EN payment
volume_up
{isim}

payment (ayrıca: remittance)
I propose that in future, a claim for payment should cover the entire budgetary period.
Proponuję, aby na przyszłość wniosek o płatność obejmował cały okres budżetowy.
I understand it was the quickest payment ever made: within seven months.
Jak rozumiem, była to jak dotychczas najszybciej dokonana płatność - w siedem miesięcy.
There is thus no guarantee that payment will be made.
Nie ma zatem żadnej gwarancji, że płatność zostanie dokonana.
payment (ayrıca: contribution)
volume_up
wpłata {diş.}
Deferred payment of capital, reserves and provisions of the European Central Bank
Odroczona wpłata kapitału, rezerw i zasobów Europejskiego Banku Centralnego
ECB Opinion on the payment by the Banco de Portugal of an increase in Portugal’s quota with the International Monetary Fund
Opinia EBC w sprawie wpłaty przez Banco de Portugal podwyższonej składki Portugalii na rzecz Międzynarodowego Funduszu Walutowego
Opinion on the payment of Banco de España’s profits to the Treasury (CON/2008/82)Spain, 2.12.2008, pdf 29 kB, en .
Opinia w sprawie wpłaty zysku z działalności Banco de España do budżetu państwa (CON/2008/82)Hiszpania, 2.12.2008, pdf 29 kB, en .
payment (ayrıca: charge, dues, levy)
volume_up
opłata {diş.}
The first is to support the European Commission, which is in favour of payment for emission quotas.
Pierwsza to poprzeć Komisję Europejską, która jest za pobieraniem opłat za przydziały emisji.
Finally, card payments can also be subject to a surcharge at the point of sale or to an additional withdrawal fee at privately-owned ATMs.
Wreszcie płatności kartami mogą także być obciążone dodatkową opłatą w punkcie sprzedaży lub prywatnym bankomacie.
It's a system that really ties together all the transportation assets into a single payment system.
Ten system realnie łączy ze sobą wszystkie obszary transportu w jeden system opłat.
payment (ayrıca: payout)
The report should address the definition of the terms 'payment of interest' and 'beneficial owners'.
Sprawozdanie powinno poruszyć kwestie definicji pojęć "wypłata odsetek” i "właściciele odsetek”.
Another positive point to mention is the automatic payment of outstanding wages to the workers.
Innym pozytywnym punktem, który należy wskazać, jest automatyczna wypłata zaległego wynagrodzenia dla pracowników.
payment of benefits to persons resident in the territories of Member States.
wypłatę świadczeń osobom mającym miejsce zamieszkania na terytoriach Państw Członkowskich.
payment (ayrıca: remission)
(PL) Establishing minimum standards for the duration and payment of maternity leave is difficult in the current economic and social climate in Europe.
(PL) Ustalenie minimalnych rozwiązań odnośnie do długości i odpłatności urlopów macierzyńskich jest trudne w obecnej sytuacji ekonomiczno-społecznej w Europie.

"payment" için eşanlamlılar (İngilizce):

payment

Lehçe' de "payment" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishIt is a question of adapting payment policies, which often conflict with EU law.
Jest to kwestia dostosowania zasad płatności, które są często sprzeczne z prawem UE.
EnglishThe average value of a single TARGET payment in that year was €7.2 million.
W tym samym roku średnia kwota transakcji w systemie TARGET wyniosła 7,2 mln euro.
EnglishFurthermore, cheques are no longer accepted as a method of payment in many EU countries.
Ponadto w wielu krajach UE czeki nie są już przyjmowane  jako środek płatniczy.
EnglishThe draft budget therefore amounts to EUR 115 billion in payment appropriations.
Projektowany budżet przewiduje zatem 115 mld euro środków na płatności.
EnglishI support the idea of an environmental-linked payment but I am a little concerned.
Popieram pomysł płatności związanych z ochroną środowiska, ale jestem trochę zatroskana.
EnglishThe scale of the problem of late payment is not the same in every Member State.
Skala problemu opóźnień w płatnościach nie jest taka sama w każdym państwie członkowskim.
EnglishTherefore, I support the payment of salary in full for the duration of the maternity leave.
Dlatego popieram wypłatę pełnego wynagrodzenia w trakcie urlopu macierzyńskiego.
EnglishThe payment obligation shall take effect on the date set by the Court in its judgment.
Zobowiązanie do zapłaty staje się skuteczne w terminie określonym w wyroku Trybunału.
EnglishECB Opinion on the oversight of retail payment services and systems in Italy
Opinia EBC w sprawie nadzoru nad usługami i systemami płatności detalicznych we Włoszech
EnglishThe Commission was constructive throughout the procedure concerning a payment dispute.
Komisja w sposób konstruktywny uczestniczyła w procedurze dotyczącej sporu płatniczego.
EnglishFourthly, we still have an outstanding matter with regard to the payment model.
Po czwarte, wciąż nie rozstrzygnęliśmy kwestii płatności za ratingi.
EnglishThen, when they discover that it is fraudulent, they receive a payment demand.
Kiedy odkrywają one, że jest to oszustwo, otrzymują żądanie zapłaty.
EnglishNon-payment of the fee shall mean that the application shall not be reviewed.
Nieuiszczenie opłaty powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
EnglishLook for the Payment settings section and click the "edit" link next to Tax information.
W sekcji Ustawienia płatności kliknij link „edycja” obok pozycji Informacje podatkowe.
Englishpayment of benefits to persons resident in the territories of Member States.
wypłatę świadczeń osobom mającym miejsce zamieszkania na terytoriach Państw Członkowskich.
EnglishLast, let us not tax vehicle ownership, but ensure payment is made for vehicle use.
Wreszcie nie nakładajmy podatków od własności, lecz wprowadźmy opłaty za używanie pojazdów.
EnglishThis is why I think that forest owners should be given a direct payment per area.
Dlatego uważam, że właścicielom lasów powinno się przyznać płatności bezpośrednie od hektara.
EnglishAs payment for the Black Hills, the court awarded only 106 million dollars to the Sioux Nation.
Sąd wycenił, że Siuksowie otrzymają za Góry Czarne jedynie 106 milionów dolarow.
EnglishThen, as your ads run, your advertising costs are deducted from the payment you've made.
W miarę wyświetlania reklam ich koszty są odliczane z dokonanej przez Ciebie płatności.
EnglishClearly defined payment deadlines will put a stop to these methods.
Dzięki jasno określonym terminom płatności będzie można położyć kres tym praktykom.