"to measure up" için İngilizce-Lehçe çeviri

EN

"to measure up" Lehçe çeviri

EN to measure up
volume_up
{fiil}

1. "to sth"

to measure up (ayrıca: to be up to, to live up, to be equal to)
volume_up
dorosnąć {per. fi.} [mec.] (do czegoś)
How many disasters must there be before the leaders of the European Union finally measure up to their responsibilities?
Do ilu katastrof będzie musiało jeszcze dojść, zanim przywódcy Unii Europejskiej dorosną w końcu do swojego zakresu odpowiedzialności?
to measure up (ayrıca: to be up to, to live up, to be equal to)
volume_up
dorastać {imper. fi.} [mec.] (do czegoś)

Lehçe de "to measure up" için benzer çeviriler

measure isim
to measure fiil
to be up to fiil
up sıfat
up zarf
Polish
up edat
to up fiil

Lehçe' de "to measure up" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishHe did not measure up to the task when the financial, economic and social crisis occurred.
Nie stanął na wysokości zadania, gdy doszło do kryzysu finansowego, gospodarczego i społecznego.
EnglishThe women and men who apply it must measure up to our ambitions.
Kobiety i mężczyźni stosujący je muszą sprostać naszym ambicjom.
EnglishToday the European Commission has prepared a back-up measure that supports our former initiative.
Dziś Komisja Europejska przygotowała dodatkowy środek wsparcia naszej wcześniejszej inicjatywy.
EnglishI am sure we shall measure up to our responsibilities.
Jestem przekonany, że wypełnimy swoje obowiązki.
EnglishThis text does not measure up to the challenge that the current crisis and its economic and social consequences represent.
Tekst ten nie jest adekwatny do wyzwań, jakie niesie ze sobą dzisiejszy kryzys oraz jego następstwa gospodarcze i społeczne.
EnglishDue date for the follow-up measure or for the first interim report if a precise date cannot be committed to.
Wyznaczony termin podjęcia odpowiednich środków lub przedłożenia pierwszego okresowego raportu, jeżeli niemożliwe jest ustalenie dokładnej daty.
EnglishHow many disasters must there be before the leaders of the European Union finally measure up to their responsibilities?
Do ilu katastrof będzie musiało jeszcze dojść, zanim przywódcy Unii Europejskiej dorosną w końcu do swojego zakresu odpowiedzialności?
EnglishThe Scottish Government, I am afraid, blame you, Commissioner, for that particular measure - for the ramping up of the inspections and the penalty systems.
Obawiam się, że za ten konkretny środek, za nasilenie inspekcji i zwiększenie kar rząd szkocki obwinia Pana, Panie Komisarzu.
EnglishThe Commission estimates that this new legislative measure could save up to 1 200 lives on the Community's roads between now and 2020.
Komisja szacuje, że ten nowy środek legislacyjny może przyczynić się do uratowania na drogach wspólnotowych nawet 1200 istnień ludzkich, w okresie do 2020 r.
EnglishFor the ministration of this service not only filleth up the measure of the wants of the saints, but aboundeth also through many thanksgivings unto God;
Albowiem usługiwanie tej ofiary nie tylko dopełnia niedostatki świętych, ale też opływa przez wielkie dziękczynienia na Boga przez pochwałę tej posługi;
EnglishWith regard to the labelling of energy-efficient car tyres, a measure that ended up in this package, I should like to add a word about the costs.
W odniesieniu do oznakowania energooszczędnych opon samochodowych - środka, który znalazł się ostatecznie w przedmiotowym pakiecie - chciałbym dodać kilka słów na temat kosztów.
EnglishI congratulate those who participated in its work and, hopefully, in the two years during which the system is implemented, Member States will measure up to the task.
Gratuluję osobom, które uczestniczyły w pracach i mam nadzieję, że teraz, przez te dwa lata wdrażania systemu, rządy krajów członkowskich staną na wysokości zadania.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, I admit that I would have liked this Parliament to measure up to the pride of the Tunisians who managed to defeat the dictator Ben Ali.
Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Posłowie! Przyznam, że chciałbym, aby ten Parlament sprostał dumie Tunezyjczyków, którzy zdołali pokonać dyktatora Ben Alego.
EnglishHowever, in order to measure up to what people, the European public, expect from us now, the conclusions of this debate need to be clear, simple and, moreover, practical.
Jednakże aby zbadać, czego ludzie, europejskie społeczeństwo, oczekuje teraz od nas, konkluzje z niniejszej debaty muszą być jasne, proste, a - co więcej - praktyczne.
English. - Mr President, those who know Russia will know that what passes for a legal system there does not measure up to the normal criteria of the Rule of Law.
w imieniu grupy PPE - Panie Przewodniczący! Ci, którzy znają Rosję wiedzą, że to, co tam uchodzi za system prawa, nie spełnia zwykłych kryteriów praworządności.
EnglishThis budget does not measure up to what the European Union needs for it to come out of the recession, bring about recovery and face up to its responsibilities in terms of solidarity.
Ten budżet nie odpowiada temu, czego Unia Europejska potrzebuje, aby wyjść z recesji, doprowadzić do ożywienia i sprostać swoim zadaniom w zakresie solidarności.
EnglishNonetheless, this mobility should take place with financial resources that measure up to ambitions and with the removal of the practical obstacles to this mobility.
Niemniej jednak należy zapewnić tę mobilność poprzez zastosowanie środków finansowych dopasowanych do ambitnych planów oraz usuwanie stojących przed nią przeszkód natury praktycznej.