EN marshal
volume_up
{isim}

marshal
I read carefully the letter sent to Mr Buzek by the Marshal of the People's Assembly.
Z uwagą przeczytałem list skierowany przez marszałka Zgromadzenia Ludowego do przewodniczącego Buzka.
On 22 May 2012 the Governing Council adopted Opinion CON/2012/41 at the request of the Marshal of the Polish Parliament (Sejm).
Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2012/41 w dniu 22 maja 2012 r. na wniosek marszałka Sejmu Polski.

"marshal" için eşanlamlılar (İngilizce):

marshal

Lehçe' de "marshal" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishCould the private sector and NGOs get together and marshal a response?
Nie. ~~~ Czy sektor prywatny i organizacje pozarządowe mogą wspólnie wypracować śmiałe rozwiązanie?
EnglishI read carefully the letter sent to Mr Buzek by the Marshal of the People's Assembly.
Z uwagą przeczytałem list skierowany przez marszałka Zgromadzenia Ludowego do przewodniczącego Buzka.
EnglishBut to achieve these things Europe must marshal consensus, and the UK must be part of it.
Jednak by osiągnąć te cele Europa musi zapewnić konsensus, zaś Zjednoczone Królestwo musi w nim uczestniczyć.
EnglishOn 22 May 2012 the Governing Council adopted Opinion CON/2012/41 at the request of the Marshal of the Polish Parliament (Sejm).
Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2012/41 w dniu 22 maja 2012 r. na wniosek marszałka Sejmu Polski.
EnglishThis is 50 tsunamis scheduled on the calendar, but somehow we can't sort of marshal our government and innovative forces to sort of get out in front of it and do something about it.
EnglishOut of Ephraim [came down] they whose root is in Amalek; After thee, Benjamin, among thy peoples; Out of Machir came down governors, And out of Zebulun they that handle the marshal's staff.
Z Efraima wyszedł korzeń ich przeciw Amalekowi, za tobą (Efraimie,) Benjamin między ludem twoim; z Machyru wyszli zakonodawcy, a z Zabulonu pisarze.