"to pay in" için İngilizce-Lehçe çeviri

EN

"to pay in" Lehçe çeviri

volume_up
pay {isim}

EN to pay in
volume_up
{fiil}

to pay in
volume_up
wpłacić {per. fi.}
Eurosystem NCBs are required to pay up their subscribed capital in full.
Banki centralne krajów należących do Eurosystemu mają obowiązek wpłacić w całości subskrybowany kapitał.
During the negotiations, the Mauritanian side asked the Commission to make every effort to pay the first annual financial contribution by the end of August 2008.
W trakcie negocjacji, strona mauretańska poprosiła Komisję, aby uczyniła wszystko, co w jej mocy, żeby wpłacić pierwszą roczną rekompensatę finansową do końca sierpnia 2008 r.

"pay" için eşanlamlılar (İngilizce):

pay

Lehçe' de "to pay in" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishI am rather worried that we tend to pay more attention to quantity than quality.
Martwi mnie fakt, że często większą uwagę przywiązujemy do ilości niż do jakości.
EnglishWe should pay tribute to the responsiveness that it has shown since autumn 2008.
Powinniśmy wyrazić uznanie za elastyczność, jaką wykazał od jesieni 2008 roku.
EnglishSecond, in the case of damage, which institution or company will have to pay?
Po drugie, w przypadku szkód, która instytucja lub firma będzie ponosiła koszty?
EnglishIn the United Kingdom nurses and teachers face cuts in their pay and pensions.
W Wielkiej Brytanii pielęgniarkom i nauczycielom zmniejszono płace i emerytury.
EnglishExtending the period of maternity leave to 20 weeks on full pay is a false friend.
Zwiększenie wymiaru urlopu macierzyńskiego do 20 tygodni jest pozornie korzystne.
EnglishThis is a fraction of what we have to pay for anti-terrorism security measures!
Jest to ułamek tego, co musimy płacić za antyterrorystyczne środki bezpieczeństwa!
EnglishThe principle of 'equal pay for equal work in the same place' must be guaranteed.
Należy zagwarantować zasadę "równej płacy za taką samą pracę w tym samym miejscu”.
EnglishThe final price that a consumer has to pay must be clearly displayed in advance.
Ostateczna cena, jaką konsument ma zapłacić, musi być zawczasu wyraźnie uwidoczniona.
EnglishAnd I would only pay $99.50 -- so stay even below a hundred dollars for it.
I kosztowałoby mnie to tylko 99.50 dolarów, czyli zmieściłbym się poniżej setki.
EnglishWe cannot overfish these waters, just pay, sweep up the last fish and then go.
Nie możemy przełowić tych wód, po prostu zapłacić, zgarnąć ostatnią rybę i zniknąć.
EnglishThe principle of equal pay for work of equal value must be implemented fully.
Trzeba w pełni wcielić w życie zasadę równej płacy za pracę o równej wartości.
EnglishPortugal will pay the European Union around EUR 3 billion in interest per year.
Portugalia zapłaci Unii Europejskiej około 3 miliardów euro odsetek rocznie.
EnglishThese agreements may in some cases determine which country you should pay tax to.
Umowy te mogą w niektórych przypadkach określać kraj, w którym należy uiścić podatek.
EnglishThere will be a global distribution key based on emissions and the ability to pay.
Przyjmiemy klucz podziału w oparciu o wielkość emisji i zdolność do zapłaty.
English[Unclear], working at three o'clock in the morning -- and I don't pay overtime.
[niewyraźnie], pracujący o trzeciej w nad ranem - a ja nie płacę nadgodzin.
EnglishThe EU needs to pay special attention to the risk posed by biofuels to forest sinks.
UE powinna zwrócić szczególną uwagę na ryzyko, które stanowią dla lasów biopaliwa.
EnglishWe also need to pay attention to remaining credible in the eyes of our citizens.
Musimy także zadbać o zachowanie wiarygodności w oczach naszych obywateli.
EnglishI also welcome the obligation on the public sector to pay invoices within 30 days.
Pochwalam również obowiązek płacenia faktur w sektorze publicznym w terminie 30 dni.
EnglishI will pay careful attention to this problem in the report I am currently working on.
W sprawozdaniu, nad którym obecnie pracuję poświęcę tej kwestii szczególną uwagę.
EnglishWe, the Commission - or the European budget - pay the operational costs for this.
My, Komisja - czy też budżet europejski - pokrywamy koszty operacyjne w tym zakresie.