EN issue
volume_up
{isim}

1. genel

issue (ayrıca: line, matter, point, question)
volume_up
kwestia {diş.}
Therefore, it is not a procedural issue, but a question of political attitude.
Zatem nie jest to kwestia proceduralna, lecz kwestia postawy politycznej.
A particular example is the issue of the non-proliferation of nuclear weapons.
Szczególny przykład stanowi kwestia nierozprzestrzeniania broni jądrowej.
My second point is this issue of the supervisory steps to be taken.
Druga kwestia to kwestia działań w zakresie nadzoru, jakie powinny być podjęte.
issue (ayrıca: affair, business, case, errand)
volume_up
sprawa {diş.}
To these questions there is a single answer: the Roma issue is a European issue.
Na te pytania jest tylko jedna odpowiedź: sprawa Romów jest sprawą Europy.
This is not just a Central and Eastern European issue, but rather an all-European issue.
Nie jest to sprawa wyłącznie Centralnej i Wschodniej Europy, ale jest to sprawa całej Europy.
I should now like to mention another issue, namely our energy security.
I wreszcie druga sprawa, mianowicie sprawa naszego bezpieczeństwa energetycznego.
It was basically a regenerative medicine issue.
Było to najzwyczajniej wydanie o medycynie regeneracyjnej.
Kolejne wydanie ukaże się w 2009 roku.
This was an issue from 2002 that they published with a lot of different articles on the bionic human.
To było wydanie z 2002 roku, zawierające wiele rozmaitych artykułów na temat sztucznego organizmu ludzkiego.
issue (ayrıca: effect, finding, outcome, product)
The main issue now is to make sure that the expected results are delivered.
Teraz głównie chodzi o zapewnienie osiągnięcia oczekiwanych wyników.
The issue of the election outcome in Iran is of central importance.
Kwestia wyników wyborów w Iranie ma tu ogromną wagę.
The big issue in the South Caucasus region at the moment is the dispute over election results.
Obecnie istotną kwestią dla regionu Południowego Kaukazu jest spór dotyczący wyników wyborów.
issue (ayrıca: number, numeral, stunt, type)
But for me the big issue is number 6: the allocation basis; in other words, ATK versus RTK.
Jednak dla mnie największym problemem jest punkt numer 6: podstawa alokacji; innymi słowy pojemność samolotu (ATK) względem ładunku handlowego (RTK).
The issue that we should focus on is not just the hotline itself, but the follow-up.
Powinniśmy się skupić na dalszych działaniach, a nie tylko na samym numerze interwencyjnym.
The first issue: Imagine a potential enemy announcing they're building a cyberwar unit, but only for their country's defense.
Problem numer jeden: Wyobraźmy sobie, jak potencjalny wróg ogłasza, że buduje jednostkę cyberwojenną ale tylko na potrzeby obronne kraju.
issue (ayrıca: broadcast, emission, screening)
volume_up
emisja {diş.}
One solution out of this deadlock could be to issue government bonds at EU level.
Jednym z rozwiązań w tym impasie mogłaby być emisja obligacji rządowych na szczeblu UE.
One possible solution for financing public expenditure could be to issue euro bonds.
Jednym z możliwych rozwiązań dla finansowania wydatków publicznych mogłaby być emisja euroobligacji.
emisja euro (artykuł III-186),
issue
The issuing of an ordinary passport in Malta incurs expenditure.
Na Malcie wystawienie zwykłego paszportu wiąże się z wydatkami.
For this reason, we should consider how this instrument can be brought to life with the aim of issuing a statement of assurance, if this is justified.
Z tego powodu powinniśmy rozważyć, w jaki sposób ten instrument może być wprowadzony w życie, tak aby w sytuacji, gdy jest to zasadne, wystawienie poświadczenia wiarygodności było możliwe.
issue (ayrıca: issuing)
The issuing of an EOPA should be wholly at the discretion of the national court.
Wydawanie ENZM przez sąd krajowy powinno mieć charakter uznaniowy.
It takes too long for clear guidelines to be issued.
Wydawanie przejrzystych wytycznych trwa zbyt długo.
(SV) Mr President, it is the task of the European Court of Justice to issue judgments in line with the Treaties.
Wydawanie orzeczeń zgodnie z postanowieniami traktatów leży w gestii Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.
issue (ayrıca: bottom line, fruition, outcome, result)
It looks as if the issue of climate change is not what is important here, just business issues.
W rezultacie okazuje się, że nieważna jest tutaj sprawa klimatu, a interesy.
Ireland did not decide on the Treaty; the outcome of the referendum was determined by domestic policy issues.
Irlandia nie podjęła decyzji na temat Traktatu; rezultat referendum był spowodowany przez problemy polityki wewnętrznej.
As a result, the Roma issue in Europe must be actively explored and its progress professionally monitored.
W rezultacie należy aktywnie zbadać kwestię romska w Europie, a postępy w tej sprawie - profesjonalnie monitorować.
issue (ayrıca: outflow, efflux)
issue (ayrıca: bugbear, difficulty, hurdle, matter)
This is not just a Spanish or French issue, it is a European issue.
To nie jest tylko problem Hiszpanii lub Francji, to jest problem europejski.
However, there is also another issue: the issue of translations.
Jest jednak jeszcze inny problem: problem tłumaczeń.
This is not an Italian issue: this is a European issue.
Nie jest to problem Włoch; jest to problem całej Europy.
issue (ayrıca: problem, question)
The issue of multilingualism is vitally important in the European context.
Zagadnienie wielojęzyczności jest w kontekście europejskim niezwykle ważne.
Topical as it is, this issue has taken on a particular complexion in Romania.
Otóż to bardzo aktualne zagadnienie nabrało szczególnego charakteru w Rumunii.
Alongside the question of adequate funding, that is another key issue.
Oprócz odpowiedniego finansowania jest to kolejne podstawowe zagadnienie.
Ladies and gentlemen, the debate has touched on a range of issues, some of which are topics of discussion for the next Commission, in my opinion.
Podczas tej debaty poruszyliśmy szereg spraw, z których niektóre stanowić powinny, według mnie, przedmiot dyskusji kolejnej Komisji.
Looking to changes ahead, the preparations for the reform of the common agricultural policy in 2013 will be an issue during this Presidency.
Jeśli chodzi o czekające nas zmiany to przedmiot dyskusji w czasie tej prezydencji będą stanowić przygotowania do reformy wspólnej polityki rolnej w 2013 r.
issue
volume_up
nakład {er.} (czasopisma)
One issue which has not really been addressed is actual energy input in the production of these various fuels.
Jedynym zagadnieniem, które nie zostało tak naprawdę omówione, jest faktyczny nakład energii włożonej w produkcję tych różnych paliw.
I should like to commend the quite considerable amount of work that has been done by the three rapporteurs on issues which I shall discuss in a moment.
Chciałbym pochwalić trzech sprawozdawców za znaczny nakład pracy poświęconej kwestiom, które za chwilę omówię.
issue
volume_up
przydział {er.} (sprzętu)

2. Tıp

issue (ayrıca: mucus)

3. Hukuk

issue

4. Hukuk: "offspring"

issue

5. Coğrafya

issue
volume_up
ujście {nö.} (rzeki)

Lehçe' de "issue" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishBeing realistic about things does not mean taking the Iran issue off the agenda.
Przyjęcie realistycznego podejścia nie oznacza zdjęcia kwestii Iranu z porządku.
EnglishI do not know what will happen during the vote, but we cannot ignore this issue.
Nie wiem, co wydarzy się podczas głosowania, ale nie możemy lekceważyć tej sprawy.
EnglishI believe that conducting an information campaign on this issue is essential.
Uważam, że przeprowadzenie kampanii informacyjnej w tym zakresie jest konieczne.
EnglishMention was made several times of the issue of poverty, or rather energy poverty.
Wspominano tu kilkakrotnie o kwestii ubóstwa, a raczej ubóstwa energetycznego.
English(DE) Madam President, I think it is very important that we discuss this issue.
(DE) Pani przewodnicząca! Myślę, że to bardzo ważne, że debatujemy o tej sprawie.
EnglishAnother important issue is the regionalisation of the common fisheries policy.
Kolejnym ważnym zagadnieniem jest regionalizacja wspólnej polityki rybołówstwa.
EnglishI shall turn now to the second issue, which is the SET Plan that we are discussing.
Przejdę teraz do drugiego zagadnienia, a mianowicie planu EPSTE, który omawiamy.
EnglishThat is the issue at stake in the debate and in the mandate that you have today.
O to właśnie chodzi w tej debacie i tego dotyczy mandat, jaki ma pan dzisiaj.
EnglishThe Commission also agrees that traceability is an issue for further improvements.
Komisja także zgadza się, że należy nadal ulepszać identyfikowalność produktów.
EnglishThe sheer number of them clearly demonstrates the level of interest in this issue.
Sama liczba zabierających głos posłów świadczy o stopniu zainteresowania tematem.
EnglishWhere we may help at European level is in giving more visibility to the issue.
Nasza pomoc na szczeblu europejskim może polegać na większym nagłośnieniu sprawy.
EnglishIt is on the sensitive issue of import quotas that our views seriously diverge.
Nasze opinie różnią się natomiast poważnie w delikatnej kwestii kwot przywozowych.
EnglishWe also need a nuanced response to the issue of the various routes and paths.
Potrzebujemy też subtelnego rozwiązania problemu różnych dróg i szlaków przesyłu.
EnglishThe issue of rogue operators has been brought up in the debate here this morning.
Dzisiejszego ranka w tej debacie podniesiono kwestię nieuczciwych podmiotów.
EnglishOf course, support from the US on this issue is vital, but it is not enough.
Wsparcie ze strony USA w tej kwestii jest oczywiście ważne, ale niewystarczające.
EnglishOne of the unusual aspects of the FYROM issue is its disputes with its neighbours.
Jednym z nietypowych aspektów kwestii BJRM są spory tego państwa z sąsiadami.
EnglishAn objectification of the entire issue must be at the heart of things, however.
W każdym razie, w centrum uwagi musi znaleźć się obiektywizacja tej kwestii.
EnglishWe must not forget that we are discussing the budget and not a secondary issue.
Nie wolno nam zapominać, że omawiamy budżet, a nie jakąś drugorzędną sprawę.
EnglishHowever, I should like to add that this issue should be paid more attention.
Chciałbym jednak dodać, że przedmiotowej kwestii należy poświęcić więcej uwagi.
EnglishYou must also understand that I cannot give a personal opinion on this issue.
Musi pani zrozumieć, że nie mogę przedstawić mojej osobistej opinii w tej sprawie.