EN line
volume_up
{isim}

1. genel

line (ayrıca: waistline, styling)
volume_up
linia {diş.}
And you'll see there is a line, a faint line going across that image.
I widzicie, że tam jest linia, blada linia przechodzi przez obraz.
The blue line shows you people's responses on the average of all the harm questions.
Niebieska linia pokazuje średnią odpowiedzi na pytania dotyczące krzywdy.
And this orange line here marks the typical songs of east coast humpbacks.
Pomarańczowa linia pokazuje typowe pieśni tamtych humbaków. ~~~ W 95r.
line (ayrıca: queue, small-gauge train)
volume_up
kolejka {diş.}
Outside, there is a line of women who have waited several hours to be treated.
Na zewnątrz kolejka kobiet, które czekają już kilka godzin na leczenie.
On Christmas Eve we needn’t stand anymore in line for oranges.
I przed świętami Bożego Narodzenia nadal stalibyśmy w kolejkach po pomarańcze.
I was as smelly and as depressed as anyone in line.
I jak wszyscy w kolejce śmierdziałam i byłam zdołowana.
line (ayrıca: cable, cord, duct, pipe)
A vented infusion line should be used for the administration of Privigen.
Do infuzji preparatu Privigen należy użyć przewodu z odpowietrznikiem.
With a corded audio device users will get a range of remote control benefits via the in-line call control unit.
Dzięki przewodowemu urządzeniu audio użytkownicy uzyskują zasięg zapewniający zdalną obsługę przy użyciu modułu obsługi połączeń na przewodzie.
The active substance in Kepivance, palifermin, is a growth factor that stimulates the ‘ epithelial’ cells that line the mouth and gastrointestinal tract to grow and develop.
Substancja czynna preparatu Kepivance – palifermina - jest czynnikiem wzrostu stymulującym wzrost i rozwój komórek nabłonka, które wyściełają jamę ustną i przewód pokarmowy.
line (ayrıca: branch, business, industry, trade)
volume_up
branża {diş.}
This is a mission the market should accomplish itself, as the Commission should not promote particular insurance products or particular lines of insurance business.
To misja, którą powinien spełnić rynek, ponieważ Komisja nie powinna promować konkretnych produktów ubezpieczeniowych ani konkretnych linii produktów w branży ubezpieczeniowej.
The Member States and this sector are currently working to upgrade the train lines affected and the problem of incompatible applications at national level is therefore being resolved.
Państwa członkowskie i sama branża pracują obecnie nad modernizacją odnośnych linii kolejowych, problem niezgodnych zastosowań na szczeblu krajowych jest więc obecnie rozwiązywany.
line (ayrıca: cable, cord, wire)
It uses a kind of a Morse code for the Internet so you could send it optically; you can communicate acoustically through a power line, through RF.
. ~~~ Można komunikować się z nim akustycznie, przez kabel elektryczny, czy radio.
line (ayrıca: ruler)
volume_up
linijka {diş.}
You know, commonality, the first line in Charles' narration was, "The same stars that shine down on Russia shine down on the United States.
Wspólnota, pierwsza linijka w komentarzu Charlesa brzmiała: "Te same gwiazdy, które świecą nad Rosją swiecą nad Stanami Zjednoczonymi.
One line of text added into an international agreement, although necessary, will be no substitute for real reform and prudence.
Jednak dodanie linijki tekstu do międzynarodowego traktatu, choć konieczne, nie zastąpi rzeczywistej reformy i ostrożności.
I got homework, and I gotta start memorizing a bunch of lines.
Mam zadanie domowe, i muszę zacząć wkuwać masę linijek tekstu.
line (ayrıca: verse)
volume_up
wers {er.}
Among them is a line in the definition of EMAS which I saw as particularly important.
Wśród nich jest wers w definicji EMAS, który uznałam za szczególnie istotny.
He wrote another splendid line about Georgia, which again I shall quote in Russian: Прекрасная и гордая страна!
Napisał też inny wspaniały wers o Gruzji, który znów zacytuję po rosyjsku: Прекрасная и гордая страна!
Many of you have recalled one or two lines from an interview I gave - one of many - on 2 November.
Wielu z państwa przytaczało jeden czy dwa wersy wywiadu - jednego z wielu przeprowadzonych ze mną - którego udzieliłem 2 listopada.
line (ayrıca: score, stroke)
volume_up
kreska {diş.}
The last thick line visible on the injection button shows the amount of insulin loaded.
Ostatnia gruba kreska widoczna na przycisku podania dawki pokazuje jaka ilość insuliny została załadowana.
To obraz jednego, rysunek kreską.
To nasza "czerwona kreska”.
line (ayrıca: fishing line)
volume_up
żyłka {diş.} (nić)
For example, in Sweden, crows will wait for fishermen to drop lines through holes in the ice.
Na przykład w Szwecji wrony czekają aż rybacy spuszczą żyłki do przerębli.
line (ayrıca: thick line)
volume_up
krecha {diş.}
line (ayrıca: attitude, job, job title, position)
Such a position is also in line with international law and practice.
Stanowisko to jest zgodne z prawem i praktyką międzynarodową.
I think the European Union line should be absolutely clear on terrorism.
Sądzę, że stanowisko Unii Europejskiej wobec terroryzmu powinno być absolutnie jasne.
I think it should be stressed that our line is absolutely clear.
Uważam, że należy podkreślić, że nasze stanowisko jest zupełnie jasne.
Still, “on-line training is only as good as the trainer,” points out Funk.
Jednakże: „Kurs online jest zawsze tylko tak dobry, jak sam nauczyciel“, twierdzi naukowiec Funke.
The Commission agrees with most of the proposed amendments that reinforce the line taken.
Komisja zgadza się z większością proponowanych zmian, które utrwalają przyjęty kurs.
Czy to jest kurs, który chce pan obrać, czy nie?
line (ayrıca: area, arena, branch, domain)
I feel that the general level of budget line implementation in this area, which is 94.6%, is satisfactory overall.
Uważam, że ogólny poziom wykonania budżetu w pozycjach w tej dziedzinie sięgający 94,6% jest w sumie zadowalający.
Sport also needs financial support, and I am in favour of creating a new budget line dedicated to European sports programs.
Sport wymaga również wsparcia finansowego. Opowiadam się za utworzeniem nowej linii budżetowej przeznaczonej na europejskie programy w dziedzinie sportu.
The proposal also expands the Foundation's geographical scope in line with the EU's new external relations instruments.
Wniosek rozszerza także zasięg geograficzny fundacji zgodnie z nowymi instrumentami UE w dziedzinie stosunków zewnętrznych.
'Calls on the Ukrainian Government to bring the legislation on media freedom into line with OSCE standards'.
"Wzywa rząd Ukrainy do dostosowania przepisów dotyczących wolności mediów do standardów OBWE”.
The UK Government is looking into HGV charges to bring us in line with Europe by 2015.
Rząd brytyjski planuje, że wprowadzenie opłaty za pojazdy ciężarowe umożliwi nam dostosowanie się do Europy do 2015 roku.
Democracy requires the separation of powers and a clear line between opposition and government.
Demokracja wymaga podziału władzy oraz wyraźnego rozgraniczenia między opozycją a rządem.
line (ayrıca: concatenation, row)
Unfortunately there were various points in this report, various lines of argument, which I was not able to support.
Niestety przedmiotowe sprawozdanie zawiera szereg punktów, szereg argumentów, których nie mogłam poprzeć.
Mrs Zdravkova's speech was along these lines, since the networking of the judicial system opens up a number of prospects to us.
W tym właśnie duchu wypowiedziała się pani poseł Zdravkowa, która stwierdziła, że połączenie systemu sądowniczego w sieć otwiera przed nami szereg perspektyw.
Interestingly, what I did with these rollers is, basically, I took them off of these mouses and then put them in one line.
Właściwie to po prostu wyjąłem wszystkie wałki z myszek Właściwie to po prostu wyjąłem wszystkie wałki z myszek i ułożyłem w szeregu.
line (ayrıca: route)
volume_up
trasa {diş.}
Does this problem arise at present, for example for intercity railway traffic on the Liège-Aachen line?
Czy problem ten pojawia się obecnie, na przykład w odniesieniu do linii IC na trasie Liège-Akwizgran?
More specifically, Romania is prioritising the development of the Curtici-Brasov-Bucharest-Constanza railway line.
Dokładniej mówiąc, dla Rumunii rozwój trasy kolejowej Curtici-Braszów-Bukareszt-Konstanca stał się priorytetem.
In Belgium, for example, the line between Aachen and Liège is equipped, and ICT trains running on this line are equipped as well.
Na przykład w Belgii system ten zainstalowano wzdłuż linii kolejowej między Aachen a Liege, a także w pociągach ICT kursujących na tej trasie.
line (ayrıca: speciality, specialty)
line (ayrıca: approach, fashion, mean, mode)
So, even a straight line, defined with calculus, is a curve.
Także nawet linia prosta, zdefiniowana w ten sposób, jest krzywą.
The Commission's thinking is very much in line with the recommendations of Mrs Kaufmann.
Sposób myślenia Komisji jest w bardzo dużej mierze zgodny z zaleceniami pani poseł Kaufmann.
Obviously, these countries used their newfound freedom in line with past practice and habits.
Oczywiście wykorzystały ją w podobny sposób.
line (ayrıca: issue, matter, point, question)
volume_up
kwestia {diş.}
The bottom line is that we must and will protect children.
Zasadniczą kwestią jest to, że musimy i będziemy chronić dzieci.
Again like greening, people talk about food security as a throw-away line.
O bezpieczeństwie żywnościowym - podobnie jako o ekologizacji - mówi się, jakby była to uboczna kwestia.
That is the bottom line. That is the reason we support visa facilitation and visa waiver.
Jest to kwestia o zasadniczym znaczeniu i powód, dla którego poparliśmy ułatwienia w wydawaniu wiz oraz zniesienie wiz.
line (ayrıca: method, process, tactic)
volume_up
metoda {diş.}
– The active substance is epoetin zeta (produced by recombinant DNA technology in Chinese Hamster Ovary (CHO) cell line.
Substancją czynną leku jest epoetyna zeta wytwarzana metodą rekombinacji DNA w liniach – komórkowych CHO (Chinese Hamster Ovary)).
Cetuximab is a chimeric monoclonal IgG1 antibody produced in a mammalian cell line (Sp2/ 0) by recombinant DNA technology.
Cetuksymab jest chimerycznym przeciwciałem monoklonalnym IgG1, uzyskanym z linii komórkowych ssaków (Sp2/ 0) metodą rekombinacji DNA.
where the capital and interest are paid off according to a pre-agreed schedule) are also eligible. Undrawn credit lines (e.g.
Kredyty kwalifikowane obejmują także kredyty bankowe, w których odsetki naliczane są metodą malejącego kapitału.
line (ayrıca: cord, lanyard, rope, string)
powiedz, jeżli wiesz; albo kto sznur nad nią rozciągnął?
And the measuring line shall go out further straight onward unto the hill Gareb, and shall turn about unto Goah.
A pójdzie jeszcze sznur pomiaru na przeciwko niej ku pagórkowi Gareb, a uda się ku Goa.
And she sent them away, and they departed: and she bound the scarlet line in the window.
Tedy je wypuściła, i poszli; i uwiązała sznur czerwony w onem oknie.
line (ayrıca: furrow, groove, rill, rille)
volume_up
bruzda {diş.}
line (ayrıca: approach, attempt, attitude, climb)
Jednak nasze ogólne podejście powinno cechować się ufnością.
This approach is entirely coherent and in line with both the spirit and the letter of the Treaty of Lisbon.
Takie podejście jest całkowicie spójne i zgodne z duchem oraz literą traktatu lizbońskiego.
An interregional approach requires effective coordination to bring the different structures in the different countries into line.
Podejście międzyregionalne wymaga skutecznej koordynacji, która pozwoli dostosować różne struktury w różnych krajach.
line (ayrıca: house, kin, tribe)
volume_up
ród {er.}
line (ayrıca: cut, style)
line (ayrıca: crease, crinkle, dimple, ridge)

2. IT

line
volume_up
linia {diş.}
And you'll see there is a line, a faint line going across that image.
I widzicie, że tam jest linia, blada linia przechodzi przez obraz.
The blue line shows you people's responses on the average of all the harm questions.
Niebieska linia pokazuje średnią odpowiedzi na pytania dotyczące krzywdy.
And this orange line here marks the typical songs of east coast humpbacks.
Pomarańczowa linia pokazuje typowe pieśni tamtych humbaków. ~~~ W 95r.
line
The first line of any search result is the title of the web page.
Pierwszy wiersz każdego wyniku wyszukiwania to tytuł strony internetowej.
For desktop-based ads, you should see either a line of two links, two lines of four links, or three lines of six links.
W przypadku reklam dla komputerów widać wiersz z dwoma linkami, dwa wiersze z czterema linkami lub trzy wiersze z sześcioma linkami.
Paragraph 20, line 3 should read: 'reducing emissions from deforestation and degradation'.
Ustęp 20 wiersz 3 winien przyjąć w języku angielskim brzmienie: "reducing emissions from deforestation and degradation” (ograniczania emisji powodowanej przez wylesianie i degradację lasów).

3. Telekomünikasyon

line (ayrıca: hook-up, hookup)
Może mieliście bezpośrednie połączenie.
Of course, in order to ensure that the tunnel is fully utilised, appropriate feeder lines also need to be established.
Oczywiście w celu zagwarantowania pełnego wykorzystania tunelu należy stworzyć odpowiednie drogi zapewniające połączenie z siecią.
The technical solution of the Bulgarian 112 system uses state-of-the-art technologies and allows calling line identification.
Rozwiązanie techniczne przyjęte w bułgarskim systemie 112 opiera się na nowoczesnych technologiach i pozwala na identyfikację linii, z której jest wybierane połączenie.

4. günlük dil

line (ayrıca: fix, snort, toot)
volume_up
działka {diş.} [gün. dil] (kokainy)

Lehçe' de "line" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThe oral amendment proposed by Mr Landsbergis is not in line with this decision.
Poprawka ustna zaproponowana przez pana Landsbergisa nie jest zgodna z tą decyzją.
EnglishThe EU operates as a representative democracy, in line with the Treaty of Lisbon.
UE funkcjonuje jako demokracja przedstawicielska, zgodnie z traktatem lizbońskim.
EnglishIs that the average standard of living which is used to calculate the poverty line?
Czy za podstawę ustalenia progu ubóstwa ma być przyjęty przeciętny poziom życia?
EnglishRegarding renewable energy, it is generally in line with the Commission's text.
Jeżeli chodzi o energię odnawialną, w zasadzie odpowiada on tekstowi Komisji.
EnglishThere has been no tough line on Turkey, which continues to occupy Cyprus illegally.
Nie zajęto twardego stanowiska wobec Turcji, która nadal nielegalnie okupuje Cypr.
EnglishIn addition, nearly 80% of people from minority groups live below the poverty line.
Ponadto prawie 80 % osób z grup mniejszościowych żyje poniżej granicy ubóstwa.
EnglishThis Article is in line with the Protocol on Asylum annexed to the Constitution.
Artykuł ten jest zgodny z Protokołem w sprawie prawa azylu załączonym do Konstytucji.
EnglishThe means employed to achieve these purposes are not in line with the targets.
Środki wykorzystane w celu osiągnięcia tych zamierzeń nie są zgodne z celami.
EnglishScarcely a single line of solidarity after Japan's only nuclear catastrophe.
Prawie żadnego zdania o solidarności po jedynej katastrofie jądrowej w Japonii.
EnglishSince 1 October 2008, it has been possible to register inventions on-line.
Od 1 października 2008 r. możliwe jest dokonywanie zgłoszenia wynalazku on-line.
EnglishThat is in line with our definition of price stability: less than 2%, but close to 2%.
Jest to zgodne z naszą definicją stabilności cen: mniej niż 2 %, ale blisko 2 %.
EnglishOf course, they must be couched in line with European social cohesion principles.
Oczywiście należy je formułować zgodnie z europejskimi zasadami spójności społecznej.
EnglishIndeed, it is the last of these proposals that we need to fall in line with.
Tak naprawdę powinniśmy zastosować się do ostatniej z tych trzech propozycji.
EnglishDo not infuse Replagal concomitantly in the same intravenous line with other agents.
Nie podawać preparatu Replagal z innymi lekami przez ten sam dostęp dożylny.
EnglishRegional policy is investing in all EU regions, in line with the Europe 2020 goals.
Inwestycje dokonywane są we wszystkich regionach UE zgodnie ze strategią Europa 2020.
EnglishOver 85 000 people are currently living below the poverty line in the European Union.
Obecnie w Unii Europejskiej poniżej progu ubóstwa żyje ponad 85 tysięcy osób.
EnglishEven the BBC offers on-line courses in German as a foreign language on its portal.
Również angielska stacja BBC oferuje na swym portalu kursy online języka niemieckiego.
EnglishTherefore, as chair of the committee, I took over, in line with the Rules of Procedure.
Dlatego też jako przewodniczący komisji przejąłem je, jak przewiduje Regulamin.
EnglishThere are at least two things I would like to mention which are not in line with that.
Pragnę wspomnieć przynajmniej o dwóch rzeczach, które są w tym zakresie sprzeczne.
EnglishAt the time, I compared the curved line of the year-on-year decline to a falling leaf.
Porównałem wówczas krzywą corocznego spadku poziomu budżetu do opadającego liścia.