EN

to permit [permitted|permitted] {fiil}

volume_up
to permit (ayrıca: to let)
We cannot permit religious arguments to fuel discrimination and violence.
Nie możemy pozwolić, by przekonania religijne były powodem dyskryminacji i przemocy.
So let us try, and permit me some additional clarifications.
Zatem spróbujmy i proszę pozwolić mi przekazać pewne dodatkowe wyjaśnienia.
However, you will permit me to say that I have doubts about their realism.
Jednak proszę pozwolić mi powiedzieć, że wątpię w ich realizm.
to permit
The Council must therefore permit the Member States to ratify these parts of the Convention.
Na ratyfikację tych części konwencji musi więc państwom członkowskim zezwolić Rada.
Why not permit full transparency in the legislative procedure?
Dlaczego nie zezwolić na pełną przejrzystość procedury legislacyjnej?
For its part, Belarus needs to permit entry to European delegations, too, to enable debates with opposition members.
Ze swojej strony, Białoruś musi również zezwolić na wjazd delegacji europejskich, aby umożliwić rozmowy z członkami opozycji.
These are arguments that permit us to reject the complaints against the Latvian state.
Oto argumenty, które pozwalają nam na odrzucenie skarg przeciwko państwu łotewskiemu.
Burma's continuing defiance of the UN and the international community must not be permitted.
Nie można pozwalać na ciągłe lekceważenie ONZ i wspólnoty międzynarodowej przez Birmę.
Patriotism does not permit offence to nations or countries.
Patriotyzm nie pozwala obrażać narodu i ojczyzny.
to permit (ayrıca: to allow)
I think that such exports should not be permitted.
Uważam, że nie należy zezwalać na wywóz tych produktów.
Nie zezwalam na to w moim domu.
However, EFSA continues to permit its use in products intended for consumption, in flagrant breach of the precautionary principle.
EFSA jednak nadal zezwala na jego stosowanie w produktach przeznaczonych do spożycia, łamiąc w rażący sposób zasadę ostrożności.

Lehçe' de "to permit" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishI am thinking of the temporary residence permit for minors who have been exploited.
Myślę o tymczasowym pozwoleniu na pobyt dla nieletnich, którzy byli wyzyskiwani.
EnglishThe reforms will also permit investment by operators in the next-generation networks.
Reformy umożliwią również podmiotom gospodarczym inwestycje w sieci nowej generacji.
EnglishFinally, permit me to draw your attention to the question of global responsibility.
Na koniec, pragnę zwrócić państwa uwagę na sprawę odpowiedzialności w skali globalnej.
EnglishHowever, there are many aspects of this matter which time does not permit us to discuss.
Istnieje jednak szereg aspektów tego zagadnienia, których nie mamy czasu poruszyć.
EnglishThey merely permit the technical, substantive preparation of a political decision.
Służą jedynie przygotowaniu decyzji politycznej w oparciu o fachową wiedzę merytoryczną.
EnglishThese are arguments that permit us to reject the complaints against the Latvian state.
Oto argumenty, które pozwalają nam na odrzucenie skarg przeciwko państwu łotewskiemu.
EnglishWe cannot permit religious arguments to fuel discrimination and violence.
Nie możemy pozwolić, by przekonania religijne były powodem dyskryminacji i przemocy.
EnglishLet me reiterate that we cannot permit that to happen under any circumstances.
Powtórzę, że nie możemy do tego dopuścić bez względu na okoliczności.
EnglishPermit me to take a look across the big pond at the US in this regard.
Chciałbym spojrzeć na to, co dzieje się po drugiej stronie Atlantyku w tej kwestii.
EnglishBut he is unable to get a work permit and has to return to Romania.
Nie udało mu się jednak dostać pozwolenia na pracę i musiał wrócić do Rumunii.
EnglishI am pleased that the European Parliament has rejected this proposal for a single permit.
Cieszę się, że Parlament Europejski odrzucił ten wniosek dotyczący jednego zezwolenia.
EnglishThe Council must therefore permit the Member States to ratify these parts of the Convention.
Na ratyfikację tych części konwencji musi więc państwom członkowskim zezwolić Rada.
English. - (SL) Permit me first one general thought.
urzędujący przewodniczący Rady. - (SL) Pozwólcie państwo, że przedstawię jedną zasadniczą myśl.
EnglishIn my view, that is a very good reason not to permit the EU to sign the convention.
W moim odczuciu jest to bardzo dobry powód, by nie dopuścić do podpisania konwencji przez UE.
EnglishThis Parliament will no longer permit back-room debates and decisions.
Ten Parlament nie będzie już przyzwalał na zakulisowe dyskusje i decyzje.
EnglishAn open process would create transparency and permit citizen involvement.
Otwarty proces przyniesie przejrzystość i umożliwi udział obywateli.
EnglishThe legal loopholes that permit these hazardous exports must be closed.
Konieczna jest likwidacja luk prawnych umożliwiających wywóz tych niebezpiecznych odpadów.
EnglishIt is for the European Union to permit free movement and non-discrimination.
Zadaniem Unii Europejskiej jest umożliwienie swobodnego przepływu i zapewnienie niedyskryminacji.
EnglishThe emission permit trading system is nevertheless controversial.
Niemniej jednak system handlu uprawnieniami do emisji jest kontrowersyjny.
EnglishThis document will have the residence permit format common to all Member States.
Dokument taki będzie miał format jednakowego dla wszystkich państw członkowskich zezwolenia na pobyt.