EN load
volume_up
{isim}

load (ayrıca: burden, drag, strain, burthen)
If you can tolerate the additional fluid load, your doctor may administer a second litre of fluid.
Jeśli pacjent toleruje dodatkowe obciążenie płynami, lekarz może zdecydować o przetoczeniu drugiego litra płynu.
Glucose Load Ciprofloxacin Bayer solution for infusion contains 5 g glucose in 100 mL solution for infusion.
Obciążenie glukozą Roztwór cyprofloksacyny do infuzji zawiera 5 g glukozy na worek o pojemności 100 ml.
Glucose Load Ciprofloxacin Bayer solution for infusion contains 10 g glucose in 200 mL solution for infusion.
Obciążenie glukozą Roztwór cyprofloksacyny do infuzji zawiera 10 g glukozy na worek o pojemności 200 ml.
load (ayrıca: burden, charge, liability, weight)
So let me now introduce to you HULC -- or the Human Universal Load Carrier.
Pokażę wam teraz HULC, Uniwersalny Przenośny Transporter Ciężarów Uniwersalny Przenośny Transporter Ciężarów
I bez ciężaru, to jedna struktura.
This particular budget is, in consequence, loaded with responsibility.
W związku z tym ten konkretny budżet niesie ze sobą ciężar odpowiedzialności.
load (ayrıca: bulk, freightage, lading, cargo)
The pollution load from transport has to be lowered.
Ładunek zanieczyszczeń związanych z transportem musi zostać zmniejszony.
Commissioner, if I drop 2 000 heavy metal boxes into the sea, deliberately, with a load of materials in, then I would be prosecuted.
Pani komisarz! Gdybym umyślnie wrzucił do morza 2000 ciężkich metalowych pudeł z ładunkiem w środku, to zostałbym aresztowany.
And this is what they unloaded for me: I had four yak loads of medical supplies, which are dumped in a tent, and here I am trying to arrange things.
A to wypakowano dla mnie - Na czterech jakach miałem ładunki środków medycznych, które zrzucono do namiotu. ~~~ A tu staram się je uporządkować.
load (ayrıca: carrying capacity)

Lehçe' de "load" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishVirologic response was defined as achieving a confirmed undetectable viral load
Odpowiedź wirusologiczną określono jako uzyskanie potwierdzonego niewykrywalnego miana
EnglishLawrence says, right, he's going to be carrying..... a load of drugs, right?
Lawrence powiedział, no nie, że będzie miał ze sobą..... transport prochów, no nie?
EnglishAnd those dolphin parts had a huge load of PCBs, dioxins and heavy metals.
które następnie przedostawały się do organizmów ludzi ze spożywanym jedzeniem.
EnglishThe injection button should be pulled out as far as it will go in order to load the pen.
Maksymalnie odciągnąć przycisk podania dawki insuliny w celu załadowania dawki.
EnglishYour doctor will also ask you to come in for tests to monitor body iron load.
Lekarz może zalecić wykonanie oznaczenia zawartości żelaza w organizmie.
EnglishPull out the injection button completely in order to load the dose.
Odciągnąć maksymalnie przycisk podania dawki do końca, w celu załadowania dawki.
EnglishAnimal feed is a classic case; it is a mishmash, a load of rubbish.
Pasze dla zwierząt to przypadek klasyczny; pomieszanie z poplątaniem, stek bzdur.
EnglishSufficient case load (at least 10 patients per year) of malignant gliomas (WHO grade III and
Odpowiednią liczbą przypadków (przynajmniej 10 pacjentów rocznie) z glejakami
Englishgenotype 1 with low viral load (LVL) (≤ 800,000 IU/ mL) at baseline or
genotypem 1, z niskim mianem wirusa przed leczeniem (≤ 800 000 j. m. / ml)
EnglishWe have to do more on the labour market and, as you say, front-load investments.
Musimy uczynić więcej na rynku pracy oraz - jak już państwo wspomnieli - przyspieszyć inwestycje.
EnglishIn fact, over the whole of last year, their load factor was only 21%.
W rzeczywistości przez cały miniony rok ich współczynnik obciążenia wynosił tylko 21 %.
EnglishViral load remained < 200 copies/ mL for 48 weeks in all patients.
Osiemnastu pacjentów ukończyło udział w badaniu w 48 tygodniu jego trwania.
EnglishIntelence was more effective than placebo at reducing viral load.
Preparat Intelence był bardziej skuteczny w redukcji ilości kopii wirusa od placebo.
Englishbutton should be pulled out as far as it will go in order to load the pen.
odciągnąć przycisk podania dawki insuliny w celu załadowania dawki.
EnglishSort of like doing dialysis, but for relieving the parasite load.
Zabieg podobny do dializy, ale nakierowany na zmniejszenie ilości pasożyta.
EnglishPull out the injection button completely in order to load the dose.
Następnie należy odciągnąć maksymalnie przycisk podania dawki, w celu załadowania dawki.
EnglishBecause this is the magic: you load the laundry, and what do you get out of the machine?
To była właśnie ta magia: włączałeś pralkę, a co z niej wyciągałeś?
Englishfibrosis, as well as prognostic factors for response, HCV genotype and viral load.
wątroby i włóknienie, jak również czynniki prognostyczne reakcji na leczenie, genotyp HCV i miano ic
EnglishHere's a diagram of the PCB load of dolphins in Sarasota Bay. Adult males: a huge load.
Na diagramie widzimy ilość PCB w organizmach delfinów z Sarasoty.
EnglishPull out the injection button completely in order to load the dose.
Odciągnąć do końca przycisk podawania dawki w celu załadowania dawki.