EN performances
volume_up
{çoğul}

performances
volume_up
wykonania {diş. çoğ.}
performances (ayrıca: gigs)
volume_up
koncerty {diş. çoğ.}
performances (ayrıca: shows)
volume_up
przedstawienia {diş. çoğ.}
performances
volume_up
występy {diş. çoğ.}
There is also a clause allowing performers to undo buy-out contracts once their producers cease to sell their recorded performances.
Umieszczono także klauzulę umożliwiającą wykonawcom anulowanie kontraktów przewidujących wykupienie wszystkich praw z chwilą, gdy ich producenci przestają sprzedawać ich nagrane występy.
performances
volume_up
spektakle {diş. çoğ.}

"performance" için eşanlamlılar (İngilizce):

performance

Lehçe' de "performances" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishNow that's honesty and integrity, and it's also why Fey's performances left such a lasting impression.
Dzięki szczerości i rzetelności wystąpienia Fey pozostawiły tak trwałe wrażenie.
EnglishWe actually used one of her own performances to provide the source data.
Użyliśmy jednego z jej własnych występów jako danych źródłowych.
EnglishIt is true, and you are right to point it out, we have not achieved the performances we had hoped for.
To prawda i ma pani rację: nie osiągnęliśmy rezultatów, na jakie liczyliśmy.
EnglishCountries with weaker performances can learn from these experiences.
Państwa o słabszych wynikach mogą wykorzystać ich doświadczenia.
EnglishChamber and the notion of chamber has to do with salons and small-scale performances.
Kameralistyka i pojęcie muzyki kameralnej ma wiele wspólnego z salonami i przedstawieniami w niewielkiej skali.
English. - (CS) I adore amateur performances.
na piśmie. - (CS) Wprost przepadam za działaniami amatorskimi.
EnglishHe distrusts conventional dramaturgies, impressive performances and the effects of illusionistic, empathetic and visual theatre.
Reżyser nie ufa konwencjonalnej dramaturgii i efektownej scenie, nie ufa teatrowi iluzji, empatii i obrazu.
EnglishIt is not enough to offer minority rights in the form of purely folkloristic performances for foreign tourists.
Nie wystarczy proponować praw mniejszości przybierających formę czysto folklorystycznych występów dla zagranicznych turystów.
EnglishThese reactions resolve spontaneously in maximum 4 days in average without any consequence on the health and the zootechnical performances.
Te odczyny zanikają spontanicznie, średnio najpóźniej w ciągu 4 dni, bez żadnego wpływu na zdrowie i wskaźniki zootechniczne.
EnglishBut still, one fundamental trait of the ancestral personality persists in our aesthetic cravings: the beauty we find in skilled performances.
Ale nadal istnieje jedna podstawowa cecha naszej dawnej osobowości i gustów estetycznych: Piękno jakie widzimy w umiejętnych pokazach.
EnglishIt's almost as though the building could be placed anywhere: wherever you place it, the area underneath it is charged for theatrical performances.
Prawie tak, jakby można go było gdziekolwiek umieścić: gdziekolwiek go umieścicie, arena pod nim jest gotowa do przedstawień teatralnych.
EnglishThe internal market scoreboard is an effective way of displaying the relative performances of Member States in implementing this legislation.
Tabela wyników rynku wewnętrznego jest skutecznym sposobem pokazania tego, jak państwa członkowskie radzą sobie z wdrażaniem tego prawodawstwa.
EnglishBelgium should actually be regarded as a cautionary example of what can happen if peoples with differing economic performances are corseted up together.
Belgię należy w istocie traktować jako ostrzeżenie, co może się stać, jeżeli zwiąże się ze sobą narody o różnych wynikach gospodarczych.
EnglishThe European Commission must take steps against the use of permits without real performances, in bad faith, or for other than their intended purpose.
Komisja Europejska musi podjąć kroki przeciwko wykorzystywaniu uprawnień bez realnych wyników, w złej wierze, lub w celach niezgodnych z ich przeznaczeniem.
EnglishThe very first landline telephones, the inventors thought that they would be used for people to listen in to live performances from West End theaters.
Wynalazcy pierwszych telefonów sądzili, że będą one wykorzystywane sądzili, że będą one wykorzystywane do słuchania na żywo przedstawień teatralnych z West Endu.
EnglishIt cannot be reduced to an elite theatre set where first-night performances of any old small provincial theatre production are put on free of charge.
Parlament Europejski nie może stać się li tylko elitarną sceną teatralną, na której wystawia się za darmo jako premiery stare produkcje jakichś prowincjonalnych teatrów.
EnglishThe Council reaches an agreement to work out a joint energy strategy and it examines the problems linked to convergence of Member States' economic performances.
Rada osiąga porozumienie w sprawie opracowania wspólnej strategii energetycznej i bada problemy dotyczące konwergencji wyników gospodarczych państw członkowskich.
EnglishIt cannot engage, as has already happened in this Chamber, in crude, theatrical performances in the argument over what the Italian Government or other governments are doing.
Nie można urządzać, co miało miejsce już w tej Izbie, mówiąc dosadnie, przedstawień teatralnych, spierając się na temat poczynań rządu włoskiego czy innych rządów.
EnglishMr President, I am pleased to see that the sittings of the European Parliament are no less animated and rich in performances than those of the Hungarian Parliament, which makes me feel quite at home.
Panie Przewodniczący! Cieszę się, że posiedzenia Parlamentu Europejskiego są nie mniej ożywione i pełne występów niż sesje parlamentu węgierskiego - czuję się tu jak w domu.