"on the face of it" için İngilizce-Lehçe çeviri

EN

"on the face of it" Lehçe çeviri

EN on the face of it
volume_up
{zarf}

1. mecazi

on the face of it (ayrıca: apparently, externally, ostensibly, outwardly)
(NL) Mr President, I too would like to thank our fellow Member for this thorough report, which on the face of it concerns very technical rules, budgetary rules.
Ja także chciałabym podziękować naszemu koledze za to dokładne sprawozdanie, które pozornie dotyczy bardzo technicznych przepisów, przepisów budżetowych.
on the face of it (ayrıca: outwardly, seemingly)
on the face of it
On the face of it, this is something positive but I cannot tell you any more at this stage.
Na pierwszy rzut oka jest to coś pozytywnego, ale nie mogę państwu powiedzieć niczego więcej na tym etapie.
on the face of it
volume_up
na oko {zarf} [mec.]

"on the face of it" için eşanlamlılar (İngilizce):

on the face of it

Lehçe de "on the face of it" için benzer çeviriler

on sıfat
on zarf
on edat
the tanımlık
the bağlaç
Polish
face isim
to face fiil
of edat
Polish
IT sıfat
it zamir
Polish

Lehçe' de "on the face of it" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishIn the United Kingdom nurses and teachers face cuts in their pay and pensions.
W Wielkiej Brytanii pielęgniarkom i nauczycielom zmniejszono płace i emerytury.
EnglishWe also both face threats in the form of international terrorism and fundamentalism.
Ponadto obie strony są zagrożone terroryzmem międzynarodowym i fundamentalizmem.
EnglishWe must face up to the new challenges arising in the context of cohesion policy.
Musimy stawić czoła nowym wyzwaniom, jakie powstają w kontekście polityki spójności.
EnglishAt a time when we face an employment crisis, this should be the main priority.
W dobie kryzysu na rynku pracy kwestia ta powinna być traktowana priorytetowo.
EnglishElderly people also face a higher risk of poverty than the general population.
Również osoby starsze są bardziej narażone na ubóstwo niż całe społeczeństwo.
EnglishHe saith in his heart, God hath forgotten; He hideth his face; he will never see it.
Mówi w sercu swem: Zapomnałci tego Bóg; zakrył oblicze swoje, nie ujrzy na wieki.
EnglishAnd that's where we're failing, and that's where we need the face transplant.
W tym miejscu przegrywamy. ~~~ W tym miejscu potrzebujemy przeszczepów twarzy.
EnglishThousands of people - men and women and their families - face a gloomy future.
Tysiące ludzi - kobiet i mężczyzn oraz ich rodzin - czeka ponura przyszłość.
EnglishThey tend to bite each other, often quite ferociously and usually on the face.
Mają tendencję do gryzienia się, często dość zaciekłego i często po pyskach.
EnglishIn this way we will shape the face of a Europe that is unified in diversity.
W ten sposób ukształtujemy obraz Europy, który będzie zjednoczony w różnorodności.
EnglishAnd I myself am aware, Mr Cohn-Bendit, that we face an extremely daunting task.
Zdaję sobie sprawę, panie pośle Cohn-Bendit, że czeka nas przytłaczający ogrom pracy.
EnglishSpinning around in this wheel, we face two major problems - resources and waste.
"Wirując” w tym kręgu, stoimy w obliczu dwóch poważnych problemów - zasobów i odpadów.
EnglishAfter all, it is telecommunications that to a certain extent give Europe a human face.
W końcu to właśnie telekomunikacja w pewnym stopniu nadaje Europie ludzką twarz.
EnglishThere is no other option than to work together in the face of this deep crisis.
W obliczu tego głębokiego kryzysu nie ma innej możliwości, niż współpraca.
EnglishIn the face of these, we can only succeed and attain results if we stand together.
Sukces i wyniki w tym względzie osiągniemy jedynie, jeśli będziemy działali wspólnie.
EnglishLadies and gentlemen, the public often complains that Europe has no face.
Panie i panowie posłowie! Społeczeństwo często narzeka, że Europa nie ma twarzy.
EnglishThis is not simply a face-saving compromise in relation to the version submitted.
To nie jest tylko kompromis kosmetyczny w stosunku do przedłożonej wersji.
EnglishAll the EU Member States face having to make huge fiscal efforts and economies.
Wszystkie państwa członkowskie UE muszą ponosić ogromny wysiłek fiskalny i oszczędzać.
EnglishThis vote symbolises European solidarity in the face of natural disasters.
Głosowanie to symbolizuje solidarność europejską w obliczu katastrof naturalnych.
EnglishWell, for that they have to be done as we just saw, en face or three-quarters.
Hm, musiałyby być rysowane tak, jak te poprzednie, w ujęciu en face lub trzy czwarte.