"perfectly" için İngilizce-Lehçe çeviri

EN

"perfectly" Lehçe çeviri

EN perfectly
volume_up
{zarf}

perfectly (ayrıca: famously, flawlessly, neatly, splendidly)
Shipwrecks are perfectly preserved. ~~~ All their organics are perfectly preserved.
Są tam doskonale zachowane wraki, szczątki organiczne.
This is completely unnecessary, particularly when there are perfectly good alternatives.
To zupełnie zbyteczne, szczególnie gdy istnieją doskonałe alternatywne rozwiązania.
The ideas contained in this report are perfectly suitable for this.
Pomysły zawarte w sprawozdaniu doskonale się w tę potrzebę wpisują.
perfectly (ayrıca: altogether, at all, entirely, quite)
This is completely unnecessary, particularly when there are perfectly good alternatives.
To zupełnie zbyteczne, szczególnie gdy istnieją doskonałe alternatywne rozwiązania.
That is perfectly obvious to anyone who does not keep their eyes closed.
Jest to zupełnie oczywiste dla każdego, kto nie zamyka oczu na rzeczywistość.
I would always be perfectly coiffed and well rested, and in fact, it was not like that at all.
. ~~~ W rzeczywistości, było zupełnie nie tak.
That might be considered perfectly normal, but it was not normal before.
Można to uznać za rzecz absolutnie normalną, ale jak dotąd nie było to normą.
I perfectly appreciate Slovenia's interest in having access to the sea.
Absolutnie rozumiem zainteresowanie Słowenii dostępem do morza.
The Commission's original text was perfectly acceptable to us, as were the positions of the Council.
Oryginalny tekst Komisji był dla nas absolutnie akceptowalny, podobnie jak stanowisko Rady.
perfectly
perfectly
And it turns out that as you look at the postmortem of this event, you have at one moment perfectly working YouTube.
Opisując to zdarzenie z perspektywy czasu, można stwierdzić, że w jednym momencie YouTube działa bez zarzutu.
perfectly (ayrıca: brilliantly, notably, splendidly, superbly)
I think it sums up perfectly the issue as it stands today in terms of the Commission's proposals.
Uważam, że znakomicie podsumował w nim obecny stan rzeczy w kategoriach propozycji przedstawionych przez Komisję.
The waterproofing is done perfectly, better than our city contractors, because not a single drop should go waste in this.
Kwestia szczelności jest rozwiązana znakomicie, lepiej niż przez miejskie przedsiębiorstwa, tutaj nie zmarnuje się ani kropla.
You will understand me perfectly well when I say that this gap makes it quite simple for people from the other countries to travel between Kosovo and Macedonia.
Zrozumieją mnie państwo znakomicie, gdy powiem, że skutkuje ona dość dużą swobodą przemieszczania się między Kosowem a Macedonią dla osób z pozostałych krajów.

"perfectly" için eşanlamlılar (İngilizce):

perfectly
perfect

Lehçe' de "perfectly" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishParliament is perfectly right to call on the Member States to address this problem.
Parlament ma całkowitą rację, nawołując państwa członkowskie do zajęcia się tą sprawą.
EnglishIn other words, it is perfectly possible for citizens to gain access to this information.
Innymi słowy, obywatele nie mają żadnego problemu z dostępem do tych informacji.
EnglishIt is perfectly legitimate for their citizens to be seen as full European citizens.
Ich obywatele mają bezwzględnie prawo być postrzegani jako pełnoprawni obywatele Europy.
EnglishThat speech apart, however, the others have been perfectly legitimate.
Poza tym wystąpieniem wszystkie inne były jednak jak najbardziej uprawnione.
EnglishI believe that this concern of Slovenia's is perfectly reconcilable with Croatian interests.
Uważam, że tę obawę Słowenii można spokojnie pogodzić z interesami Chorwacji.
EnglishTheir message is perfectly clear: there is still a great deal of work to be done.
Przesłanie Trybunału jest jasne: wciąż mamy przed sobą dużo pracy.
EnglishWe know perfectly well that the situation is very different in different Member States.
My dokładnie wiemy, że panuje bardzo różna sytuacja w różnych państwach.
EnglishLike all the other groups, our group is also perfectly entitled to raise this matter.
Podobnie jak wszystkie inne grupy, nasza grupa posiada dobre prawo, by podnieść tę sprawę.
EnglishYou would be perfectly right if the amendment had not lapsed as a result of the previous vote.
Miałaby pani rację, gdyby poprawka ta nie upadła w wyniku poprzedniego głosowania.
EnglishHowever, I would like to be perfectly clear on this matter, ladies and gentlemen.
Jednakże, chciałbym wyjaśnić tę kwestię, nie pozostawiając żadnych wątpliwości, panie i panowie.
EnglishI shall be perfectly happy to get a reply from the Commissioner in writing.
Nie mam nic przeciwko temu, aby pani komisarz udzieliła odpowiedzi na moje pytanie na piśmie.
EnglishWhen we don't quite predict something perfectly, we get really excited about it.
Kiedy nie wiemy czegoś na pewno, jesteśmy tym podekscytowani.
EnglishThe professions in question can be perfectly well filled by our own workers.
Niedobór pracowników we wspomnianych zawodach można równie dobrze wypełnić naszymi pracownikami.
EnglishSo perfectly organized a structure, it was hard not to attribute divinity to it.
dzięki czemu jest krystalicznie przezroczysty, a nie mętny.
EnglishNevertheless, under UK law, membership is perfectly legal.
Jednakże, zgodnie z prawem brytyjskim, członkostwo w niej jest całkowicie legalne.
EnglishHowever, Mr President, two things are unacceptable and I wish to make this perfectly plain.
Jednakże, panie przewodniczący, dwie rzeczy są nie do przyjęcia i chcę to dokładnie zaznaczyć.
EnglishI would like to thank the Commission and the Council, which proved perfectly available and helpful.
Chciałabym podziękować Komisji i Radzie, które okazały się całkowicie dostępne i pomocne.
EnglishIn this case, ladies and gentlemen, the rules are perfectly clear.
W tym przypadku, panie i panowie, przepisy są całkowicie jasne.
EnglishSo even with the slowing of the rotation of the earth and so on, the clock will keep perfectly good time.
Jest im tam dobrze, choć ciężko. ~~~ Danny Hillis próbujący określić problem projektu.
EnglishAnd as the sun sets behind her temple in the afternoon, it perfectly bathes his temple with her shadow.
I gdy po południu słońce zachodzi za jej świątynią, wtedy pokrywa cieniem jego świątynię.