"on the basis" için İngilizce-Lehçe çeviri

EN

"on the basis" Lehçe çeviri

EN on the basis
volume_up

1. "of"

on the basis
We are told that everything is, of course, on a voluntary basis.
Usłyszeliśmy, że wszystko oczywiście będzie się opierało na zasadzie dobrowolności.
At the moment, 18 Member States collect this data on a voluntary basis.
Obecnie 18 państw członkowskich gromadzi te dane na zasadzie dobrowolności.
The European Union is formed on the basis of the solidarity principle.
Konstrukcja Unii Europejskiej opiera się na zasadzie solidarności.

Lehçe de "on the basis" için benzer çeviriler

on sıfat
on zarf
on edat
the tanımlık
the bağlaç
Polish
basis isim

Lehçe' de "on the basis" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishWe are able to work fast, but only on the basis of the Commission's proposals.
Jesteśmy zdolni do szybkiego działania, ale jedynie w oparciu o wnioski Komisji.
EnglishTurkey is welcome to membership on the basis of meeting the Copenhagen criteria.
Turcja może zostać członkiem Unii pod warunkiem spełnienia kryteriów kopenhaskich.
EnglishConstruction needs help right across the board, not just on a selective basis.
Pomocy potrzebuje całe budownictwo bez wyjątku, a nie tylko jego wybrane obszary.
EnglishChurch schools will not be able to select teachers on the basis of their religion.
Szkoły kościelne nie będą mogły wybierać nauczycieli na podstawie ich wyznania.
EnglishThe next step will be to reform the basis of the banking system at Union level.
Kolejnym krokiem będzie reforma podstaw sektora bankowego na szczeblu unijnym.
EnglishIt is therefore not surprising that I support the current basis of cohesion policy.
W związku z tym nie dziwi moje poparcie dla obecnej podstawy polityki spójności.
EnglishThere is no doubt that these are the basis for the third Industrial Revolution.
Nie ma wątpliwości, że istnieją podstawy dla trzeciej rewolucji przemysłowej.
EnglishEvery child has a right to have a family, which is the basis of his upbringing.
Każde dziecko ma prawo do posiadania rodziny, która jest podstawą wychowania.
EnglishThat is why I consider that minimum harmonisation is the right working basis.
Dlatego uważam, że właściwą podstawą dalszych prac jest minimalna harmonizacja.
EnglishThis is why we believe it is important to find a new legal basis in the future.
Dlatego właśnie uważamy za istotne znalezienie w przyszłości nowej podstawy prawnej.
EnglishThe Union of 27 must firstly organise itself on the basis of the Lisbon Treaty.
Unia 27 państw musi najpierw sama się przeorganizować w oparciu o traktat lizboński.
EnglishThey will try to create advantages for people on the basis of this legal foundation.
Na podstawie tego prawnego fundamentu będą próbowali stworzyć korzyści dla ludzi.
EnglishI do not accept their argument that the legal basis of the report is inaccurate.
Nie przyjmuję jej argumentu, że podstawa prawna tego sprawozdania jest nieprecyzyjna.
EnglishLanguage acquisition is the basis of logical thinking and contextual understanding.
Przyswojenie języka to podstawa logicznego myślenia i rozumowania kontekstualnego.
EnglishI, too, am pleased that the Europe 2020 strategy forms the basis for this work.
Ja również cieszę się, że podstawę tej pracy stanowi strategia Europa 2020.
EnglishWe all agree on their necessity, and we all agree on the need to find a legal basis.
Wszyscy zgadzamy się, że są one konieczne i że trzeba ustalić ich podstawę prawną.
EnglishThis has formed the basis of the Commission's work during the last four years.
Przez ostatnie cztery lata zasada owa stanowiła podstawę pracy Komisji Europejskiej.
EnglishAccording to our Legal Service, the Commission's choice of legal basis is legitimate.
Według naszych służb prawnych, wybór podstawy prawnej przez Komisję jest zasadny.
EnglishInstead, we must place our relationship with Russia on a firm basis of values.
Zamiast tego musimy osadzić nasze stosunki z Rosją na silnych fundamentach wartości.
EnglishThese two reports really do create a firm basis for the future of cohesion policy.
Te dwa sprawozdania naprawdę stanowią solidną podstawę przyszłej polityki spójności.