EN loading
volume_up
{isim}

1. genel

loading (ayrıca: priming, stowage, charging)
Not all of your users will speak the language of your site, so be sure to include a clear visual clue that the game is still loading while ads are showing.
Nie wszyscy użytkownicy posługują się językiem zastosowanym w witrynie, umieść więc czytelny symbol, informujący podczas wyświetlania reklamy, że nadal trwa ładowanie gry.
loading
wczytywanie wielu programów
If you're encountering a problem where the map fails to load and the status is stuck on "loading...," there may be an issue with your Skype extension.
Jeśli napotkasz problem, przy którym mapa nie zostaje wczytana, a stan to wciąż ,,wczytywanie", możliwe, że wystąpił problem z rozszerzeniem Skype.

Lehçe' de "loading" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThere is no need of a loading dose in children aged between 2 and 12 years.
U dzieci w wieku od 2 do 12 lat nie ma konieczności stosowania dawki nasycającej.
EnglishRemove the volume of drug equal to the calculated loading dose (Step 1) from the vial.
Z fiolki należy pobrać lek w objętości równej wyliczonej dawce uderzeniowej (etap 1).
EnglishWe know that little Skippy is loading his Uzi down here, getting ready for homeroom.
Wiemy, że mały Skippy ładuje gdzieś tutaj swojego kałasza, przygotowując się do lekcji.
EnglishThe patient first receives a loading dose of 80 mg under medical supervision.
Początkowo pacjent otrzymuje dawkę 80 mg pod nadzorem lekarskim.
EnglishThe required loading dose is determined using the following formula:
Wymagana dawka nasycajaca jest okreslana przy uzyciu nastepujacego wzoru:
EnglishThere's only one marketplace, and I call them self-loading carbon payloads.
Ale rynek jest jeden, to rynek samoładownych ciężarów węglowych.
EnglishThe treatment starts with 200 mg on the first day (loading dose).
Leczenie rozpoczyna się od dawki 200 mg podawanej w pierwszej dobie (dawka nasycająca).
EnglishStudy MO16982: loading dose 6mg/ kg weekly x 3; followed by 6mg/ kg 3-weekly schedule 3.
Badanie MO 16982: dawka nasycająca 6 mg/ kg tygodniowo X 3; następowo 6 mg/ kg co 3 tygodnie 3.
EnglishAn initial 70 mg loading dose should be administered on Day 1.
W pierwszej dobie leczenia należy podać pojedynczą dawkę nasycającą 70 mg.
EnglishThe intended maintenance dose should be started with no loading dose.
Docelową dawkę podtrzymującą należy podać bez dawki nasycającej.
EnglishLoading dose The recommended initial loading dose of Herceptin is 4 mg/ kg body weight.
Dawka nasycająca Zalecana początkowa dawka nasycająca produktu Herceptin wynosi 4 mg/ kg masy ciała.
EnglishThe aim of the loading dose is to reach ‘ steady state’ (stable) blood levels.
Celem podania dawki nasycającej jest osiągnięcie „ stanu stacjonarnego ” (stabilnego) poziomu leku we krwi.
EnglishIf one particular video that you're trying to play is stuck on loading, please try:
Wybierz opcję, która najlepiej opisuje Twoją sytuację:.
EnglishIt is not necessary to modify the Rapamune loading dose.
Nie ma konieczności modyfikowania dawki nasycającej preparatu Rapamune.
EnglishA loading dose of 80 mg pegvisomant should be administered subcutaneously under medical supervision.
Początkową, nasycającą dawkę – 80 mg pegwisomantu należy podać podskórnie pod nadzorem lekarza.
EnglishThe first infusion lasts 15 minutes (loading dose), and it is then followed by a continuous infusion.
Pierwsza infuzja trwa 15 minut (dawka nasycająca); następnie przechodzi się do infuzji ciągłej.
EnglishFor patients over 75 years of age clopidogrel, should be initiated without a loading dose.
U pacjentów powyżej 75. roku życia leczenie klopidogrelem należy rozpocząć bez podawania dawki nasycającej.
EnglishA single 200 mg loading dose should be administered on Day 1, followed by 100 mg daily thereafter.
W pierwszej dobie należy podać pojedynczą dawkę nasycającą 200 mg, następnie stosuje się dawkę 100 mg na dobę.
EnglishA loading dose is not indicated in paediatric patients.
Stosowanie dawki nasycającej u dzieci nie jest wskazane.
EnglishSirolimus trough concentrations should be monitored at least 3 to 4 days after a loading dose(s).
Stężenia minimalne syrolimusa należy monitorować przez co najmniej 3- 4 dni po podaniu dawki (dawek) nasycającej.