EN

performance {isim}

volume_up
1. genel
performance (ayrıca: feedback, returns, scores)
volume_up
wyniki {diş. çoğ.}
Accounting and forecasting performance will be independently evaluated.
Wyniki w dziedzinie rachunkowości i prognoz będą podlegać niezależnej ocenie.
2008 discharge: performance, financial management and control of agencies
Absolutorium budżetowe 2008: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola agencji
The ECB is dedicated to further improving its environmental performance by 2013.
EBC pragnie jeszcze poprawić swoje wyniki w zakresie ochrony środowiska.
And then here's the reconstructed performance now with the timings of the performance.
Tutaj widać odtworzone wykonanie z pokazanym obok czasem.
This may interfere with the performance of cross matching tests with blood (see section 4.8).
Może to utrudniać wykonanie prób krzyżowych krwi (patrz 4. 8).
How does it assess the performance of Greece's national strategic plan for fisheries development to date?
Jak ocenia dotychczasowe wykonanie greckiego krajowego strategicznego planu rozwoju rybactwa?
Wydajność energetyczna budynków (przekształcenie) (debata)
The energy performance of buildings is an area with strong potential for the European Union.
Wydajność energetyczna budynków to dla Unii Europejskiej obszar o dużym potencjale.
This does not affect the health or performance of the animal.
Nie ma to wpływu na zdrowie ani na wydajność produkcyjną zwierzęcia.
Czas już zakończyć to iście teatralne przedstawienie.
And so this was a three-month performance piece in which the wall was made into kind of an increasingly unstable element.
Było to więc przedstawienie trwające trzy miesiące, podczas którego ściana stawała się coraz mniej stabilnym elementem.
After one performance, I could barely drag myself from the stage to the taxicab.
Po jednym przedstawieniu, ledwo doszłam ze sceny do taksówki.
performance (ayrıca: engagement, gig, protrusion, show)
(Short performance by the European Union Youth Orchestra, conducted by Pavel Kotla)
(Krótki występ Młodzieżowej Orkiestry Unii Europejskiej dyrygowanej przez Pavla Kotlę)
Let's separate the performance, as a thing, out from the recording, which was how it was made.
Oddzielmy występ, jako rzecz, od nagrania, czyli od jego zapisu.
(Short performance by the European Union Youth Orchestra)
(Krótki występ Młodzieżowej Orkiestry Unii Europejskiej)
performance (ayrıca: show, spectacle)
I was appalled to learn this evening that a planned performance in Romania in April had been cancelled because of pressure from the Chinese Government.
Mój niesmak wzbudziła dziś wieczór informacja, że zaplanowany na kwiecień spektakl grupy w Rumunii został odwołany wskutek nacisków chińskiego rządu.
At beautiful moments, they seem to have been created out of pure pleasure in performance and transformation.
Jego spektakle sięgają do korzeni sztuki teatralnej i obfitują w piękne chwile, tak, jakby powstały z czystego zachwytu nad grą aktorską i sceniczną metamorfozą.
performance (ayrıca: show, showing)
performance (ayrıca: execution)
performance
volume_up
osiągi {diş. çoğ.}
I use RockSim to simulate flights before they go to see if they'll break supersonic or not, and then fly them with on-board computers to verify their performance.
Używam RockSim do symulacji lotów przed faktycznym startem aby zobaczyć czy będą one naddźwiękowe czy nie, a następnie lecą z komputerem pokaładowym sprawdzającym ich osiągi.
I think that his performance during the hearings which took place before the Committee on Agriculture and Rural Development made a deep impression on all those who attended.
Sądzę, że jego wystąpienie podczas przesłuchań przed Komisją Rolnictwa i Rozwoju Wsi zrobiło na wszystkich obecnych duże wrażenie.
2. Tiyatro
performance (ayrıca: acting)

"performance" için eşanlamlılar (İngilizce):

performance
performer
performing

Lehçe' de "performance" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThe ECB is dedicated to further improving its environmental performance by 2013.
Do 2013 r. EBC pragnie jeszcze poprawić swoje wyniki w zakresie ochrony środowiska.
EnglishIt is not expected that pseudoephedrine sulphate impairs psychomotor performance.
Nie przypuszcza się, by siarczan pseudoefedryny zaburzał zdolności psychomotoryczne.
EnglishThe only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...
Jedynym jego/jej słabym punktem, jaki zauważyłem podczas naszej współpracy, był...
EnglishI remain convinced that we will eventually need an emissions performance standard.
Jestem nadal przekonany, że ostatecznie będziemy potrzebowali normy emisji.
English-- at the track, you know the romance revolving around those high performance cars.
... po torze zna to romantyczne uczucie którym darzy się szybkie samochody.
EnglishThe quality information collected will affect your account performance in the future.
Zebrane informacje dotyczące jakości mają wpływ na skuteczność konta w przyszłości.
EnglishHowever, equality of opportunity always has to do with quality and performance as well.
Jednakże równość szans zawsze wiąże się również z jakością i wynikami w szkole.
EnglishThis comes after the industry's good performance in the second quarter of the year.
Doszło do tego po tym, jak sektor odnotował dobre wyniki w drugim kwartale tego roku.
EnglishThe majority of patients included had an ECOG performance status of ≤ 1.
Stan ogólny większości pacjentów włączonych do badania wynosił według ECOG ≤ 1.
English(Short performance by the European Union Youth Orchestra, conducted by Pavel Kotla)
(Krótki występ Młodzieżowej Orkiestry Unii Europejskiej dyrygowanej przez Pavla Kotlę)
English2008 discharge: performance, financial management and control of agencies
Absolutorium budżetowe 2008: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola agencji
EnglishIn other words, every step here represents an order of magnitude in performance scale.
Innymi słowy, każdy kolejny krok oznacza następny rząd wielkości w skali wydajności.
EnglishWe are now in the final stages of defining energy performance in appliances.
Znajdujemy się na ostatnich etapach określania charakterystyki energetycznej urządzeń.
Englishif you have labile diabetes or your performance status is severely deteriorated.
jeśli w wywiadzie stwierdzono występowanie zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej
EnglishAccounting and forecasting performance will be independently evaluated.
Wyniki w dziedzinie rachunkowości i prognoz będą podlegać niezależnej ocenie.
EnglishThe purpose of the system is performance of the most demanding and diverse applications.
Celem systemu jest zapewnienie najbardziej wymagających i zróżnicowanych zastosowań.
EnglishWhat that means is that you have to have a high performance or value for cost.
Potrzebujemy więc przewidywalnego zastosowania a koszt musi być niski.
EnglishCan the Commission show Parliament an analysis of the agencies' performance?
Czy Komisja może przedstawić Parlamentowi analizę wyników pracy agencji?
EnglishA full web browser1 cache can interfere with Google Mail's features and performance.
Pełna pamięć podręczna przeglądarki może wpływać na funkcje Google Maila i ich wydajność.
EnglishHe's about four or five times as fast with this simple little performance metric.
Jest cztery czy pięć razy szybszy, co widzimy w tym prostym teście.