"pivotal" için İngilizce-Lehçe çeviri

EN

"pivotal" Lehçe çeviri

EN pivotal
volume_up
{sıfat}

pivotal (ayrıca: foreground, in the foreground)
pivotal (ayrıca: crucial, essential, important, flagship)
volume_up
kluczowy {sıf. er.}
That is the pivotal point of the strategy that I have tried to present here today.
To kluczowy element strategii, którą starałam się dziś przedstawić.
I share the general view that this country is pivotal in the region.
Podzielam ogólny pogląd, że ten kraj jest kluczowy w regionie.
The pivotal clinical evaluation of Diacomit was in children of 3 years of age and over with SMEI.
Kluczowe badanie kliniczne produktu Diacomit obejmowało dzieci w wieku 3 lat i starsze cierpiące na SMEI.

"pivotal" için eşanlamlılar (İngilizce):

pivotal
English
pivot

Lehçe' de "pivotal" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThe Reform Treaty changes the pivotal European Union documents in a fundamental way.
Traktat reformujący w fundamentalny sposób zmienia kluczowe dokumenty Unii Europejskiej.
EnglishAdverse reactions in these two pivotal studies are summarised in Table 2.
W tabeli 2 przedstawiono zestawienie reakcji niepożądanych z tych dwóch głównych badań.
Englishsubjects who completed the pivotal study entered a long-term extension study.
pacjentów, którzy ukończyli badanie główne wzięło udział w przedłużonym, długoterminowym badaniu.
EnglishA total of 1469 patients with schizophrenia were included in 2 pivotal trials:
pacjentów z schizofrenią wzięło udział w 2 głównych badaniach:
EnglishLastly, it is pivotal for the financial system to be recapitalised.
Po trzecie, kwestią o zasadniczym znaczeniu jest dokapitalizowanie systemu finansowego.
EnglishThe pivotal study included 1637 postmenopausal women (mean age 69.5 years).
W głównym badaniu wzięło udział 1637 kobiet w okresie pomenopauzalnym (średnia wieku 69, 5 lat).
EnglishPivotal documents, including the SPC, should be presented in English.
Główne dokumenty, w tym ChPL należy przedstawić w języku angielskim.
EnglishThe Applicant has given a full discussion on statistical analyses conducted for the pivotal trial.
Wnioskodawca szczegółowo omówił analizy statystyczne przeprowadzone w głównym badaniu.
EnglishAnd again, he volunteered to a pivotal study that we ran worldwide, also in the U.S.
Zgłosił się więc na ochotnika do kluczowego badania, które prowadziliśmy na całym świecie, także w USA.
EnglishThe Directive on fuel quality will become a pivotal tool in the fight against climate change.
Dyrektywa w sprawie jakości paliw stanie się decydującym narzędziem walki ze zmianami klimatu.
EnglishThe decision of the Constitutional Court in Karlsruhe will be pivotal.
Kluczowa będzie decyzja Trybunału Konstytucyjnego w Karlsruhe.
EnglishReading about Matthieu was one of the pivotal moments of my life.
Czytanie o Matthieu było jedną z najważniejszych chwil mego życia.
EnglishIn the pivotal clinical trials, the starting dose was 20 ppm.
W głównych badaniach klinicznych dawka początkowa wynosiła 20 ppm.
EnglishThe following table shows the results for the two pivotal trials
W poniższej tabeli przedstawiono wyniki dwóch osiowych badań.
EnglishIn a pivotal study patients were randomly assigned to the rocuronium or vecuronium group.
W podstawowym badaniu pacjenci zostali losowo przydzieleni do grupy otrzymującej rokuronium lub wekuronium.
EnglishThe pivotal clinical evaluation of Diacomit was in children of 3 years of age and over with SMEI.
Kluczowe badanie kliniczne produktu Diacomit obejmowało dzieci w wieku 3 lat i starsze cierpiące na SMEI.
EnglishIn the pivotal clinical trials for Kuvan, the following undesirable effects have been identified.
W głównych badaniach klinicznych produktu leczniczego Kuvan, opisywano następujące działania niepożądane.
EnglishNo increase of tuberculosis was observed in the pivotal placebo-controlled studies.
W podstawowych badaniach klinicznych, kontrolowanych placebo, nie stwierdzono zwiększenia częstości występowania gruźlicy.
EnglishIn another pivotal study patients were randomly assigned to the rocuronium or vecuronium group.
W innym podstawowym badaniu pacjenci zostali losowo przydzieleni do grupy otrzymującej rokuronium lub wekuronium.
EnglishPivotal clinical trial with Doxycyline 10 % premix
Główne badanie kliniczne preparatu Doxycyline 10 % premiks