EN level
volume_up
{isim}

1. genel

level (ayrıca: deck, pitch, standard, plane)
And the water level -- these are not empty canisters -- water level is right up to this.
Poziom wody -- to nie są puste kanistry -- poziom wody sięga aż do tego miejsca.
And the level in which Kleiber is in control is in a different level.
A poziom, na którym Kleiber go kontroluje, to zupełnie inny poziom.
Opposition groups are often characterised by a weak level of formalisation.
Grupy opozycyjne charakteryzuje często słaby poziom sformalizowania.
level (ayrıca: altitude, amount, height, highness)
The level of the penalties should now correspond only to the actual expenditure.
Wysokość kar powinna obecnie odpowiadać jedynie faktycznym wydatkom.
I wanted to do the swim at 5,300 meters above sea level.
Inne wielkie wyzwanie tego przedsięwzięcia to nie tylko wysokość.
In the majority of cases, pensions in Latvia are below the official minimum subsistence level.
W większości przypadków wysokość emerytur na Łotwie jest niższa niż urzędowe minimum socjalne.
level (ayrıca: plain, plane)
The second level is more strictly political in nature.
Druga płaszczyzna to płaszczyzna bardziej polityczna.
Pierwsza płaszczyzna to bieżąca sytuacja.
Pierwsza z nich to płaszczyzna humanitarna.
level (ayrıca: plane)
volume_up
równia {diş.}
level (ayrıca: rank, rung, spoke, echelon)
We must constantly be directing social policy to a higher level.
Musimy cały czas kierować politykę społeczną na wyższy szczebel.
The first level being between the Member States themselves.
Pierwszy szczebel to poziom państw członkowskich.
At state level 'Mr Lisbon' was positive and stimulating.
Szczebel państwowy "pana Lizbony" był pozytywny i pobudzający.

2. Teknoloji

level
volume_up
poziomica {diş.} (narzędzie)
So the way the Apollonian personality takes a picture, or hangs a picture, is they'll get out a transit and a laser level and a micrometer.
Więc kiedy ktoś o naturze apollińskiej bierze obrazek, czy wiesza obrazek, to wyciąga narzędzia pomiarowe, laserową poziomicę i mikrometr.

Lehçe' de "level" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishPrivate sector investment in research is lower than the socially optimum level.
Inwestycje sektora prywatnego w naukę są poniżej społecznie optymalnego poziomu.
EnglishOn a personal level, I have, for 36 years of my career, defended privacy rights.
Osobiście, przez 36 lat mojej kariery zawodowej broniłem prawa do prywatności.
EnglishMonthly data on the level of unemployment in the Union is increasingly depressing.
Comiesięczne dane o poziomie bezrobocia w Unii są coraz bardziej przygnębiające.
EnglishWe insisted on advanced research and a programme financed at the European level.
Domagaliśmy się zaawansowanych badań i programu, finansowanych na szczeblu UE.
EnglishA sustained haemoglobin level of greater than 12 g/ dl (7.5 mmol/ l) should be
Należy unikać długotrwałego stężenia hemoglobiny powyżej 12 g/ dl (7, 5 mmol/ l).
EnglishIf you have injected too much Lantus, your blood sugar level may become too low
W przypadku wstrzyknięcia zbyt dużej dawki leku Lantus stężenie cukru we krwi może
EnglishIf you have injected too much Apidra, your blood sugar level may become too low
W przypadku wstrzyknięcia zbyt dużej dawki leku Apidra stężenie cukru we krwi może
EnglishThe next step will be to reform the basis of the banking system at Union level.
Kolejnym krokiem będzie reforma podstaw sektora bankowego na szczeblu unijnym.
EnglishThe sheer number of them clearly demonstrates the level of interest in this issue.
Sama liczba zabierających głos posłów świadczy o stopniu zainteresowania tematem.
EnglishWhere we may help at European level is in giving more visibility to the issue.
Nasza pomoc na szczeblu europejskim może polegać na większym nagłośnieniu sprawy.
EnglishBut agriculture at a more global level very definitely was still top of the agenda.
Jednak rolnictwo stanowiło główny przedmiot rozmów na bardziej ogólnym szczeblu.
EnglishDeposit-guarantee schemes as regards the coverage level and the payout delay (
Systemy gwarancji depozytów w zakresie wysokości pokrycia oraz terminu spłaty (
EnglishAt the same time, this House constantly demands increased expenditure at EU level.
Równocześnie jednak ta Izba stale domaga się zwiększenia wydatków na szczeblu UE.
EnglishAmlodipine at this dose level prolonged both the gestation and labour duration.
Amlodypina w tych dawkach powodowała przedłużenie ciąży oraz czasu trwania porodu.
Englishenough insulin, your blood sugar level may become too high (hyperglycaemia).
wystarczającej dawki stężenie cukru we krwi może zmniejszyć się (hiperglikemia).
EnglishSecurity would benefit, as would transparency and citizenship at European level.
Zwiększą się wówczas bezpieczeństwo i przejrzystość na szczeblu europejskim.
EnglishThe reference values must be laid down at European level, and that is the case.
Na szczeblu europejskim należy określić wartości referencyjne, i o to tutaj chodzi.
EnglishIn that way, we can together establish a high standard at the European level.
W ten sposób wspólnie możemy ustalić wysokie standardy na szczeblu europejskim.
EnglishAt the general directorate level the representation of women is still insufficient.
Na szczeblu dyrekcji generalnych reprezentacja kobiet jest wciąż niezadowalająca.
EnglishThose of us who earn a certain income level, we have something called choice.
Ci z nas, którzy dostają dobrą pensję, mają przywilej który nazywa się "wybór".