"pay particular attention to" için İngilizce-Lehçe çeviri

EN

"pay particular attention to" Lehçe çeviri

"pay particular attention to" için örnek kullanımlar

Lehçe de "pay particular attention to" için benzer çeviriler

pay isim
to pay fiil
particular isim
particular sıfat
attention isim
attention! ünlem
Polish
to edat
Polish
to bağlaç

Lehçe' de "pay particular attention to" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishFor this reason, we must pay particular attention to the PEGI system for rating games.
Dlatego też musimy zwrócić szczególną uwagę na system klasyfikacji gier PEGI.
EnglishWe must pay particular attention to ensuring that a good position is established.
Musimy przywiązywać szczególną wagę do zapewnienia im dobrej sytuacji.
EnglishI also think that we need to pay particular attention to gender and disability.
Ja również uważam, że musimy poświęcić szczególną uwagę kwestiom płci i niepełnosprawności.
EnglishThese measures should pay particular attention to small-scale and coastal fishing.
Środki te należałoby szczególnie ukierunkować na tradycyjne łodziowe rybołówstwo przybrzeżne.
EnglishI believe that we really should pay particular attention to this phenomenon.
Uważam, że do tego zjawiska powinniśmy przywiązywać szczególną wagę.
EnglishI can assure you that we pay particular attention to the views of the European Parliament.
Zapewniam państwa, że zwracamy szczególną uwagę na stanowisko Parlamentu Europejskiego.
EnglishFurthermore, we must pay particular attention to the problems associated with fiscal discipline.
Ponadto musimy zwrócić szczególną uwagę na problemy związane z dyscypliną fiskalną.
EnglishThirdly, on that, I ask you to pay particular attention to mental health.
Po trzecie, w tej samej kwestii, proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na zdrowie psychiczne.
EnglishLet us pay particular attention to the final element, which is very important in this situation.
Zwróćmy uwagę również na ten ostatni element, który w tej sytuacji jest bardzo ważny.
EnglishIt will then pay particular attention to the views of consumers when drafting legislation.
Oznacza to zwrócenie szczególnej uwagi na poglądy konsumentów przy projektowaniu prawodawstwa.
EnglishI trust that the minister will pay particular attention to this point.
Ufam, że pan minister zwróci szczególną uwagę na ten punkt.
EnglishOur children are our future; therefore we have to pay particular attention to their safety.
Nasze dzieci są naszą przyszłością; dlatego też musimy zwracać szczególną uwagę na ich bezpieczeństwo.
EnglishThere is one aspect that we must pay particular attention to.
Jest jeden aspekt, któremu musimy poświęcić szczególną uwagę.
EnglishThe European Union should pay particular attention to this Fund.
UE powinna zwrócić szczególną uwagę na ten fundusz.
EnglishWe need to pay particular attention to that so that they have a positive view of agriculture, and not a negative one.
Musimy zwrócić szczególną uwagę na to, aby miały pozytywny a nie negatywny ogląd rolnictwa.
EnglishTherefore, patients should pay particular attention to the dosing instructions (see section 4.2).
Dlatego też, pacjenci powinni zwracać szczególną uwagę na instrukcje dotyczące stosowania leku (patrz punkt 4. 2).
EnglishThat is why I should like to call on the Commission and the House to pay particular attention to this question.
Dlatego też chciałbym wezwać Komisję oraz tę Izbę, aby poświęciły temu zagadnieniu szczególną uwagę.
EnglishWe, the European Parliament, shall pay particular attention to whether democratic rules of play are observed.
My w Parlamencie Europejskim zwrócimy szczególną uwagę, czy przestrzegane są demokratyczne zasady gry.
EnglishWe therefore need to pay particular attention to this.
Z tego względu zasługuje on na naszą szczególną uwagę.
EnglishI think that we need to pay particular attention to unemployment, which has risen to a ten-year high.
Uważam, że przede wszystkim powinniśmy zająć się bezrobociem, które osiągnęło najwyższy od dziesięciu lat poziom.

Sözlükte diğer kelimeler

English
  • pay particular attention to

bab.la Almanca-Türkçe sözlüğüne bir göz at.