EN recalls
volume_up
{çoğul}

1. IT

recalls
volume_up
przywołania {diş. çoğ.}

2. Askeri

recalls

Lehçe' de "recalls" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishMr President, this resolution recalls the horrors of Fascism and of Soviet Communism.
Panie przewodniczący! Przedmiotowa rezolucja przypomina o okropieństwach faszyzmu i komunizmu sowieckiego.
EnglishParagraph 39 of this report recalls the aim of diversifying routes.
W punkcie 39 omawianego sprawozdania jest mowa o celu, jakim jest dywersyfikacji dróg zaopatrzenia w energię.
EnglishThe French government recalls its permanent representative.
Rząd francuski odwołuje swojego Stałego Przedstawiciela.
EnglishThe honourable Member recalls the polemics which were going on at a certain time about 'bill and keep'.
Szanowny pan poseł na pewno pamięta polemikę, jaką mieliśmy jakiś czas temu na temat zasady "bill and keep".
EnglishJust a few words about recent product recalls, which, of course, are our major concern.
Chciałabym teraz powiedzieć kilka słów o ostatnich przypadkach wycofania produktów, które oczywiście w dużym stopniu nas niepokoją.
EnglishParagraph 5: 'Recalls that the legislative process has been completed after the financing of the programme has been agreed;'.
Ustęp 5: 'Zauważa, że skoro uzgodnione zostało finansowanie programu, proces legislacyjny może zostać zakończony'.
EnglishManufacturers can manage inventory returns, and recalls by encoding and scanning lot numbers and expiration dates.
Producenci mogą zarządzać zapasami, w tym zwrotami i wycofywaniem produktów z rynku, kodując i skanując numery partii i terminy ważności.
Englishrecalls the pivotal role of the High Representative/Vice-President in coordinating EU operations in third countries and regions;
przypomina się decydującą rolę Wysokiego Przedstawiciela/Wiceprzewodniczącego w koordynowaniu operacji UE w regionach i krajach trzecich;
EnglishI have to say that I spent four days in China and, within these four days, there were recalls of the licences of the two biggest toy manufacturers.
Muszę powiedzieć, że spędziłam w Chinach cztery dni, w ciągu których pozwolenia cofnięto dwóm największym wytwórcom zabawek.
EnglishI cannot support this report, which most recalls the systems to be found in the old socialist countries, and I have therefore voted against it.
Nie mogę poprzeć tego sprawozdania, które bardzo przypomina systemy dawnych krajów socjalistycznych, więc zagłosowałem przeciwko.
EnglishIt recalls that the legislation presently applicable (see in particular Directive 95/46/EC) includes specific derogations in this regard.
Konferencja przypomina, że prawodawstwo mające obecnie zastosowanie (w szczególności dyrektywa 95/46/WE) zawiera szczególne wyłączenia w tym zakresie.
EnglishThe resolution recalls that good neighbourly relations are one of the most important preconditions for progress by ENP countries towards EU membership.
W rezolucji przypomniano, że dobrosąsiedzkie relacje są jednym z najważniejszych warunków wstępnych postępu krajów EPS ku członkostwu w UE.
EnglishShe recalls that initially she shrank from the move because German is regarded as a difficult language to learn: “German is a very difficult language.
Wspomina, że ze względu na trudność języka niemieckiego bardzo obawiała się początkowo przeprowadzki do Niemiec: „Niemiecki jest bardzo trudnym językiem.
EnglishHow can we ensure earlier and more effective intervention by the market surveillance authorities and better monitoring of product recalls?
W jaki sposób możemy zapewnić szybszą i skuteczniejszą interwencję władz odpowiedzialnych za nadzór nad rynkiem i lepsze monitorowanie przypadków wycofywania produktów?
EnglishIn paragraph 3, the first sentence should be deleted, the rest remaining unchanged: 'Recalls that any redeployment that would lead...' and so on.
W ustępie 3 należy wykreślić pierwsze zdanie, a reszta powinna pozostać bez zmian: 'Przypomina, że należy unikać jakichkolwiek przesunięć środków powodujących...' itd.
EnglishOn the issue of these recent dangerous product recalls, the Commission would be more worried by silence than by activity, and transparency builds trust.
W kwestii tych ostatnich przypadków wycofania niebezpiecznych produktów Komisja byłaby bardziej zaniepokojona ciszą niż działaniem, a przejrzystość buduje zaufanie.
EnglishBut the sound we are greeted with, as the room is bathed in the simulated glow of late-afternoon light, recalls to mind a dirty men's room in the rear of a Greek coffee shop.
Ale dźwięk który nas powitał, gdy pokój skąpał się w symulowanym żarze późno popołudniowego światła, przypomina umysłowi brudną męską toaletę na tyłach Greckiej kawiarni.
EnglishThis initiative of the Italian Government recalls dark times, and tragic policies that Europe has seen in the past and that we would have preferred to consign to the history books for ever.
Inicjatywa rządu włoskiego przywodzi na myśl mroczne czasy i tragiczną politykę, która istniała w Europie w przeszłości i którą wolelibyśmy wrzucić na zawsze do książek historycznych.