EN

obstruction {isim}

volume_up
obstruction (ayrıca: blockage, bottleneck, jam, tailback)
obstruction
In my opinion, prevarication and obstruction bring no dignity to the role and position of the Czech President.
Uważam, że wykręcanie się i obstrukcja nie przydaje godności roli i pozycji czeskiego prezydenta.
obstruction

"obstruction" için eşanlamlılar (İngilizce):

obstruction

Lehçe' de "obstruction" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishIleus/ intestinal obstruction, gastrointestinal perforation, diverticulitis
Niedrożność jelita, perforacja w obrębie układu pokarmowego, zapalenie uchyłka
EnglishBladder catheterisation should be undertaken in patients with urinary obstruction.
U pacjentów z niedrożnością dróg moczowych należy przeprowadzić cewnikowanie pęcherza.
EnglishSection 314 of the penal code relates to the obstruction of business.
Artykuł 314 tamtejszego kodeksu karnego dotyczy utrudniania prowadzenia działalności.
EnglishHistory of esophageal or gastrointestinal obstruction or decreased lumen gastrointestinal tract.
Niedrożność przełyku lub przewodu pokarmowego w wywiadzie lub zmniejszona średnica
EnglishIf you have acute bowel obstruction or a history of repeated constipation.
jeżeli u pacjenta występuje ostra niedrożność jelit lub w przeszłości wielokrotnie występowały
EnglishCholinomimetics may induce or exacerbate urinary obstruction and seizures.
Leki cholinomimetyczne mogą powodować lub nasilać niedrożność dróg moczowych i napady drgawkowe.
Englishyour child has previously had intussusception (a bowel obstruction in which one segment of
jeśli u dziecka wcześniej wystąpiło wgłobienie jelit (zatkanie jelita, w którym jeden odcinek
Englishmalfunction or obstruction of the infusion set can result in a rapid rise in glucose levels.
W przypadku cz stej albo ci kiej hipoglikemii, pacjent powinien zawiadomi wykwalifikowany be
EnglishI doubt, however, that the President will end his obstruction.
Wątpię jednak, by prezydent przestał blokować ratyfikację traktatu.
EnglishHistory of oesophageal or gastrointestinal obstruction or judged to be at increased risk for such obstruction.
Niedrożność przełyku lub żołądka i jelit w wywiadzie lub podejrzewanie zwiększonego
EnglishSo what about obstruction by your own people?
Co może pan zatem powiedzieć o obstrukcji ze strony swoich własnych ludzi?
EnglishBenign prostatic hyperplasia and concomitant urinary outflow obstruction, chronic urinary tract infections or bladder stones
Łagodny przerost gruczołu krokowego z towarzyszącą niedrożnością dróg moczowych,
EnglishRare cases of ileus and intestinal obstruction have been reported.
Zgłaszano rzadkie przypadki niedrożności jelit.
EnglishIt should not be given when intestinal obstruction is present.
Nie należy stosować w przypadku niedrożności jelit.
EnglishNo, particularly as a result of Russian obstruction.
Nie, zwłaszcza na skutek blokowania procesu przez Rosję.
EnglishThe European Union system of 27 different permits is an obstruction to 'brains' coming to work in Europe.
Unijny system 27 różnych zezwoleń powstrzymuje wykształconych pracowników przed przyjazdem do pracy w Europie.
EnglishSymptoms of obstruction have also been seen in patients in which no gastrointestinal narrowing was diagnosed.
Objawy niedrożności obserwowano również u pacjentów, u których nie stwierdzono zwężenia przewodu pokarmowego.
EnglishShould overdosage occur, however, the chief potential harm would be obstruction of the gastrointestinal tract.
W razie przedawkowania głównym, potencjalnym niepożądanym działaniem może być niedrożność przewodu pokarmowego.
EnglishIn the case of urine incontinence or urinary obstruction you will get a urine catheter for about 6 hours.
W przypadkach nietrzymania moczu lub utrudnionego odpływu moczu pacjentowi zostanie założony cewnik na około 6 godzin.
EnglishSymptoms of obstruction have also been seen in patients in which no gastrointestinal narrowing was diagnosed.
Objawy niedrożności obserwowano również u pacjentów, u których nie stwierdzono upośledzenia drożności przewodu pokarmowego.