"out of control" için İngilizce-Lehçe çeviri

EN

"out of control" Lehçe çeviri

EN out of control
volume_up
{sıfat}

1. günlük dil

out of control (ayrıca: uncontrolled, unrestricted, uninhibited)
These are a group of blood diseases in which some blood cells start growing out of control.
Są to zespoły chorób krwi, w których niektóre białe krwinki zaczynają mnożyć się w niekontrolowany sposób.
DFSP is a cancer of the tissue beneath the skin in which some cells start growing out of control.
DFSP jest nowotworem skóry i tkanek podskórnych, w którym niektóre komórki zaczynają mnożyć się w niekontrolowany sposób.
Chronic myeloid leukaemia is a form of leukaemia in which certain abnormal white cells (named “ myeloid” cells) start growing out of control.
Przewlekła białaczka szpikowa jest rodzajem białaczki, w której pewne nieprawidłowe białe krwinki (zwane komórkami mieloidalnymi) zaczynają mnożyć się w niekontrolowany sposób.
out of control (ayrıca: out of hand, out of hands)
The public sector was out of control for many years.
Sektor publiczny znajdował się poza kontrolą przez wiele lat.
10 years after the resignation of the Santer Commission, and many promises of reform, the EU's funds continue to be out of control.
Po dziesięciu latach od rezygnacji Komisji kierowanej przez pana Jacquesa Santera i po licznych obietnicach dotyczących reformy, fundusze UE nadal pozostają poza kontrolą.
out of control (ayrıca: intemperate, relentless, uncontrolled)
volume_up
nieopanowany {sıf. er.}

Lehçe de "out of control" için benzer çeviriler

out isim
Polish
out zarf
out ünlem
Polish
to out fiil
Polish
of edat
Polish
control isim
control sıfat
Polish
to control fiil

Lehçe' de "out of control" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishHowever, we do need to ensure that the situation does not get completely out of control.
Musimy jednak uważać, aby sytuacja nie wymknęła się całkowicie spod kontroli.
EnglishLet us now move on to the humanitarian situation, which is clearly getting out of control.
Teraz przejdźmy do sytuacji humanitarnej, która przecież wymyka się spod kontroli.
EnglishRockets often spiral out of control if you put too much propellant in them.
Rakiety często wymykają się spod kontroli -- za dużo materiału pędnego.
EnglishInflated results started coming in and the mob was starting to get out of control.
Pojawiały się zmanipulowane wyniki na co tłum zareagował żywiołowo i wymykając się spod kontroli.
EnglishI was afraid some repressed part of myself would go out of control, and I'd be forever entrapped
Przerażony, że jakaś stłumiona część mnie może wymknąć się spod kontroli, na zawsze mnie zniewolić
EnglishThe misuse of funds in Bulgaria is reported to be out of control.
Wskazuje się na wymykające się spod kontroli wykorzystywanie środków niezgodnie z przeznaczeniem w Bułgarii.
EnglishA peaceful visible demonstration ran out of control.
Widoczna pokojowa demonstracja wymknęła się spod kontroli.
EnglishNow for 20 years, tort reformers have been sounding the alarm that lawsuits are out of control.
Już od 20 lat reformatorzy prawa deliktów biją na alarm, że sprawy dotyczące odszkodowań wymknęły się spod kontroli.
EnglishMy body is out of control and it's big and ugly.
Nie kontroluję swojego ciała i jestem gruba i brzydka.
EnglishPretty soon it got a little bit out of control.
Dość szybko sytuacja wymknęła się spod kontroli.
EnglishNow if you don't know what hypomania is, it's like an engine that's out of control, maybe a Ferrari engine, with no breaks.
Jeżeli nie wiecie czym jest hipomania, to jakby silnik wyrwał się spod kontroli, np Ferrari, bez hamulców.
EnglishIf this humanitarian crisis is not tackled, we risk being faced with a situation that quickly spirals out of control.
Jeśli nie zapobieżemy temu kryzysowi humanitarnemu, ryzykujemy, że sytuacja szybko wymknie się nam spod kontroli.
EnglishThe situation is completely out of control.
EnglishCompanies and competent national public authorities should carry out this control and certification as a preventative measure.
Firmy i kompetentne władze publiczne powinny realizować tę kontrolę i certyfikację w ramach działań zapobiegawczych.
EnglishBut I felt out of control of my life.
EnglishIn the context of the euro crisis, Member States should no longer escape penalties if their deficits get out of control.
W kontekście kryzysu strefy euro państwa członkowskie nie powinny już uniknąć kary, jeżeli pozwolą deficytom wymknąć się spod kontroli.
EnglishNo, about you being out of control?
EnglishThings have got out of control.
EnglishThe EU, too, must make efforts to ensure that its budget does not continue to run out of control and that it carries out the necessary cuts.
UE także musi podjąć wysiłki zmierzające do tego, by jej budżet nie wymykał się już spod kontroli, i dokonać niezbędnych cięć.
EnglishPeople that are put in a condition of feeling out of control are more likely to see something in this, which is allegedly patternless.
Ludzie, którzy znajdują się w warunkach odczucia braku kontroli są bardziej skłonni widzieć coś, co przypuszczalnie pozbawione jest wzorca.