"payments" için İngilizce-Lehçe çeviri

EN

"payments" Lehçe çeviri

EN payments
volume_up
{çoğul}

payments (ayrıca: liability)
volume_up
płatności {diş. çoğ.}
In other words, it is not 36% of the payments that are in error, but 36% of the payments in the sample.
Inaczej mówiąc, błędy występują nie w 36 % płatności, ale w 36 % płatności w próbce.
To be effective, the capping of single farm payments will need to be severe.
Limitowanie płatności jednolitych musiałoby być surowe, aby mogło być skuteczne.
Direct payments are a legitimate source of income for Europe's farmers.
Płatności bezpośrednie stanowią uprawnione źródło dochodów rolników europejskich.
payments
volume_up
wpłaty {diş. çoğ.}
Wpłaty gotówkowe są dokonywane jedynie w euro.
There is, for example, a prohibition on advance payments, because this proved to be a frustration to many consumers.
Przykładowo wprowadzamy zakaz żądania wpłaty zaliczki, ponieważ okazało się to frustrujące dla wielu konsumentów.
Certified interim payments sent by Member States to the Commission amount to 5% of the overall EFF allocation.
Kwalifikowane wpłaty śródokresowe przekazane przez państwa członkowskie Komisji wynoszą 5 % kwoty całkowitej przydzielonej do EFR.

"payment" için eşanlamlılar (İngilizce):

payment

Lehçe' de "payments" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishLet us not forget that direct payments account for only part of farmers' income.
Pamiętajmy, że dopłaty bezpośrednie to tylko część przychodów, które uzyskują rolnicy.
EnglishA facility providing financial assistance for Member States' balances of payments (
Instrument pomocy finansowej dla bilansów płatniczych państw członkowskich (
EnglishAny payments made must in our view be only for the expense and inconvenience of donating.
Naszym zdaniem wszelkie wypłaty mogą pokrywać jedynie wydatki i niewygody dawstwa.
EnglishThe financial imbalances relate to budgets and the balance of payments.
Nierównowaga finansowa występuje w odniesieniu do budżetów i bilansów płatniczych.
EnglishAs a result of many inspections, payments of own resources and interest were demanded.
W wyniku wielu kontroli zażądano wypłat środków własnych wraz z odsetkami.
EnglishYou must make monthly advance payments by the 20th of each month for the preceding month.
Do 20 dnia każdego miesiąca należy wpłacić zaliczkę miesięczną za poprzedni miesiąc.
EnglishEleven Member States are already publishing all payments comprehensively.
Jedenaście państw członkowskich już publikuje obszernie wszystkie wypłaty.
EnglishECB Opinion on amendments to the Slovenian Law on prevention of late payments
Opinia EBC w sprawie zmian w słoweńskiej ustawie o zapobieganiu opóźnieniom w płatnościach
EnglishIn the EU-10, direct payments will reach 100% of European Union level in 2013.
W grupie UE-10 dopłaty bezpośrednie osiągną 100 % poziomu dla Unii Europejskiej w roku 2013.
EnglishFacility providing mid-term financial assistance for Member States' balances of payments
Mechanizm średniookresowego wsparcia finansowego bilansu płatniczego państw członkowskich
EnglishIt has therefore been decided that severe penalties should be imposed for such late payments.
Dlatego postanowiono, że należy wprowadzić surowe kary za opóźnienia w płatnościach.
EnglishLate payments and unpaid debts harm businesses and consumers alike.
Opóźnione spłaty i brak spłat długów szkodzi tak firmom, jak i konsumentom.
EnglishThis goal must be attained without thereby increasing the risk to payments.
Ten cel musi zostać osiągnięty bez jednoczesnego zwiększania ryzyka związanego z płatnościami.
EnglishOur farmers' benefit payments should therefore be increased along these lines.
Wypłaty dla naszych rolników należy w związku z tym zwiększyć.
EnglishTo justified public revulsion, it has allowed them to make bonus payments as well.
Również, ku uzasadnionemu oburzeniu społeczeństwa, dzięki niej dokonywały one także wypłat premii.
EnglishAdvance payments for countries worst hit by the crisis will be increased for 2010.
W 2010 roku zwiększy się zakres wypłat zaliczek dla krajów najbardziej poszkodowanych przez kryzys.
EnglishFortunately, this does not relate to late payments by consumers.
Na szczęście nie dotyczy to opóźnień w płatnościach po stronie konsumentów.
EnglishSmall businesses are affected disproportionately by people defaulting on payments.
Małe przedsiębiorstwa dotknięte są w sposób nieproporcjonalny przez osoby zalegające z płatnościami.
EnglishIt is therefore vital to ensure that direct payments do not decrease.
Dlatego bardzo ważne jest zagwarantowanie, że dopłaty bezpośrednie nie ulegną zmniejszeniu.
EnglishToday, differences between the level of payments in different Member States are too great.
Dziś różnice między wysokością dopłat w poszczególnych państwach członkowskich są zbyt duże.