"objection" için İngilizce-Lehçe çeviri

EN

"objection" Lehçe çeviri

EN objection
volume_up
{isim}

objection (ayrıca: defiance, deprecation, dissent, pushback)
In this respect, I express my objection and abstain from this vote.
W tym kontekście wyrażam sprzeciw i wstrzymuję się od głosowania.
Secondly, I should like to raise an objection to the comparison of the Council with the Mafia.
Po drugie, pragnę wyrazić sprzeciw wobec porównywania Rady z mafią.
An objection may be lodged against the judgment within one month of it being notified.
Od wyroku zaocznego można wnieść sprzeciw w terminie jednego miesiąca od zawiadomienia o nim.
objection (ayrıca: accusation, allegation, charge)
And this is the main objection to the theory.
To główny zarzut wobec tej teorii.
Wtedy zarzut nie ma sensu.
Jak odpowiecie na ten zarzut?
Thus we are raising objections to the proposals for the reform of insurance systems and to other measures based on this open method of coordination.
Podnosimy zatem zastrzeżenie wobec wniosków dotyczących reformy systemów ubezpieczeń i innych środków opartych na otwartej metodzie koordynacji.
Your objection remains important, however, and we will pass it on, but I must emphasise that the apologies of the French Presidency were given in advance.
Państwa zastrzeżenie pozostaje jednak uzasadnione i nadamy mu dalszy bieg, lecz muszę podkreślić, że prezydencja zgłosiła swoje usprawiedliwienie z wyprzedzeniem.
Mr President, Commissioner, there is one initial, major objection that has to be raised against this proposal: that is, its total failure to consult the sector concerned.
Do przedmiotowego wniosku trzeba zgłosić jedno podstawowe zastrzeżenie: całkowity brak konsultacji z podmiotami zainteresowanego sektora.
objection
However, I must raise some reservations and objections concerning the reduction of targets.
Muszę jednak zgłosić pewne zastrzeżenia i obiekcje wobec ograniczenia celów.
I also have other objections to the Schmitt report, though.
Mam jednak również inne obiekcje wobec sprawozdania pana posła Schmitta.
Naturally, I also wonder why it is that anyone at all should have any objections to this principle.
Oczywiście zastanawiam się również, dlaczego ktokolwiek mógłby mieć obiekcje wobec tej zasady.

"objection" için eşanlamlılar (İngilizce):

objection
object

Lehçe' de "objection" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishI would like to respond to one objection which cropped up during the debate.
Chciałbym odpowiedzieć na jedną uwagę, która pojawiła się trakcie debaty.
English(DE) Mr President, we have no objection to this topic being placed on the agenda.
(DE) Panie Przewodniczący! Nie mamy zastrzeżeń do umieszczenia tego tematu w porządku obrad.
EnglishHowever, we have no objection to this topic being on the agenda.
Nie mamy jednak żadnych zastrzeżeń do umieszczenia tej kwestii w porządku obrad.
EnglishIt is unacceptable to give in to this trend for regulating conscientious objection in Europe.
To niedopuszczalne, aby w ten sposób regulować sprawy sumienia w Europie.
EnglishIn spite of this objection on grounds of principle, I have chosen to vote in favour of the report.
Mimo tego zasadniczego zastrzeżenia zdecydowałem się głosować za przyjęciem sprawozdania.
EnglishHMG's true position is revealed by its only objection to this scheme.
Prawdziwe stanowisko rządu staje się jasne w świetle jego jedynego zastrzeżenia wobec tego planu.
EnglishLet us clarify matters: there was no objection to paragraph 47 being inserted after paragraph 49.
Wyjaśnijmy te kwestie: nikt nie zgłosił sprzeciwu wobec umieszczenia ustępu 47 po ustępie 49.
EnglishMr Matsakis also asked what my objection is to his amendment.
Poseł Matsakis pytał również o moje zastrzeżenia, co do zaproponowanej przez niego poprawki.
EnglishBecause if there is not, what objection can you have to putting this into the directive?
Bo jeżeli nie ma zagrożenia, jakie ma pan zastrzeżenia przeciwko umieszczeniu tego zapisu w dyrektywie?
EnglishI want to start by saying that we have no objection whatsoever to cross-border healthcare.
Na początku chciałbym powiedzieć, że w żaden sposób nie sprzeciwiamy się transgranicznej opiece zdrowotnej.
EnglishFinally, a further objection regarding a matter close to my heart.
Wreszcie, kolejna uwaga w sprawie, które jest mi bliska.
EnglishI take it that the Commissioner himself will have no objection.
Spodziewam się, że sam komisarz nie będzie temu przeciwny.
EnglishIt will of course retain this right provided that there is no objection by the Conference of Presidents.
Zachowa ona oczywiście to prawo, pod warunkiem, że Konferencja Przewodniczących nie wyrazi sprzeciwu.
EnglishHe was radical only in his objection to homosexuals.
Był radykalny tylko w swoim sprzeciwie wobec homoseksualistów.
EnglishMr President, like previous speakers, I, too, had an objection to the inclusion of paragraph 7.
Panie przewodniczący! Podobnie jak moi przedmówcy, ja też miałem zastrzeżenia do włączenia do sprawozdania ustępu 7.
EnglishThere was nothing in my answer that suggests an objection to having a dynamic process on SSGI.
Moja odpowiedź nie zawierała niczego, co sugerowałoby zastrzeżenia wobec posiadania dynamicznego procesu w sprawach SSGI.
EnglishAlong the west coast of Britain there are five active nuclear plants; I have no objection to them.
Na zachodnim wybrzeżu Wielkiej Brytanii znajduje się pięć działających elektrowni jądrowych; nie mam nic przeciwko nim.
EnglishI have no objection to a roll-call vote.
Nie mam nic przeciwko głosowaniu w formie elektronicznej.
EnglishIf no reply is received within this period, the Bank may assume that there is no objection to the investment in question.
Brak odpowiedzi w ciągu tego okresu jest uważany przez Bank za brak zastrzeżeń co do danej inwestycji.
EnglishMy second objection is on economic grounds.
Drugi powód mojego sprzeciwu ma podłoże ekonomiczne.