"to perpetuate" için İngilizce-Lehçe çeviri

EN

"to perpetuate" Lehçe çeviri

EN to perpetuate
volume_up
[perpetuated|perpetuated] {fiil}

to perpetuate (ayrıca: to keep, to leave, to preserve, to retain)
volume_up
zachować {per. fi.}
So how can we perpetuate this pioneering spirit with something that will be independent from fossil energy?
Jak więc możemy zachować pionierskiego ducha nie będąc zależnym od paliw kopalnych?
to perpetuate (ayrıca: to keep, to maintain, to retain, to hold on to)
volume_up
utrzymać {per. fi.}
to perpetuate (ayrıca: to strengthen, to solidify)
In order to perpetuate this myth, we invent periodic scares to frighten people into submission.
W celu utrwalenia tego mitu, wymyślamy okresowe powody do paniki, aby zmusić ludzi do posłuszeństwa.

Lehçe' de "to perpetuate" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishAdvertisements, in particular, tend to perpetuate tired old stereotypes of men and women.
Szczególnie w reklamach często przewija się przestrzały obraz stereotypowego mężczyzny i kobiety.
EnglishIn order to perpetuate this myth, we invent periodic scares to frighten people into submission.
W celu utrwalenia tego mitu, wymyślamy okresowe powody do paniki, aby zmusić ludzi do posłuszeństwa.
EnglishOtherwise, State aid is only helping perpetuate financial difficulties in the European Union.
W przeciwnym bowiem razie pomoc państwa będzie jedynie pomagać w utrwalaniu trudności finansowych w Unii Europejskiej.
EnglishIt did not, because it has no real function, except to perpetuate its own existence and stranglehold on power.
Tak jednak się nie stało, jako że jego jedyną realną funkcją jest utrzymanie się przy życiu i zachowanie władzy.
EnglishYear on year, we drive down TACs and push up the discards as a result, and so perpetuate this self-defeating eco-crazy policy.
Rokrocznie obniżamy TAC, zwiększając wskutek tego odrzuty i kontynuując tę bezskuteczną politykę "ekoszaleństwa”.
EnglishWe are voting against the report because it essentially aims to perpetuate the brutal exploitation of workers.
Głosujemy przeciwko temu sprawozdaniu, ponieważ zasadniczo ma ono na celu ugruntowanie zjawiska brutalnego wykorzystywania pracowników.
EnglishI am convinced that the implementation of this recommendation would perpetuate the traditional division of labour between men and women.
Jestem przekonana, że wdrożenie tego zalecenia utrwaliłoby tradycyjny podział obowiązków pomiędzy mężczyznami i kobietami.
EnglishIf dialogue is the fundamental precondition for peaceful development, to refuse to engage in such dialogue is to perpetuate the armed conflict.
Jeżeli dialog jest podstawowym warunkiem wstępnym działań pokojowych, odmowa podjęcia takiego dialogu stanowi podtrzymywanie konfliktu zbrojnego.
EnglishWe are not talking about the same level of payment in each Member State and to keep saying this is to perpetuate something which is deeply untrue.
Nie mówimy o tym samym poziomie płatności w każdym państwie członkowskim, a mówienie o tym nadal oznacza utrwalanie czegoś, co jest głęboko nieprawdziwe.
EnglishWe do not want them to suffer any more than they already do from the obsolete and dangerous neo-liberal system that the IMF is seeking to perpetuate.
Nie chcemy, aby cierpieli bardziej, niż to miało miejsce dotąd, z powodu zbędnego i niebezpiecznego systemu neoliberalnego, który MFW stara się uwiecznić.
EnglishInterpretations of this kind often perpetuate myths which can be a breeding ground for xenophobia, for example, because they only present one side of the story.
Interpretacje tego rodzaju często utrwalają mity, które mogą stać się pożywką na przykład dla ksenofobii, ponieważ ukazują tylko jedną stronę historii.
EnglishThey may perpetuate violence, but they will never achieve their political objectives, because political objectives are never achieved by violence.
Mogą starać się kontynuować stosowanie przemocy, ale nigdy nie zrealizują swoich celów politycznych, gdyż cele polityczne nie mogą być realizowane przy wykorzystaniu przemocy.
EnglishEspecially during a crisis, we should remember this aspect of EU policy, particularly the solidarity aspect, so as not to perpetuate the division of the continent into poor and rich parts.
Zwłaszcza w czasie kryzysu powinniśmy pamiętać o tym wymiarze polityki Unii, solidarnościowym właśnie, tak by nie utrwalać podziału kontynentu na część biedną i bogatą.
EnglishTo dismiss it out of hand would be dangerously short-sighted, and would only perpetuate Kosovo's state of limbo in terms of international recognition at EU, NATO and UN level.
Odrzucanie jej z góry byłoby objawem niebezpiecznego krótkowidztwa, przedłużając jedynie trwanie Kosowa w zawieszeniu, jeżeli chodzi o jego międzynarodowe uznanie na forum UE, NATO i ONZ.