"pro" için İngilizce-Lehçe çeviri

EN

"pro" Lehçe çeviri

volume_up
pro {isim}
PL
PL
volume_up
PRO {isim} [kısaltma]
PL

"pro-" İngilizce çeviri

EN

EN pro
volume_up
{isim}

1. Spor

pro

2. günlük dil

pro (ayrıca: advantage, plus)
volume_up
plus {er.}
pro (ayrıca: advantage, asset, benefit, quality)
volume_up
zaleta {diş.}
Your report considers several pros and cons of a system where legal expenses would be compulsorily covered, EU-wide, by the motor insurance policy of the liable party.
Pańskie sprawozdanie omawia kilka wad i zalet systemu, w którym ubezpieczenia ochrony prawnej byłyby obowiązkowo opłacane, w całej UE, przez polisę komunikacyjną strony odpowiedzialnej.
(FR) Mr President, ladies and gentlemen, this recurring debate about the pros and cons of globalisation makes just about as much sense as debating the pros and cons of winter on Christmas Day.
(FR) Panie przewodniczący, panie i panowie! Ta powtarzająca się debata na temat wad i zalet globalizacji ma tyle sensu, ile debata nad wadami i zaletami zimowej pogody w Boże Narodzenie.
pro (ayrıca: professional)

"pro" için eşanlamlılar (İngilizce):

pro

Lehçe' de "pro" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishAusterity must therefore be accompanied by pro-growth policies and measures.
Oszczędnościom musi więc towarzyszyć polityka i działania sprzyjające wzrostowi.
EnglishAs far as I am concerned, the debate on pro-cyclicity is too brief at the moment.
Moim zdaniem, debata na temat procykliczności jest w chwili obecnej zbyt ogólnikowa.
EnglishThey have opposed every treaty since 1972; yet they claim they are pro-European.
Sprzeciwiali się każdemu traktatowi od 1972 r.; ponadto twierdzą, że są proeuropejscy.
EnglishWe were too fast in dividing that country into pro-westerners and pro-easterners.
Zbyt pośpiesznie dzielimy ten kraj na frakcję prozachodnią i prowschodnią.
EnglishThis is all the more important now when liberal, pro-European forces are in power.
Jest to tym istotniejsze teraz, kiedy władzę sprawują proeuropejskie partie liberalne.
EnglishExposure to the pro-drug is less than 5 % relative to the active metabolite.
Ekspozycja na prolek wynosi poniżej 5 % w stosunku do aktywnego metabolitu.
EnglishThe GSP scheme is an important pro-development instrument of EU trade policy.
System GSP jest istotnym instrumentem prorozwojowym polityki handlowej UE.
EnglishWe have to be more ambitious and more pro-active in the area of regulation, firstly.
Po pierwsze, musimy być bardziej ambitni i bardziej proaktywni w dziedzinie regulacji.
English(NL) Mr President, Commissioner, there is the expectation of Europe to be pro-active.
(NL) Panie przewodniczący, pani komisarz! Od Europy oczekuje się proaktywnej postawy.
EnglishI should very much like the pro-European forces to support a pro-European programme.
Bardzo chciałbym, by siły proeuropejskie wspierały proeuropejski program.
EnglishThis is a pro-amateur, or pro-am media critic who has this high fan-out rate.
Jest to zawodowy amator, krytyk medialny, wiele z jego opinii odbija się szerokim echem.
EnglishInhibition of osteoblast proliferation, direct cytostatic and pro-apoptotic activity on
in vitro: hamowanie proliferacji osteoblastów, bezpośrednie działanie cytostatyczne i
EnglishThe pro-European majority in this House is fully behind you and behind that initiative.
Proeuropejska większość w tej sali w pełni popiera zarówno Pana, jak i tę inicjatywę.
EnglishOseltamivir phosphate is a pro-drug of the active metabolite (oseltamivir carboxylate).
Fosforan oseltamiwiru jest prekursorem aktywnego metabolitu (karboksylanu oseltamiwiru).
EnglishThis is just a never-ending illustration of true pro-European schizophrenia.
To niekończący się przykład prawdziwej schizofrenii proeuropejskiej.
EnglishI find it truly bizarre how quickly this pro-European spirit has been lost.
Uważam, że niewiarygodnie szybko utraciliśmy proeuropejskiego ducha.
EnglishWe must recognise that there was once a time when the pro-European movement had a heart and soul.
Musimy zrozumieć, że był taki czas kiedy ruch proeuropejski miał serce i dusze.
EnglishThe only request we have is to use it, this large pro-European majority.
Jedyną prośbą, jaką mamy, jest jej wykorzystanie, tej ogromnej proeuropejskiej większości.
EnglishAt the same time, I would like to welcome the victory won by the pro-Europe camp in Ireland.
Jednocześnie chciałbym pogratulować zwycięstwa proeuropejskiemu stronnictwu w Irlandii.
EnglishThe pro-nuclear lobbies still have a bright future ahead of them!
Lobby zwolenników energii jądrowej nadal ma przed sobą świetlaną przyszłość!