"outstretched" için İngilizce-Lehçe çeviri

EN

"outstretched" Lehçe çeviri

EN outstretched
volume_up
{sıfat}

outstretched (ayrıca: baggy, asprawl)
volume_up
wyciągnięty {sıf. er.}
outstretched (ayrıca: outspread, outflung)
volume_up
rozpostarty {sıf. er.}
outstretched (ayrıca: grasping, outspread)
outstretched (ayrıca: splayed)
volume_up
rozcapierzony {sıf. er.}

Lehçe' de "outstretched" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishAnyone who wants to grasp the outstretched hand of the PPE-DE Group can do so tomorrow.
Każdy, kto chce uścisnąć rękę wyciągniętą przez grupę PPE-DE, może zrobić to jutro.
EnglishWith a strong hand, and with an outstretched arm; For his lovingkindness [endureth] for ever:
W ręce mocnej i w ramieniu wyciągnionem; albowiem na wieki miłosierdzie jego.
EnglishThe EU's policy on Belarus, a policy of dialogue and an outstretched hand, has proved ineffective.
Dotychczasowa polityka UE wobec Białorusi, polityka dialogu i wyciągniętej ręki, okazała się nieskuteczna.
EnglishTherefore, please accept Parliament's outstretched hand.
Proszę zatem o przyjęcie wyciągniętej ręki Parlamentu.
EnglishWell... try holding it with an outstretched arm.
English‘Germany and Yemen are the same’, he repeats, and in order to illustrate this rubs together his outstretched forefingers.
„Niemcy i Jemen są podobne”, powtarza i łączy swe wyprostowane palce wskazujące, aby zilustrować to twierdzenie.
EnglishYet they are thy people and thine inheritance, which thou broughtest out by thy great power and by thine outstretched arm.
Albowiem oni są ludem twoim, i dziedzictwem twojem, któreś wywiódł w mocy twojej wielkiej, i w ramieniu twojem wyciągnionem.
EnglishI wish to testify before this House, as one might testify in court, that it is not true that Jaime Mayor Oreja's outstretched hand was rejected.
Pragnę zaświadczyć przed tą Izbą, jak przed sądem, że nie odrzuciliśmy wyciągniętej ręki pana Jaime Mayora Orejy.
Englishbehold, thou hast made the heavens and the earth by thy great power and by thine outstretched arm; there is nothing too hard for thee,.
otoś ty uczynił niebo i ziemię mocą swoją wielką i ramianiem twoim wyciągnionem, nie jestci skryta przed tobą żadna rzecz;.
EnglishAs I live, saith the Lord Jehovah, surely with a mighty hand, and with an outstretched arm, and with wrath poured out, will I be king over you:
Jako żyję Ja, mówi panujący Pan, że ręką możną i ramieniem wyciągnionem, a w popędliwości wylanej będę królował nad wami;
Englishand Jehovah brought us forth out of Egypt with a mighty hand, and with an outstretched arm, and with great terribleness, and with signs, and with wonders;
I wywiódł nas Pan z Egiptu ręką możną, i ramieniem wyciągnionem, i w strachu wielkim, i w znakach, i w cudach;
EnglishAnd I myself will fight against you with an outstretched hand and with a strong arm, even in anger, and in wrath, and in great indignation.
A Ja sam walczyć będę przeciwko wam ręką wyciągnioną i ramieniem możnem, a to w gniewie, i w popędliwości, i w zapalczywości wielkiej;
English(for they shall hear of thy great name, and of thy mighty hand, and of thine outstretched arm); when he shall come and pray toward this house;
(Bo usłyszą o imieniu twojem wielkiem, i o ręce twojej możnej, i o ramieniu twojem wyciągnionem,) przyjdzieli tedy, a będzie się modlił w tym domu:
EnglishIt rejected the outstretched hand proffered to it by President Obama and rejected the latest plan suggested by the Six, which involved Russia and France.
Iran odrzucił wyciągniętą ku niemu dłoń prezydenta Obamy oraz ostatni plan zaproponowany na spotkaniu grupy sześciu krajów z udziałem Rosji i Francji.
Englishand I will bring you out from the peoples, and will gather you out of the countries wherein ye are scattered, with a mighty hand, and with an outstretched arm, and with wrath poured out;
I wywiodę was z narodów, a zgromadzę was z ziem, do którycheście rozproszeni, ręką możną, i ramieniem wyciągnionem, i w popędliwości wylanej;
Englishbut Jehovah, who brought you up out of the land of Egypt with great power and with an outstretched arm, him shall ye fear, and unto him shall ye bow yourselves, and to him shall ye sacrifice:
Ale Pana, który was wywiódł z ziemi Egipskiej mocą wielką i ramieniem wyciągnionem, tego się bójcie, i jemu się kłaniajcie, i jemu ofiarujcie;
EnglishMoreover Jehovah said, Because the daughters of Zion are haughty, and walk with outstretched necks and wanton eyes, walking and mincing as they go, and making a tinkling with their feet;
I rzekł Pan: Iż się wynoszą córki Syońskie, a chodzą szyje wyciągnąwszy, i mrugając oczyma przechodzą się, a drobno postępując nogami swemi szelest czynią:
EnglishI have made the earth, the men and the beasts that are upon the face of the earth, by my great power and by my outstretched arm; and I give it unto whom it seemeth right unto me.
Jam uczynił ziemię, także człowieka i bydlęta, którekolwiek są na obliczu ziemi, mocą swoją wielką i ramieniem swojem wyciągnionem: przeto ja daję temu, który się podoba oczom moim.
EnglishAnd know ye this day: for [I speak] not with your children that have not known, and that have not seen the chastisement of Jehovah your God, his greatness, his mighty hand, and his outstretched arm,
A poznajcie dziś( bo nie mówię do synów waszych, którzy nie znali, ani widzieli karania Pana, Boga waszego); wielmożność jego, rękę jego mocną, i ramię jego wyciągnione;