"permits" için İngilizce-Lehçe çeviri

EN

"permits" Lehçe çeviri

EN

permits {çoğul}

volume_up
permits (ayrıca: licenses)
As a result, residence and work permits are being combined into one.
W wyniku tego zezwolenia na pobyt i na pracę są połączone w jedno.
These permits would have to be issued by Germany, by Denmark, by Sweden and also by Finland.
Zezwolenia ten muszą zostać wydane przez Niemcy, Danię, Szwecję oraz przez Finlandię.
Rejection of requests for permits and certificates
Odrzucenie wniosków o zezwolenia i świadectwa
permits

Lehçe' de "permits" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThe principle of a full auction of permits for the power sector has been maintained.
Zasada pełnej aukcyjności pozwoleń dla sektora energetyki została podtrzymana.
EnglishTo achieve emission reductions via trading relies crucially on scarcity of permits.
Doprowadzenie do redukcji emisji w drodze handlu polega zasadniczo na niedoborze pozwoleń.
EnglishThis is particularly important in the context of issuing visas and residence permits.
Ma to decydujące znaczenie przy wydawaniu wiz i zezwoleń na pobyt.
EnglishEverything you see there was built in four years, after they spent four years getting the permits.
Wszystko, co tu widzicie zostało zbudowane w 4 lata, po 4 latach zbierania pozwoleń.
EnglishWork permits are never required for self-employed people in the EU.
W Unii Europejskiej osoby zatrudnione na własny rachunek nie potrzebują pozwolenia na pracę.
EnglishResidence permits will be deemed equivalent to short-stay visas.
Karta pobytowa będzie uznawana za odpowiednik wiz krótkoterminowych.
EnglishPerhaps God allows or permits terrible things to happen, so that heroism and compassion can be shown.
Być może Bóg zezwala na okropne wydarzenia, aby można było okazać heroizm i współczucie.
EnglishI consider it important to apply a single procedure for handling work permits and residency permits.
To ważne, by obowiązywała jedna procedura w zakresie wydawania pozwoleń na pracę i pobyt.
EnglishWe are aware that some Member States are able to issue the residence permits in good time.
Wiadomo nam, że w niektórych państwach członkowskie dokumenty pobytowe wydaje się na określony czas.
EnglishHitherto, this was only done when issuing residence permits.
Taka procedura obowiązywała dotychczas tylko w odniesieniu do wydawania dokumentów pobytowych.
EnglishThat, moreover, is precisely what European legislation permits.
Co więcej, dokładnie na to zezwala europejskie prawodawstwo.
EnglishThese permits are valid for five years from their date of issue.
Karta pobytowa jest ważna przez pięć lat od dnia wydania.
EnglishMember States should stop rewarding illegal foreigners with residence permits.
Państwa członkowskie powinny przestać nagradzać przebywających w nich nielegalnie obcokrajowców zezwoleniami na pobyt.
EnglishThe EU’s consumer policy permits its citizens to shop in confidence in any member country.
Dzięki unijnej polityce konsumenckiej obywatele Unii mogą spokojnie robić zakupy w każdym państwie członkowskim.
EnglishIt also permits exchanges of data on a staggering scale.
Pozwala on także na wymianę danych na oszałamiającą skalę.
EnglishOn the other hand, France is rejecting immigrants at Ventimiglia because they do not hold residence permits.
Z drugiej strony, Francja odprawia migrantów w Ventimiglii, ponieważ nie mają oni pozwolenia na pobyt.
EnglishHowever, we must not forget that migrants without residence permits will ultimately have to be deported.
Nie wolno nam jednak zapominać, że migranci bez zezwoleń na pracę będą ostatecznie musieli być deportowani.
EnglishResidence permits are abolished for Union citizens.
Pozwolenia na pobyt zostały zniesione dla obywateli Unii.
EnglishSecondly, the procedures for issuing permits must be directed towards maximum protection of consumer health.
Po drugie, procedury wydawania zezwoleń powinny być nakierowane na maksymalną ochronę zdrowia konsumenta.
EnglishThe companies that manage zones grant such permits in a tender procedure or negotiations on behalf of the Minister of Economy.
Zezwolenie określa przedmiot działalności prowadzonej w strefie, warunki dotyczące m.in.