"permissible" için İngilizce-Lehçe çeviri

EN

"permissible" Lehçe çeviri

EN permissible
volume_up
{sıfat}

permissible (ayrıca: acceptable, admissible, allowable, passable)
volume_up
dopuszczalny {sıf. er.}
We have also increased the permissible funding level for additional infrastructures from 10% to 20%.
Zwiększyliśmy również dopuszczalny poziom finansowania dodatkowej infrastruktury z 10 do 20%.
Questioning the jurisdiction of European policy is certainly permissible in this area.
Kwestionowanie jurysdykcji europejskiej polityki jest oczywiście w tej dziedzinie dopuszczalne.
That is entirely permissible and would allow those countries to get back on their feet.
Jest to całkowicie dopuszczalne, a pozwoliłoby tym krajom stanąć na nogi.

"permissible" için eşanlamlılar (İngilizce):

permissible
English

Lehçe' de "permissible" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThat is entirely permissible and would allow those countries to get back on their feet.
Jest to całkowicie dopuszczalne, a pozwoliłoby tym krajom stanąć na nogi.
EnglishQuestioning the jurisdiction of European policy is certainly permissible in this area.
Kwestionowanie jurysdykcji europejskiej polityki jest oczywiście w tej dziedzinie dopuszczalne.
EnglishHow many people think it was morally permissible for Grace to put the powder in the coffee?
Ile osób uważa, że działanie Grace było moralnie dopuszczalne?
EnglishCan you make a ruling on whether that is permissible or not.
Czy może pan oświadczyć, czy jest to dopuszczalne, czy też nie?
EnglishWhat have we done to get other permissible pipelines sorted out?
Co zrobiliśmy aby wybrać inne dopuszczalne rurociągi?
EnglishIt is sad, but the permissible age for drinking alcohol is getting lower and lower in many countries.
Smutne jest to, że minimalny wiek pozwalający na picie alkoholu obniża się coraz bardziej w wielu krajach.
EnglishNeither is collective labelling permissible.
Niedopuszczalne jest również stosowanie zbiorowych etykietek.
EnglishSuch a system would limit the maximum speed of a car to the maximum permissible speed in any given country.
System taki ograniczyłby maksymalną prędkość samochodu do maksymalnej dopuszczalnej prędkości w danym państwie.
EnglishIt is permissible to express these words of thanks.
EnglishThey are denied the possibility of a legal abortion in practically every case, even in cases which are permissible under law.
Są praktycznie pozbawione możliwości legalnej aborcji, nawet w przypadkach dopuszczonych przez prawo.
EnglishFortunately, vehicles with a maximum permissible laden weight of 3.5-12 tonnes and car drivers will be exempt from the charges.
Na szczęście z opłat będą zwolnione pojazdy o ładowności 3,5-12 ton oraz użytkownicy samochodów osobowych.
Englishiii. legislation on the monitoring of the use of chemical substances in consumer products to a permissible level.
iii. prawodawstwo dotyczące monitorowania stosowania substancji chemicznych w produktach konsumpcyjnych w dozwolonym stopniu.
EnglishThis is a double standard, when to say it oneself is acceptable, but it is not permissible for another to say it.
To jest podwójna norma, gdy ktoś twierdzi, że to, co sam powiedział, jest dopuszczalne, a nie do przyjęcia, jeśli mówi to ktoś inny.
EnglishThe latter will provide a basis on which to develop interinstitutional debate on the subject of permissible risk of error.
Będzie ono stanowić podstawę, na której opierać się będzie międzyinstytucjonalna debata na temat dopuszczalnego ryzyka błędu.
EnglishI voted for document 2010/0261 on the codification of the permissible sound level and the exhaust system of motor vehicles.
Głosowałem za dokumentem 2010/0261 w sprawie kodyfikacji dopuszczalnych poziomów hałasu i układu wydechowego pojazdów silnikowych.
EnglishYet their very success now threatens to count against them as they approach the limit of permissible commercial cultivation.
Teraz istnieje groźba, że sam ich sukces obróci się przeciw nim, ponieważ zbliżają się one już do granic dozwolonego areału upraw komercyjnych.
EnglishWe must, today, take all measures permissible under international law to remove him from office, so I support Parliament's resolution.
Dziś musimy podjąć wszelkie dopuszczalne międzynarodowym prawem środki, by odsunąć go od władzy, dlatego popieram rezolucję Parlamentu.
EnglishIt is not permissible that individual Member States should enter into transactions that threaten the security of another Member State.
To niedopuszczalne, by poszczególne państwa członkowskie zawierały transakcje zagrażające bezpieczeństwu innego państwa członkowskiego.
EnglishWhile this may be legally permissible, it has perceptibly shifted the focus of EU aid from farm proprietors to landowners.
Chociaż być może jest to zgodne z prawem, to nastąpiło zauważalne przesunięcie punktu ciężkości pomocy UE z właścicieli gospodarstw na właścicieli ziemi.
EnglishIf you don’t see an immediate change, it’s because your browser is currently smaller than permissible with the selected density.
Jeśli nie widzisz żadnej natychmiastowej zmiany, oznacza to, że rozmiar okna przeglądarki jest obecnie mniejszy niż dozwolony dla wybranej zwartości.