"Per" için İngilizce-Lehçe çeviri

EN

"Per" Lehçe çeviri

PL
PL
PL
PL
EN

Per {isim}

volume_up
1. Astronomi
Per (ayrıca: Perseus)

"per annum" için eşanlamlılar (İngilizce):

per annum
per se

Lehçe' de "Per" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThe standard only requires one toy per category to be tested, not every product.
Norma wymaga badanie jednej zabawki z całej kategorii, a nie każdego produktu.
EnglishBaraclude oral solution contains maltitol (13 g maltitol liquid per 20 ml dose).
Baraclude roztwór doustny zawiera maltitol (13 g płynnego maltitolu w dawce 20 ml).
EnglishIreland, my own country, per capita is the sixth largest donor of aid in the world.
Irlandia, mój kraj, jest szóstym największym dawcą pomocy per capita na świecie.
EnglishIn the first study, the patients had an average of 0.08 serious infections per year.
W pierwszym badaniu u pacjentów wystąpiło średnio 0, 08 ciężkich zakażeń na rok.
Englishmicrograms norelgestromin and 33.9 micrograms ethinyl estradiol per 24 hours
mikrogramów norelgestrominu i 33, 9 mikrogramów etynyloestradiolu na 24 godziny.
EnglishAll patients were offered 1000 mg calcium per day and 800 IU vitamin D per day.
Wszystkim pacjentom podawano 1000 mg wapnia na dobę i 800 j. m. witaminy D na dobę.
EnglishEach vial contains 10 mg of cladribine in 5 ml of solution (2 mg per ml solution).
Każda fiolka zawiera 10 mg kladrybiny w 5 ml roztworu (2 mg na 1 ml roztworu).
EnglishAdvate is given by injection into a vein at a rate of up to 10 ml per minute.
Preparat Advate podaje się dożylnie przez kilka minut w tempie 10 ml na minutę.
EnglishThe patient should take one 10 mg film-coated tablet (10 mg) per day for 7 days.
Pacjent powinien zażywać jedną tabletkę powlekaną 10 mg (10 mg) na dobę przez 7 dni.
EnglishThe region had already reached 102.9% of the EU-27 average GDP per capita by 2004.
Region osiągnął już 102,9% średniego PKB na jednego mieszkańca UE-27 przed 2004 r.
EnglishBetween 2010 and 2011 we awarded ourselves an additional EUR 3 000 each per month.
W latach 2010-2011 każdy z nas przyznał sobie dodatkowe 3000 euro miesięcznie.
English(PL) Twenty per cent of energy used is to be derived from renewable sources by 2020.
(PL) W 2020 roku 20% zużywanej energii powinno pochodzić ze źródeł odnawialnych.
EnglishA single subcutaneous injection of 8 mg/ kg bodyweight (1 ml per 10 kg bodyweight).
Jedna iniekcja podskórna w dawce 8 mg / kg masy ciała (1 ml na 10 kg masy ciała).
EnglishThe reconstituted solution contains 150 IU r-hFSH and 75 IU r-hLH per milliliter.
Sporządzony roztwór zawiera 150 j. m. r- hFSH i 75 j. m. r- hLH w jednym mililitrze.
EnglishThe recommended starting dose in this population is 10 mg of atorvastatin per day.
Zalecana dawka początkowa w tej populacji pacjentów to 10 mg atorwastatyny na dobę.
EnglishThe recommended dose for adults is 0.1 mmol per kilogram body weight (mmol/ kg BW).
Zalecana dawka dla dorosłych wynosi 0, 1 mmol na kg masy ciała (mmol/ kg mc.).
EnglishAranesp exists in various strengths, from 10 to 500 micrograms per millilitre.
Aranesp jest dostępny w różnych mocach, od 10 do 500 mikrogramów na mililitr.
EnglishBlister packs containing either 7, 10, 14 or 20 tablets per blister strip (Alu/ PP).
Opakowania blistrowe zawierające 7, 10, 14 lub 20 tabletek w blistrze (Al/ PP).
EnglishSixty per cent of public/private partnerships in Europe operate through concessions.
Bazuje na nich sześćdziesiąt procent partnerstw publiczno-prywatnych w Europie.
EnglishPortugal will pay the European Union around EUR 3 billion in interest per year.
Portugalia zapłaci Unii Europejskiej około 3 miliardów euro odsetek rocznie.