ich uwolnienia.
EnglishWeddings cause a release of oxytocin, but they do so in a very particular way.
Śluby powodują wydzielanie się oksytocyny, ale działa to w szczególny sposób.
English20, 28, 30, 50, 98, 100 and 500 prolonged-release tablets (Normal blister:
20, 28, 30, 50, 98, 100 i 500 tabletek o przedłużonym uwalnianiu (zwykły blister:
EnglishMaintaining firm skin pinch, (1) press and (2) release the green button on top.
zwolnić (2) zielony przycisk znajdujący się w górnej części wstrzykiwacza.
EnglishWe called on the authorities in Burma to release her immediately and unconditionally.
Wezwaliśmy władze Birmy do jej natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia.
EnglishIn an open letter some 57 Chinese intellectuals called for the release of Hu Jia.
W liście otwartym około 57 chińskich intelektualistów wezwało do uwolnienia pana Hu Jia.
EnglishNifedipine Pharmamatch retard 60 mg prolonged-release tablets Nifedipine
Nifedipine Pharmamatch retard 60 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu Nifedypina
EnglishThe scope of the referral was to agree whether Doxagamma 4mg prolonged release tablets
celem procedury przekazania było stwierdzenie, czy preparat Doxagamma 4 mg w postaci
EnglishUpon release of the plunger, the plastic cylinder will rapidly move to cover the needle.
Po zwolnieniu tłoka plastikowy cylinder szybko przesunie się osłaniając igłę.
EnglishThe prolonged-release tablets should not be chewed, divided or crushed.
Tabletek o przedłużonym uwalnianiu nie należy rozgryzać, dzielić ani miażdżyć.
EnglishThe objective of bringing such a directive into effect was to release economic potential.
Celem wprowadzenia takiej dyrektywy, było uwolnienie potencjału gospodarczego.
EnglishThis concerns 50 prisoners: those declared to be suitable for release.
Dotyczy to 50. więźniów: tych, o których powiedziano, że mogą zostać zwolnieni.
EnglishTo demand the immediate release of the 5 Cubans being held in US prisons.
Żąda natychmiastowego uwolnienia 5 Kubańczyków przetrzymywanych w więzieniach w USA.
EnglishAll the days of my warfare would I wait, Till my release should come.
Po wszystkie dni wymierzonego czasu mego będę oczekiwał przyszłej odmiany mojej.