EN permanently
volume_up
{zarf}

permanently
The counter cannot be reset and is permanently attached to the canister.
Licznik nie może być zresetowany, jest na stałe przyłączony do pojemnika.
If a patient develops PML the dosing of TYSABRI must be permanently discontinued.
Jeśli u pacjenta rozwinie się PML, podawanie produktu TYSABRI trzeba przerwać na stałe.
the Duo Mill shall be permanently closed no later than 31 December 2006.
zakład Duo zostanie zamknięty na stałe nie później niż do 31 grudnia 2006 roku.
permanently (ayrıca: firmly, abidingly, lastingly, continuingly)
volume_up
trwale {zarf}
In such cases medicinal products containing abacavir should be permanently discontinued.
W takich przypadkach produkty lecznicze zawierające abakawir należy trwale odstawić.
It only increases the social problems and may permanently jeopardise social peace.
Pogłębia to jedynie problemy społeczne i może trwale zagrozić spokojowi społecznemu.
To permanently delete all of the messages in your Trash at once:
Aby jednocześnie usunąć trwale wszystkie wiadomości z folderu Kosz:.
Filgrastim should be permanently discontinued in patients who experience a serious allergic reaction.
Filgrastym należy ostatecznie odstawić u pacjentów z ciężką reakcją alergiczną na lek.
permanently (ayrıca: eternally, evermore, forever, perpetually)
permanently (ayrıca: definitely)

"permanently" için eşanlamlılar (İngilizce):

permanently
English
permanent

Lehçe' de "permanently" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishNot only that, they must also permanently stop their export, production and stockpiling.
Poza tym musimy raz na zawsze zaprzestać jej eksportu, produkcji i składowania.
EnglishYour doctor may decide to permanently stop your treatment with Tarceva.
Lekarz może zdecydować o definitywnym zakończeniu stosowania leku Tarceva.
EnglishIt will be permanently headquartered in Silicon Valley, at the NASA Ames research center.
Siedziba będzie w Dolinie Krzemowej, w centrum badawczym NASA Ames.
EnglishApproved annual financial statements are permanently stored.
Zatwierdzone roczne sprawozdania finansowe podlegają trwałemu przechowywaniu.
EnglishPegfilgrastim should be permanently discontinued in patients who experience a serious allergic reaction.
odpowiednie leczenie ze ścisłą obserwacją pacjenta w ciągu kilku kolejnych dni.
EnglishThe administration of Avastin should be permanently discontinued if you develop:
Podawanie leku Avastin powinno być zakończone, jeżeli:
EnglishHigh quality video is permanently stored on the camera’s SD card.
Wysokiej jakości wideo zawsze zapisywane na karcie SD kamery.
EnglishThe report in front of us demands that Eurocorps be permanently subject to the European Union.
Omawiane sprawozdanie zawiera oczekiwanie, aby korpus sił europejskich stale podlegał Unii Europejskiej.
EnglishIt is appropriate to incorporate them permanently into the Technical Measures Regulation for those waters.
Właściwe jest włączenie ich do rozporządzenia dotyczącego środków technicznych dla tych wód.
EnglishIt's during our lifetime that we're going to take the Earth, take the people of Earth and transition off, permanently.
Jeszcze za naszego życia mieszkańcy Ziemi zamieszkają gdzieś indziej w kosmosie.
EnglishWe can only do this once and then it is done permanently.
Nawet jeśli uczynimy tak tylko raz - skutki będą nieodwracalne.
EnglishWe have, of course, to permanently improve our communication.
Oczywiście musimy nieustannie naszą komunikację usprawniać.
EnglishThe Court of Justice shall remain permanently in session.
Obrady Trybunału Sprawiedliwości odbywają się w trybie ciągłym.
EnglishThe populations of many countries are growing exponentially, and they are permanently malnourished and hungry.
W wielu państwach drastycznie rośnie liczba mieszkańców stale niedożywionych, głodujących.
EnglishWe know that no Member State can in fact be permanently protected against all eventualities.
Wiemy, że w praktyce żadne państwo członkowskie nie może być stale chronione przez wszystkimi ewentualnościami.
EnglishPegfilgrastim should be permanently discontinued in patients who experience a serious allergic reaction.
Pegfilgrastym należy całkowicie odstawić u pacjentów, u których wystąpiła ciężka reakcja alergiczna.
English. ~~~ It is now permanently in Vienna, where we built a museum around it.
Po długim okresie tras koncertowych projekt osiadł w Wiedniu, gdzie wybudowaliśmy poświęcone mu muzeum.
EnglishSo, in fact, it's not permanently in the high seas.
Więc, tak na prawdę, nie jest stale na obszarze wód otwartych.
EnglishThis is why the report also calls for the Eurocorps to also be permanently assigned to the European Union.
Dlatego też w sprawozdaniu wzywa się również do stałego podporządkowania Eurokorpusu Unii Europejskiej.
EnglishTherapy should be permanently discontinued in patients who develop arterial thromboembolic events.
Leczenie produktem Avastin należy całkowicie przerwać u pacjentów, u których wystąpi zakrzepica zatorowa tętnic.