EN protest
volume_up
{isim}

1. genel

protest (ayrıca: pushback, remonstration, remonstrance)
However, last week's protest by Polish shipyard workers must be viewed differently.
Ale na protest polskich stoczniowców z ubiegłego tygodnia należy spojrzeć inaczej.
This is a protest against the lack of freedom of speech in Belarus.
To był protest przeciwko brakowi wolności słowa na Białorusi.
As we have seen, the protest movement has taken on a European dimension.
Jak widzimy, protest osiągnął europejskie rozmiary.
protest
There is a protest under way in Brazil, in which hundreds of civil society organisations are participating.
W Brazylii prowadzona jest akcja protestacyjna, w której uczestniczą setki organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

2. Hukuk

protest
On behalf of every new Member State, I wish to register my protest.
W imieniu wszystkich nowych państw członkowskich pragnę wyrazić mój sprzeciw.
So, if you protest, just send this protest to your group.
Jeżeli zgłasza pan sprzeciw, to niech pan prześle ten sprzeciw do pańskiej grupy.
Anger, indignation and protest have met with explosive results.
Gniew, oburzenie i sprzeciw dały wybuchowe rezultaty.

"protest" için eşanlamlılar (İngilizce):

protest

"protest" için eşanlamlılar (Lehçe):

protest

Lehçe' de "protest" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishFishermen protest in Bulgaria, too, as they go through many difficulties.
Rybacy protestują także w Bułgarii, gdyż spotykają się z wieloma trudnościami.
EnglishIn that country, too, the government had to step down in the face of popular protest.
W tym kraju rząd również musiał się podać do dymisji w związku z protestami ludności.
EnglishI made a commitment to inform Europe's institutions about this civil protest.
Zobowiązałem się do poinformowania instytucji europejskich o tym obywatelskim proteście.
EnglishSometimes people get killed, and sometimes people set themselves on fire to protest.
Czasami ludzie zostają zabici a czasami podpalają się w ramach protestu.
English(PL) Mr President, I protest against the way this report is being dealt with.
(PL) Panie przewodniczący! Protestuję przeciw takiemu trybowi pracy nad tym sprawozdaniem.
EnglishIn protest at the false charges and the lack of a fair trial she went on hunger strike.
Protestując przeciw fałszywym oskarżeniom i brakowi uczciwego procesu, podjęła głodówkę.
EnglishDid you protest when 1 200 prisoners were murdered in cold blood over a decade ago?
Czy sprzeciwili się Państwo, gdy ponad 10 lat temu z zimną krwią zamordowano 1 200 więźniów?
EnglishI protest strongly at the way Members of this House are treated.
Stanowczo protestuję przeciwko sposobowi, w jaki traktuje się członków tej Izby.
EnglishI protest against the constant breaches of the principle of subsidiarity in this Chamber.
Protestuję przeciw stałemu naruszaniu w tej Izbie zasady subsydiarności.
EnglishIt emphasised the importance it gave to the right to free expression and peaceful protest.
Podkreśliła wagę, jaką przywiązuje do prawa do wolności wypowiedzi i pokojowego protestu.
EnglishIt transpired with this incident that I did not have any legal grounds for making a protest.
To zdarzenie uświadomiło mi, że nie mam żadnych podstaw prawnych, aby złożyć zażalenie.
EnglishWe wish to protest against the ban on the activities of this organisation.
Protestujemy przeciw uniemożliwianiu działalności tej organizacji.
EnglishOn behalf of the European Parliament, I protest to the strongest possible degree about these methods.
W imieniu Parlamentu Europejskiego jak najostrzej protestuję wobec takich metod.
EnglishMr Wurtz's group was leading a protest about the threat to 12 000 jobs at Unilever.
Grupa Francisa Wurtza kierowała protestem w sprawie zagrożenia 12 000 stanowisk pracy w Unileverze.
EnglishI protest by that glorifying in you, brethren, which I have in Christ Jesus our Lord, I die daily.
Na każdy dzień umieram przez chwałę naszę, którą mam w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
EnglishWhat I would like to know is: What has happened to your public protest?
Chciałbym wiedzieć, co się stało z Pani publicznym protestem?
EnglishWhen the coalition was in power, I myself was beaten by the police during an opposition protest.
Kiedy u władzy była ta koalicja, sam zostałem pobity przez policję podczas protestu opozycji.
EnglishOne student, Jan Palach, burns himself to death in protest.
Jeden ze studentów, Jan Palach, na znak protestu dokonuje samospalenia.
EnglishLösch's choral theatre is a barometer of social shifts and concerns, a theatre of protest and discomfort.
Chóralny teatr Löscha jest barometrem społecznych emocji, sceną protestów i zgrzytów.
EnglishThe government in Tunisia does not tolerate expressions of protest or the existence of independent opposition.
Rząd w Tunisie nie toleruje przejawów sprzeciwu i istnienia niezależnej opozycji.