"outreach" için İngilizce-Lehçe çeviri

EN

"outreach" Lehçe çeviri

PL

EN outreach
volume_up
{isim}

outreach (ayrıca: carry, coverage, dimensions, ken)
And in this way, I've been strengthening my platform and broadening my outreach.
Dzięki temu zwiększyły się moc i zasięg mojej platformy.
INHOPE's hotlines exist in 24 European countries, and it also has an international outreach with members in Asia and the United States.
Linie alarmowe INHOPE istnieją w 24 krajach europejskich i mają także zasięg międzynarodowy, posiadając członków w Azji i Stanach Zjednoczonych.
And this, again -- this universal outreach -- is getting subdued in the strident use of religion -- abuse of religion -- for nefarious gains.
I znów -- ten uniwersalny zasięg -- staje się osłabiony poprzez natarczywe wykorzystanie religii -- nadużycie religii -- dla nikczemnych zysków.

Lehçe' de "outreach" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThe Commission will undertake outreach in close contact with the Council and the Council Presidency.
Komisja nawiąże kontakty w ścisłym porozumieniu z Radą i prezydencją w Radzie.
EnglishThey have tremendous outreach to the people who are living directly with the effects of the virus.
Bardzo wspierają i edukują osoby, które żyją z zakażeniem.
EnglishEfforts are being made to improve our efforts at outreach in an increasingly difficult environment.
Podejmowane są wysiłki zmierzające do poprawienia naszych działań na rzecz potrzebujących w coraz trudniejszym otoczeniu.
EnglishAs you know my colleague Commissioner Connie Hedegaard has already embarked on a programme of outreach.
Moja koleżanka, komisarz Connie Hedegaard, rozpoczęła już - jak państwo wiedzą - program upowszechniania naszych ambicji.
EnglishThere is an outreach - a greater offer.
Nastąpiło wyjście na zewnątrz - z większą ofertą.
EnglishIn particular, you have played a crucial role in order to enhance our outreach with key players in other countries and other regions.
Odegrali państwo nader istotną rolę szczególnie w zakresie zacieśnienia naszych kontaktów z najważniejszymi decydentami z innych krajów i regionów.
EnglishThe Prakash, the overall effort has three components: outreach, to identify children in need of care; medical treatment; and in subsequent study.
Starania Prakash zawierają w sobie trzy elementy: identyfikację dzieci potrzebujących pomocy, leczenie medyczne i w konsekwencji prowadzenie badań.
EnglishLastly, Europe needs to undertake outreach in order to promote support for the UN process and rebuild confidence that a global deal is possible.
I wreszcie, Europa musi nawiązać kontakty służące promocji wsparcia procesu ONZ i odbudowy wiary, że dojście do światowego porozumienia jest możliwe.
EnglishToday, when you spend that much of your money, there's a government requirement to do outreach, which often means classes at a local school, a website -- stuff that's just not that exciting.
Dziś, wydając takie pieniądze, rząd wymaga by sięgać dalej, co często oznacza lekcje w szkołach, stronę internetową – rzeczy nie aż tak ciekawe.
EnglishEnsuring outreach to these target groups and promoting geographical balance are key elements of the mandate given by the Commission to the European Investment Fund.
Zapewnienie dotarcia do tych grup docelowych i promowanie równowagi geograficznej to główne elementy mandatu udzielonego przez Komisję Europejskiemu Funduszowi Inwestycyjnemu.
EnglishIts vast size and global outreach, its military muscle and economic power compel the EU to seek a strategic partnership based on mutual respect and security.
Ich rozmiar i dalekosiężność, siła militarna i gospodarcza zmuszają UE do poszukiwania prób zawiązania strategicznego partnerstwa opierającego się na wzajemnym szacunku i bezpieczeństwie.
EnglishWe welcome the increasingly harmonised application of the Code, the detail in the annual reports presented by Member States and the outreach initiatives undertaken by the Council.
Z radością przyjmujemy coraz bardziej zharmonizowane stosowanie kodeksu, szczegóły w rocznych sprawozdaniach przedstawianych przez państwa członkowskie i inicjatywy podjęte przez Radę.