"to petition for" için İngilizce-Lehçe çeviri

EN

"to petition for" Lehçe çeviri

EN to petition for
volume_up
{fiil}

1. "sth"

to petition for
volume_up
wnioskować o {fi.} (coś)
Member States should petition for the creation of affordable care structures for people who cannot manage on their own and for children.
Państwa członkowskie powinny wnioskować o utworzenie przystępnych cenowo struktur opieki nad osobami niesamodzielnymi i dziećmi.

Lehçe de "to petition for" için benzer çeviriler

petition isim
Polish
to petition fiil
for edat
for bağlaç
for
see isim
see
Polish

Lehçe' de "to petition for" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishLast week, another 31 000 scientists endorsed that view in the Oregon Petition.
W zeszłym tygodniu kolejne 31 000 naukowców poparło ten pogląd w Petycji Oregońskiej.
EnglishThis petition has been collected from the seven Kardzhali municipalities in just 10 days.
Petycja została zebrana w siedmiu gminach Kardzhali w ciągu zaledwie 10 dni.
English(DE) Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, my comments concern the petition.
(DE) Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu, Panie i Panowie! Moje uwagi dotyczą petycji.
EnglishParliament must have the right to petition the Council and the Commission to that effect.
Parlament musi mieć prawo wnioskowania do Rady i Komisji w tej sprawie.
EnglishIt is actually a European popular petition, a different sort of right.
Jest nią w istocie europejska petycja obywatelska, innego rodzaju prawo.
EnglishAnd the king said unto Esther at the banquet of wine, What is thy petition?
Potem król rzekł do Estery, napiwszy się wina: Cóż za prośba twoja?
EnglishI am delivering that petition on its behalf to those recipients.
Tę petycję dostarczam w imieniu powyższego ruchu do wymienionych adresatów.
EnglishI am pleased that Parliament has today adopted a resolution concerning Mr Klein's petition.
Z zadowoleniem przyjmuję, że Parlament przyjął dziś rezolucję dotyczącą petycji pana Kleina.
EnglishAt the request of only quarter of the members of the committee the petition becomes admissible.
Petycja jest uznawana za dopuszczalną na wniosek zaledwie jednej czwartej członków komisji.
EnglishMr President, this report has been generated by a petition from 30 000 European citizens.
Panie przewodniczący! Przedmiotowe sprawozdanie stało się wypadkową petycji 30 000 Europejczyków.
EnglishThen answered Esther, and said, My petition and my request is:
Na to odpowiedziała Ester, i rzekła: Żądość moja, i prośba moja ta jest:
EnglishThe second thing I want to mention is a particular petition.
Kolejną kwestią, jaką chciałabym poruszyć, jest petycja szczególna.
EnglishThe issue is to avoid confusion, for example, between the right of petition and the citizens' initiative right.
Chodzi o to, aby nie mylić prawa składania petycji i prawa inicjatywy obywatelskiej.
EnglishThese discussions were based on extremely strong presentations made by the authors of the petition.
Te debaty zostały oparte na niesłychanie sugestywnej prezentacji dokonanej przez autorów petycji.
EnglishI consider the provision of the ePetition database to be a significant achievement in the work of this committee.
Za znaczący postęp w pracach tej Komisji uznaję udostępnienie bazy danych ePetition.
EnglishNow 38 000 session musicians in the United Kingdom have signed a petition backing these proposals.
Obecnie 38 tysięcy muzyków sesyjnych w Wielkiej Brytanii podpisało petycję popierającą tę propozycję.
EnglishThen she said, I ask one small petition of thee; deny me not.
I rzekła: Proszę cię o jednę małą rzecz, nie odmawiaj mi.
EnglishWhen a million citizens sign a petition, the Commission agrees to deal with it, but is that all there is to it?
Komisja zgadza się rozpatrzyć petycję podpisaną przez milion obywateli, ale czy to wszystko?
EnglishThen these men assembled together, and found Daniel making petition and supplication before his God.
Tedy oni mężowie zgromadziwszy się, a znalazłszy Danijela modlącego się i prośby wylewającego do Boga swego,
EnglishThanks to this database it is now possible to gain online access to all documents relating to each petition.
Dzięki temu możliwy jest dostęp on-line do wszystkich dokumentów, odnoszących się do każdej petycji.