"out loud" için İngilizce-Lehçe çeviri

EN

"out loud" Lehçe çeviri

EN out loud
volume_up
{zarf}

out loud (ayrıca: aloud, loudly)
It wants to be chanted out loud, to sound its music in the ear and on the tongue.
Musi być głośno wyśpiewany by zabrzmieć muzyką w uszach i ustach.
It must speak out loud and clear about the principles that drive us.
Musi głośno i wyraźnie mówić o przyświecających nam zasadach.
~~~ I want you to do it fast, and say it out loud with me, and do it quickly.
. ~~~ Mówcie głośno wraz ze mną.
out loud (ayrıca: aloud)
An essay that you read out loud, as per his request.
Esej, który przeczytała Pani na głos, na jego prośbę.
Przeczytaj to sądowi na głos.
Tak, powiedziałaś to na głos.

"out loud" için eşanlamlılar (İngilizce):

out loud
English

Lehçe de "out loud" için benzer çeviriler

out isim
Polish
out zarf
out ünlem
Polish
to out fiil
Polish
loud sıfat

Lehçe' de "out loud" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishManuela, for crying out loud, two more pills are not going to kill me
Manuelo, abym przestał krzyczeć, dwie kolejne pigułki nie zabiją mnie.
EnglishAnd there's some ... " And they went through all that we processed out loud.
Przedyskutowaliśmy to, a potem poprosiłam by ją przeczytali.
EnglishA message of freedom and hope has gone out, loud and clear, from little Ireland.
Z małej Irlandii wypłynął głos wolności i nadziei!
Englishand crying out with a loud voice, he saith, What have I to do with thee, Jesus, thou Son of the Most High God?
A wołając głosem wielkim, rzekł: Cóż mam z tobą Jezusie, Synu Boga najwyższego?
EnglishNow you might not be able to sing that out loud, but you can hum it to yourself, and you know what the words are.
Teraz może nie zaśpiewacie tego, ale możecie zamruczeć, a znacie przecież słowa.
EnglishAnd in the synagogue there was a man, that had a spirit of an unclean demon; and he cried out with a loud voice,
A w bóżnicy był człowiek, który miał ducha dyjabła nieczystego, i zawołał głosem wielkim,
EnglishAnd here's what happens, and here's what you would discover too if we all started sharing our lists out loud.
Dzieje się coś takiego, coś, czego doświadczylibyście też tutaj, gdybyśmy teraz wszyscy odczytali swoje listy.
EnglishAnd so it keeps thinking out loud of its own abstraction.
EnglishDoesn't it feel good to say it out loud? Don't you feel one step closer already, like it's already becoming part of your identity?
Czy czujecie, że jesteście o krok bliżej do osiągnięcia szczęścia czując, że stało się to już częścią was samych?
EnglishFor [from] many of those that had unclean spirits, they came out, crying with a loud voice: and many that were palsied, and that were lame, were healed.
Albowiem duchy nieczyste od wielu tych, którzy je mieli, wołając głosem wielkim wychodziły, a wiele powietrzem ruszonych i chromych uzdrowieni są.
EnglishAnd that usually, if you're a bit extraordinary, if you're not exactly of human appearance, then people will feel inclined to participate and to feel out loud.
Stając się trochę niezwykłymi, wyglądając niezupełnie jak ludzie, sprawiamy zwykle, że ludzie stają się chętni do uczestnictwa i głośnego wyrażania uczuć.
EnglishI tell people it involves creating poetry that doesn't just want to sit on paper, that something about it demands it be heard out loud or witnessed in person.
Zawsze mówię, że w ten sposób tworzy się poezję, która nie tylko chce żyć na papierze, ale jeszcze ma w sobie coś, co wymaga głośnego wypowiedzenia albo osobistego doświadczenia.
EnglishIn fact, many ancient societies, including the Greeks and the Romans, believed that to utter a curse verbally was so powerful, because to say the thing out loud brought it into existence.
W wielu społecznościach starożytnych, m.in. w Grecji i Rzymie, sądzono, że wypowiadane przez ludzi klątwy mają wielką moc, bo wypowiedzenie czegoś nadaje mu istnienie.