"problem" için İngilizce-Lehçe çeviri

EN

"problem" Lehçe çeviri

PL

"problem" İngilizce çeviri

EN problem
volume_up
{isim}

1. genel

problem (ayrıca: bugbear, difficulty, hurdle, issue)
The problem of Western Sahara is a political problem, a problem of decolonisation.
Problem Sahary Zachodniej jest problemem politycznym, problemem dekolonizacji.
There is a problem with this approach, and it is your problem, Mr President.
Takie podejście stanowi duży problem i jest to pański problem, panie przewodniczący.
That is a fundamental problem, but it is a fundamental problem for the Member States.
Jest to niezwykle istotny problem, ale jest to problem państw członkowskich.
problem (ayrıca: issue, question)
Unfortunately, it's actually not a problem that we've been giving enough attention to.
Niestety, nie jest to zagadnienie do którego przywiązywaliśmy dużą wagę.
I should like to comment briefly on the question of translation, with which there is no problem whatsoever.
Chciałbym krótko skomentować zagadnienie tłumaczenia, z którym tak naprawdę nie ma żadnego problemu.
(SK) I worked for three years as an obstetrician in Africa, so this problem means quite a lot to me.
(SK) Pracowałam przez trzy lata jako położna w Afryce, więc to zagadnienie wiele dla mnie znaczy.
problem (ayrıca: conundrum, difficulty, obstacle, poser)
volume_up
zagwozdka {diş.} [gün. dil]
Skomplikowana zagwozdka dla fizyków.
And you'd think that would be a pretty big problem for a law, but Congress seems not to have let that bother them too much.
Pomyślicie, że musi to być wielka zagwozdka dla prawa, ale Kongres za bardzo się tym nie przejmuje.
problem (ayrıca: trouble, worry)
volume_up
zgryz {er.} [gün. dil]
problem (ayrıca: annoyance, bother, effort, hassle)
Niemniej jednak, mam pewien kłopot z tym pakietem.
I ostatnia uwaga: proszę nie patrzeć na imigrację jako na kłopot.
And so the problem with chemists -- and this is a massive advantage as well -- is we like to focus on our elements.
Z chemikami jest kłopot -- to zarazem ich wielka zaleta -- lubią się skupiać na swoich pierwiastkach.

2. Matematik

problem
So the next thing is take that problem and turn it from a real world problem into a math problem.
Trzeba postawić to pytanie, zmieniające je z problemu świata w zadanie matematyczne.
Unemployment is today's real social problem; this is our task today.
Bezrobocie jest obecnie prawdziwym problemem społecznym; to właśnie stojące dziś przed nami zadanie.
I wiecie co - oni rozwiązali to zadanie.

"problem" için eşanlamlılar (İngilizce):

problem
English

"problem" için eşanlamlılar (Lehçe):

problem

Lehçe' de "problem" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishAt that time, we consumed more fat, but we did not have the problem with obesity.
W owym czasie jedliśmy więcej tłuszczów, ale nie mieliśmy problemu z otyłością.
EnglishThat is the only way to tackle this problem effectively, seriously and sustainably.
To jedyna droga sprostania temu problemowi w sposób skuteczny, poważny i trwały.
EnglishThis fact lay at the heart of the problem in Belgium and not the language issue.
To właśnie ten fakt leży u źródła problemów w Belgii, a nie kwestia językowa.
EnglishIf the Council fails to tackle this problem, it will fall short of its obligations.
Jeżeli Rada nie rozwiąże tego problemu, to nie wywiąże się ze swoich zobowiązań.
EnglishFor some countries migration is a huge social, financial and political problem.
Dla niektórych jest olbrzymim problemem społecznym, finansowym i politycznym.
EnglishAnd are we not creating a political problem from accidental legal shortcomings?
I czy nie wywołujemy politycznego problemu z przypadkowych uchybień prawnych.
EnglishThe problem of fundamental rights, most importantly women's rights, remains intact.
Nadal nierozwiązana pozostaje kwestia praw podstawowych, szczególnie praw kobiet.
EnglishThe problem in connection with cross-border coach travel is also unresolved.
Nie rozwiązano także problemu dotyczącego transgranicznych podróży autokarowych.
EnglishWe will not solve the mobility problem completely on the back of it, of course not.
Za jego pomocą nie rozwiążemy całkiem problemu mobilności - oczywiście, że nie.
EnglishIt is only through solid cooperation that we will succeed in overcoming the problem.
Jedynie dzięki rzetelnej współpracy uda się nam pokonać problemy w tym zakresie.
EnglishDo you have a problem to solve? References
Nie znalazłeś potrzebnych informacji? Potrzebujesz pomocy w rozwiązaniu problemu?
EnglishOne thing is certain: the climate debate is just a minor part of our problem.
Jedno jest pewne: debata klimatyczna jest mało istotnym elementem całego problemu.
EnglishLet us not forget that foot-and-mouth disease is still a serious problem in Brazil.
Nie zapominajmy, że pryszczyca jest w Brazylii w dalszym ciągu poważnym problemem.
EnglishIt is not so far from Luxembourg and they can travel by car without any problem.
Nie jesteśmy daleko od Luksemburga i można tu bez trudu dotrzeć samochodem.
EnglishAnother problem I would like to mention is that of controlling the flow of money.
Innym problemem, o którym chcę wspomnieć jest kontrola przepływów pieniędzy.
EnglishIn a time of crisis, it is not by means of a new tax that one can solve any problem.
W dobie kryzysu żadnego problemu nie da się rozwiązać za pomocą nowego podatku.
EnglishSometimes, we don't see a problem because either it's too familiar or it's too big.
Czasem nie widać problemu, bo jest zbyt powszechny, dobrze znany albo zbyt wielki.
EnglishIn Iran, however, the possibility of a nuclear bomb is not the only problem.
Jednakże możliwość posiadania bomby atomowej nie jest jedynym problemem w Iranie.
EnglishWe must therefore study the problem in greater depth and take protective action.
Istnieje więc konieczność pogłębienia analiz i podjęcia działań osłonowych.
EnglishIt would be a great shame if this document had to suffer from this problem.
Byłoby wielkim wstydem, gdyby ten dokument miał ucierpieć z powodu tego problemu.